Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας

Η έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) στην περιοχή αυτή αποσκοπεί στην οικονομική ανάλυση και τη διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών και αναπτυξιακών επιδράσεων της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με έμφαση στην ανάλυση των στρατηγικών των επιχειρήσεων και των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, η ομάδα έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τις ερευνητικές συνεργασίες, τις ροές γνώσης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία νέων κλάδων οικονομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της σύμμειξης τεχνολογικής γνώσης που προέρχεται από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους με συστήματα καινοτομίας. Επίσης, το ΕΒΕΟ δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν τη σύνδεση της μακρο-οικονομικής και της τεχνολογικής πολιτικής, τη δικτύωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, την επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση, και τις δυναμικές ικανότητες των επιχειρήσεων. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ εμφανίζει μία αξιοσημείωτη συμμετοχή στα ανταγωνιστικά προγράμματα Κοινωνικο-οικονομικής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η έρευνα στον τομέα αυτό αναπτύχθηκε σε 5 κατευθύνσεις:

A1.Ανάλυση Διεργασιών, Δικτύων και Συστημάτων Καινοτομίας

A2. Τεχνολογία & Επιχειρηματικότητα

A3. Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Οικονομίας της Γνώσης

A4. Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας των Μηχανικών

A5. Βιομηχανική Ανάπτυξη και Τεχνολογική Αλλαγή

Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Οικονομία & Πολιτική

Στον τομέα αυτό το ΕΒΕΟ έχει δραστηριοποιηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν η ενέργεια αναδεικνύεται ως ο κομβικός κρίκος που επηρεάζει τόσο την οικονομική ανάπτυξη, όσο και την ποιότητα του περιβάλλοντος σε τοπικό αλλά και σε πλανητικό επίπεδο. Οι σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες επομένως, επικεντρώνονται στην ανάλυση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ Ενέργειας, Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η ομάδα αυτή δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας με στόχο την προώθηση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η Εξοικονόμηση Ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον τομέα της αποτίμησης των εξωτερικών οικονομιών της ενέργειας, του ενεργειακού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης υποστηρικτικών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Παράλληλα, αναπτύσσει και εφαρμόζει κατά περίπτωση ειδικές μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πολλαπλών και αντιμαχομένων κριτηρίων (Πολυ-Κριτηριακή Ανάλυση), τις στρεβλώσεις και ανεπάρκειες της αγοράς (Οικονομικά της Ευημερίας, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους), τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών κέντρων (Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων) και τις αβεβαιότητες αντικειμενικών παραμέτρων και υποκειμενικών προτιμήσεων (Στοχαστικές Αναλύσεις, Θεωρία Ασαφών Συνόλων).

Ειδικότερα, η έρευνα στον τομέα αυτό αναπτύχθηκε σε 4 κατευθύνσεις:

B1. Οικονομική ενέργειας και περιβάλλοντος

B2. Ενεργειακός σχεδιασμός και ενεργειακή πολιτική

B3. Ανάπτυξη, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

B4. Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

Η ανάπτυξη αυτής της περιοχής αντανακλά την ανάγκη συστηματικής υποστήριξης των αποφάσεων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και κέντρα διαμόρφωσης πολιτικών, οι οποίες λαμβάνονται σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και φυσικό περιβάλλον. Στo Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) αναπτύσσονται μέθοδοι και μοντέλα βελτιστοποίησης συστημάτων και λήψης αποφάσεων που διασφαλίζουν:

  • Τη διεύρυνση των ορίων του εξεταζόμενου συστήματος και της οπτικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ένα μεγαλύτερο εύρος επιπτώσεων.
  • Τη σύνθεση πολλαπλών αλληλοσυγκρουόμενων κριτηρίων και το συμβιβασμό των πιθανά αντιτιθέμενων απόψεων όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης απόφασης.
  • Τη διαχείριση της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τη δομή και λειτουργία των εξεταζομένων συστημάτων, τις εξωγενείς μεταβλητές αλλά και τις προτιμήσεις αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Ειδικότερα, η έρευνα στον τομέα επικεντρώνεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Γ1. Μαθηματικός Προγραμματισμός

Γ2. Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων

Γ3. Ανάλυση αποδόμησης

Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η διεπιστημονική ομάδα INFOSTRAG ασχολείται με θέματα έρευνας όψεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας (τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό επιχειρείν, στρατηγικές ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στρατηγική διοίκηση της υλοποίησης μεγάλων προγραμμάτων). Από το 2004 η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει επιστημονικά την ΚΕΔΚΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για τη λειτουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους δήμους και για τη διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη» προς τον ψηφιακό δήμο. Στο πλαίσιο της ερευνητικής ομάδας έχει οργανωθεί ένα μόνιμο ερευνητικό σεμινάριο για θέματα που συνδέονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης.