Στοιχεία Έργου

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας

Αρχικός σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου είναι η αποτύπωση του παραγωγικού τοπίου της εγχώριας βιομηχανίας, σε όρους παραγωγικών οικοσυστημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατόπιν της εγχώριας δημοσιονομικής κρίσης και της πολυετούς οικονομικής προσαρμογής. Από αυτήν τη διαδικασία αναμένεται να αναδειχθούν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά της διάρθρωσης του εγχώριου βιομηχανικού τομέα. Το εργαλείο στο οποίο θα βασιστεί η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης είναι η έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις οικοσυστημάτων στον τομέα της βιομηχανίας.

Στους ποσοτικούς δείκτες θα περιλαμβάνονται μεγέθη που αφορούν στην παραγωγή, στην απασχόληση, στις εξαγωγές. Οι επιδόσεις που θα αξιολογηθούν δεν θα βασίζονται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία, καθώς, μεταξύ άλλων λόγων, υπάρχει ο κίνδυνος επίδρασης από ακραίες τιμές.  Τα στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη, θα αφορούν σε μια ευρύτερη περίοδο, αυτή από την εκδήλωση της εγχώριας δημοσιονομικής κρίσης το 2010 και κατά τα έτη των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, ως προς το πλέον πρόσφατο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Στα οικοσυστήματα με διαχρονικά κομβικό ρόλο στην ελληνική βιομηχανία ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα Τρόφιμα – Ποτά, τα Μεταλλικά και Μη Μεταλλικά Ορυκτά, τα Φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υγείας, η Ενέργεια και η περιβαλλοντική βιομηχανία. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η ανάδειξη – επιλογή επτά οικοσυστημάτων από το βιομηχανικό τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου μελετούνται τα ακόλουθα επτά (7) οικοσυστήματα:

  1. Μεταλλικά και Μη μεταλλικά Ορυκτά
  2. Αγροδιατροφική αλυσίδα
  3. Φάρμακα – Υγεία
  4. Ενέργεια – Περιβάλλον
  5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  6. Χημικά – Πλαστικά
  7. Δημιουργικές Βιομηχανίες (Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα)

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Δεκέμβριος 2018
Λήξη: Δεκέμβριος 2020

Φορέας Ανάθεσης: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ)

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου

Συνεργάτες

  • Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
  • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