Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων

Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων

3o Εξάμηνο Σχολής Χημικών Μηχανικών
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας, Χ. Κουκουβίνος
Το μάθημα περιέχει 3 ενότητες: α) τις Βασικές αρχές Πιθανοθεωρίας, β) την Εφαρμοσμένη Στατιστική και γ) το Σχεδιασμό πειραμάτων. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες πιθανοθεωρίας, ώστε να διαμορφώσουν τη θεωρητική επάρκεια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να αξιολογούν στην πράξη πειραματικά δεδομένα. Στόχος της δεύτερης ενότητας ? που περιλαμβάνει και πρακτική εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων στο εργαστήριο Η/Υ ? είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές στατιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου, και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων (συμπερασματολογία). Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες του παραγοντικού σχεδιασμού (factorial design) με δύο ή περισσότερους παράγοντες και δύο ή περισσότερα επίπεδα τιμών καθώς και ο βέλτιστος σχεδιασμός πειραμάτων (optimal experimental design).
Εισαγωγή στην Οικονομία

Εισαγωγή στην Οικονομία

4o Εξάμηνο Σχολής Χημικών Μηχανικών
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας
Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τον τρόπο που τα άτομα και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς και πώς και υπό ποιες συνθήκες οι αποφάσεις αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μελετάται έτσι σε μικροοικονομικό επίπεδο η συμπεριφορά των επιμέρους μονάδων της οικονομίας (καταναλωτών & παραγωγών) στο πλαίσιο της λειτουργίας των διάφορων μορφών αγορώναγοράς. Στο μακροοικονομικό σκέλος του μαθήματος επίπεδο ο φοιτητής έρχεται σε επαφή μεπαρουσιάζονται τα οικονομικά υποδείγματα και τους κύκλουςοι κύκλοι της οικονομίας, αλλά και τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, όπως ΑΕΠ, ανεργία πληθωρισμός, κτλ. Επίσης αναλύεται ο ρόλος των τραπεζών στην οικονομία, το διεθνές εμπόριο και οι σχετικοί δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως και ο ρόλος του κράτους στην οικονομία. Οι γνώσεις που αποκτώνται στο μάθημα αυτό επιτρέπουν στο σύγχρονο μηχανικό να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να κατανοεί τις ευρύτερες εθνικές και διεθνείς εξελίξεις, αλλά και να επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αποφάσεις που ενδεχομένως να κληθεί να λάβει σε οικονομικό επίπεδο σε όποιο τομέα δραστηριοποιηθεί.
Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Μηχανικούς)
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας
Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η κατανόηση του ρόλου, των λειτουργιών, του τρόπου διοίκησης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και των προσδιοριστικών παραγόντων της επίδοσης μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος αρχικά περιγράφονται οι βασικές έννοιες της συνολικής λειτουργίας του οικονομικού περιβάλλοντος, ενώ στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος και η μορφή των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στην επόμενη ενότητα εστιάζουμε στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και διερευνούμε βασικές λειτουργίες της όπως η ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, οι πωλήσεις, η διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η χρηματοοικονομική διοίκηση, κ.α. Τέλος στην τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος αναλύονται μέθοδοι κοστολόγησης και τιμολόγησης, καθώς και βασικά εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις και διαμορφώνεται η στρατηγική της επιχείρησης.
Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς

8o Εξάμηνο Σχολής Χημικών Μηχανικών
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας
Η έρευνα και η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αναγκαίας διοικητικής και οικονομικής γνώσης του ο σύγχρονου μηχανικού. Άλλωστε, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη επιτυχημένων και φιλικών στον χρήστη προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), λειτουργικών παραγωγικών μονάδων και βιώσιμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων απαιτούν καλή γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών, των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, της δομής και των τάσεων της αντίστοιχης αγοράς καθώς και των διαδικασιών προμηθειών των απαραίτητων εισροών. Τέλος, η επαγγελματική απασχόληση των μηχανικών σε τομείς και δραστηριότητες όπως είναι το Μάρκετινγκ, οι Τεχνικές Πωλήσεις, οι Προμήθειες, η Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, ο Σχεδιασμός Βιομηχανικών Μονάδων (Plant Design) και η Διοίκηση Έργων (Project Management) απαιτούν γνώσεις και τεχνικές σχετικών με την έρευνα και την ανάλυση της αγοράς.
Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

9o Εξάμηνο Σχολής Χημικών Μηχανικών
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στο σχεδιασμό επιχειρηματικών εγχειρημάτων που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας αλλά και στην αρχική υποστήριξη όλων όσοι προτίθενται να επιχειρήσουν να τα υλοποιήσουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, στο μάθημα ωθούνται οι σπουδαστές στην ομαδική εργασία για την ολοκλήρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), στη άσκηση, στην αξιολόγηση τεχνικών, οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων, στην υποστήριξη και τη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση της υλοποίησής τους.
Διοίκηση Έργων

Διοίκηση Έργων

10o Εξάμηνο Σχολής Χημικών Μηχανικών
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας
Το μάθημα αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση έργων και προγραμμάτων. Τα έργα και τα προγράμματα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνόλου σύνθετων δραστηριοτήτων που καταναλώνουν πόρους, μέσα στο πλαίσιο ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, ενός εκτιμώμενου και αποδεκτού προϋπολογισμού καθώς και των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και διοίκηση έργων αποτελεί σήμερα μια βασική επαγγελματική ενασχόληση του σύγχρονου μηχανικού, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις λειτουργούν όλο και περισσότερο με βάση έργα (projects) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτύων (που διευρύνουν τα όρια της λειτουργίας) τους. Τα έργα και τα δίκτυα συνυπάρχουν με τις συμβατικές οργανωτικές δομές/ λειτουργίες τους και το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν και προσφέρουν.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

