Στοιχεία Έργου

Διασύνδεση των υποτρόφων του ΙΚΥ με την Ελληνική Αγορά Εργασίας

Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου έχει ως πρωταρχικό στόχο την τεκμηριωμένη αποτύπωση και αποτίμηση της άμεσης και έμμεσης επίδρασης των χρηματοδοτήσεων του ΙΚΥ στους νέους ερευνητές, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υποτροφιών και των υποτρόφων από το 2005 μέχρι και το 2018. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), να αποτυπώσει το ρόλο των υποτροφιών διαχρονικά στη διασύνδεση των υποτρόφων του με τη διεθνή και την ελληνική αγορά εργασίας.

Από την έρευνα παράχθηκα δείκτες που αφορούν τα χαρακτηριστικά των υποτρόφων για την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά των υποτροφιών και των τομέων έρευνας και το γενικό προφίλ των υποτρόφων του ΙΚΥ. Ειδικότερα, το σύνολο των δεικτών που παρατίθενται, παρουσιάζονται στις κάτωθι ενότητες:

  • Το προφίλ των υποτροφιών διαχρονικά
  • Γενικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των υποτρόφων του ΙΚΥ
  • Προφίλ εκπαίδευσης των υποτρόφων ΙΚΥ
  • Προφίλ επαγγελματικής σταδιοδρομίας (εργασίας)
  • Χαρακτηριστικά του πεδίου (τομέα) έρευνας

Συμπερασματικά, οι υπότροφοι εμφανίζονται να έχουν ένα έντονο ερευνητικό και ακαδημαϊκό προφίλ και να έχουν διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες και τις δεξιότητες όπως τη μεθοδικότητα στον τρόπο εργασίας και τη διαχείριση χρόνου. Επιπλέον, η τρέχουσα επαγγελματική τους απασχόληση αποτυπώνεται σε μεγάλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενώ εμφανίζονται χαμηλά επίπεδα ανεργίας μεταξύ τους.

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα εστίασε τα συμπεράσματα της σε 5 βασικούς άξονες και πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των υποτροφιών και των υποτρόφων του ΙΚΥ, της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι υπότροφοι ΙΚΥ πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια της στήριξης, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας με την ολοκλήρωση της στήριξης της χρηματοδότησης του ΙΚΥ και της αποπεράτωσης της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας και του πεδίου έρευνας και δραστηριότητας των υποτρόφων.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Μάρτιος 2019
Λήξη: Ιούλιος 2019

Φορέας Ανάθεσης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου

Συνεργάτες

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
  • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)