Στοιχεία Έργου

Η στρατηγική και ένα πλαίσιο συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους δήμους και τις κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας

«Η στρατηγική και ένα πλαίσιο συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους δήμους και τις κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας).

Στοιχεία Έργου

Διάρκεια ‘Εργου: 2004-2011

Συνεργάτες