ΔΔΠΜΣ Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Διδάσκοντες:  Γ. Καλογήρου, Ι. Καστέλλη, Ε. Σιώκας
Το μάθημα εστιάζει στην ανάγκη για καινοτομία για την επιβίωση και εύρωστη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και γρήγορα μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον. Αντικείμενα του μαθήματος αποτελούν η διαχείριση γνώσης και οι τεχνολογικές αλλαγές, οι πατέντες και οι στρατηγικές επιλογές, τα μοντέλα καινοτομίας και η ανάπτυξη της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της επιχειρηματικότητας και στον ρόλο της για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας (scale up), αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κύριους μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης και τις τυπικές φάσεις στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ICT.
Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και τον υπό διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθώς και με τις επιδράσεις που ασκεί στην οικονομική, τεχνολογική και επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, με έμφαση όμως στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων μιας βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η μεθοδολογική και εννοιολογική αποτίμηση της έννοιας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, ενός κλάδου, ενός οργανισμού.
Τεχνική Οικονομική Ι

Τεχνική Οικονομική Ι

Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διαχείριση έργων Υποδομών και Κατασκευών
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας, Δ. Ασκούνης
Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια, καθώς και του ρόλου της βελτιστοποίησης στη λήψη αποφάσεων. Επίσης καλύπτονται βασικές έννοιες της αξιολόγησης επενδύσεων και του επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως και εφαρμογή μεθόδων και κριτηρίων στη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων, τεχνικές ανάλυσης ευαισθησίας της επένδυσης σε βασικές παραμέτρους της και βασική δομής μιας ανάλυσης κόστους- οφέλους.
Επιχειρηματικότητα
Διδάσκοντες:  Κ. Αραβώσης, Α. Τσακανίκας
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της επιχειρηματικότητας, την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός εμφανίζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη θεωρητική και πρακτική ανάλυση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο σαν εργαλείο ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται μια κριτική παρουσίαση περιπτώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού από οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως και σεμιναριακές παρουσιάσεις από επιτυχημένους επιχειρηματίες και η παρουσίαση των εμπειριών τους μέσα από διάλογο με τους φοιτητές. Οι φοιτητές εξασκούνται έτσι στην κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Οικονομική Υλικών και Εφοδιαστική

Οικονομική Υλικών και Εφοδιαστική

ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ
Διδάσκοντες:  Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας
Η αποστολή του μαθήματος χωρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες διδασκαλίας: α) την κατανόηση βασικών αρχών και δυνάμεων του οικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, β) την εξοικείωση με την οργάνωση, διοίκηση, και λειτουργία της επιχείρησης καθώς και τη διαδικασία απόφασης παραγωγής, και γ) τη μελέτη και κατανόηση των διεργασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, και ελέγχου ροών πρωτογενών εισροών, υλικών, αποθεμάτων, και λειτουργιών αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ελέγχου και της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης.
Έρευνα Αγοράς

Έρευνα Αγοράς

ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ
Διδάσκοντες:  Α. Πρωτόγερου, Π. Παναγιωτόπουλος
Η έρευνα και η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αναγκαίας διοικητικής και οικονομικής γνώσης του σύγχρονου επιστήμονα των υλικών και γενικότερα των αποφοίτων σχολών STEM (ScienceTechnologyEngineering and Mathematics). Η διδασκαλία του μαθήματος διαρθρώνεται σε 4 βασικές ενότητες. Η πρώτη στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, εστιάζοντας στην έρευνα αγοράς, την ανάλυση του ανταγωνισμού, και στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ. Η δεύτερη επικεντρώνεται σε εργαλεία του μάρκετινγκ, ενώ αναλύονται οι καταναλωτικές και βιομηχανικές αγορές. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη της πρότασης αξίας για ένα προϊόν, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση καινοτομίας και τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, στη διαμορφωση στρατηγικής προϊόντος και τις διαδικασίες τιμολόγησης και κοστολόγησης. Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στην παροχή και την επικοινωνία αξίας ενός προϊόντος, αναλύοντας τη στρατηγική διανομής, και εστιάζει στη μαζική και προσωπική επικοινωνία. Επιπλέον, οι φοιτητές (δουλεύοντας σε μικρές ομάδες) εκπονούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ με σκοπό την εφαρμογή των εννοιών και τεχνικών που διδάσκονται στο μάθημα.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ε.Μ.Π.

Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων
Διδάσκοντες:  Άγγελος Τσακανίκας
Στόχος του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της στατιστικής και τις εφαρμογές τους στην ανάλυση δεδομένων. Ταυτόχρονα με τη βασική θεωρία, θα εμβαθύνουν σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και θα έλθουν σε επαφή με υπολογιστικές τεχνικές και εργαλεία σε Η/Υ ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την χρήση τους πάνω σε πραγματικά πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα. Επίσης θα εκπαιδευτούν στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το μήνυμα και να επικοινωνούνται με ακρίβεια και αξιοπιστία τα σχετικά συμπεράσματα.