Η αποστολή του μαθήματος χωρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες διδασκαλίας: α) την κατανόηση βασικών αρχών και δυνάμεων του οικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, β) την εξοικείωση με την οργάνωση, διοίκηση, και λειτουργία της επιχείρησης καθώς και τη διαδικασία απόφασης παραγωγής, και γ) τη μελέτη και κατανόηση των διεργασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, και ελέγχου ροών πρωτογενών εισροών, υλικών, αποθεμάτων, και λειτουργιών αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ελέγχου και της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης.

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες