Υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Πιο συγκεκριμένα στο έργο γίνεται συνοπτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του εθνικού συστήματος καινοτομίας και ανάλυση των δυνατοτήτων της χώρας σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, με ορίζοντα το 2030, αποτυπώνοντας τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις της χώρας στην πορεία προς το 2030, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΣΕΤΑΚ. Αναλύεται επίσης η σύνδεση με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, όσο και των στρατηγικών εκείνων κατευθύνσεων που άπτονται στα θέματα που καλύπτουν την βασική έρευνα.

 

Υψηλής Ποιότητας Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων: Εργαλεία, Μηχανισμοί και Παράγοντες Προς ενα Βιώσιμο Επιχειρηματικό Σύστημα

Στόχος του έργου είναι η χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος των νέων επιχειρήσεων (start-ups) καθώς και των προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της υψηλής ποιότητας επιχειρηματικότητας πρώιμων σταδίων. Θα διερευνηθούν οι καθοριστικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου πιο ισχυρές δυνατότητες επιτυχίας, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό, την καινοτομία, την ενσωμάτωση γνώσης κ.λπ. για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες επιτυχίας.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η εμπειρική και θεωρητική διερεύνηση της επίδρασης που έχουν ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες στην καινοτόμο νέα επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από διάφορες πηγές. Ένας άλλος κρίσιμος στόχος του έργου είναι να παρέχει προτάσεις πολιτικής και ένα σύνολο κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας υψηλού δυναμικού. Θα μελετηθούν οι πρόσφατες πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και θα παταχθούν δείκτες απόδοσης, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για την επιχειρηματικότητα υψηλού δυναμικού πρώιμων σταδίων.

 

Εξειδίκευση της Ψηφιακής Στρατηγικής ανά Τομέα Πολιτικής

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών που παρουσιάζονται όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων πολιτικής.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εξατομικευμένες μελέτες / αναλύσεις που θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία και το ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, για δύο τομείς πολιτικής: της Υγείας και της Δικαιοσύνης.

Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση και παρουσίαση των απαιτούμενων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των τομέων πολιτικής, καθώς και στην ενσωμάτωση της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα πολιτικής.

 

Αξιοποίηση Καινοτόμων Ιδεών Και Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Bιώσιμης Aνάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το ερευνητικό έργο αφορά στην ενίσχυση και ανάδειξη αξιοποιήσιμων και μετρήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο των ειδών ατομικής υγιεινής.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό στο ελληνικό περιβάλλον, με κύριο άξονα – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ.

Το έργο θα διερευνήσει με εμπειρικό τρόπο τη διαδικασία μεταφοράς των αποτελεσμάτων αυτών στην αγορά και τις καλές πρακτικές στον κλάδο, με τελικό στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων αξιοποιήσιμων περιπτώσεων (case studies) που μπορούν να εφαρμοστούν στη βιομηχανία, με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν

Η μελέτη αυτή θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί και θα αντλήσει νέα δεδομένα από το πεδίον, ώστε σε συνεργασία τόσο με τις κάθετες όσο και με τις οριζόντιες μελετητικές προτάσεις να προτείνει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ιδίως θα επικεντρωθεί σε:

  • αποτύπωση του επιπέδου και είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης
  • προτάσεις για την ανάπτυξη νέων δομών συγκέντρωσης και υποστήριξης καινοτομίας
  • προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων καινοτομίας σε τομείς ενδιαφέροντος της Βορείου Εύβοιας με έμφαση στην καθιέρωση των φυσικών μνημείων ως κέντρων βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας (π.χ. προτάσεις για δασο-κεντρικές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες).