Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών ανάδειξης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα το ΕΒΕΟ αναλαμβάνει την υλοποίηση τριών (3) μελετών: α) «Μελέτη μοντέλου διακυβέρνησης επιχειρηματικότητας», β) «Μελέτη Πρακτικών Αξιοποίησης Έρευνας από τα Πανεπιστήμια (VALORISATION – SPIN OFFS)» και γ) «Μελέτη Αξιολόγησης Λειτουργίας Μηχανισμού Υποστήριξης», καθώς επίσης και τη Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Επίσης το ΕΒΕΟ θα έχει την επιστημονική Υποστήριξη στο σύνολο των Φάσεων του Έργου και ειδικότερα στη στελέχωση των Επιτροπών Αξιολόγησης των διαγωνισμών καινοτομίας και των hackathons, στη διαδικασία διαγνωστικής αναγκών των επιχειρηματικών σχημάτων, καθώς και στο θεματικό περιεχόμενο των δράσεων.

Μηχανισμός υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΟΧΕ

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες υποστήριξης σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον Δήμο Αθηναίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη συγκριτική τους αυτοαξιόλόγηση, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμενων, ιδίως στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί σετ κριτηρίων ποιότητας και εργαλείο αυτο-αξιολόγησης με εξειδίκευση στους κλάδους ενδιαφέροντος με 20 ερωτηματολόγια και πιλοτική εφαρμογή των κριτηρίων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

LEVERAGING GLOBAL VALUE CHAINS FOR INNOVATION AND COMPETITIVENESS: THE CASE OF GREECE (GRINGVCS)

This is a two-year research project will investigate the participation of Greece in global value chains (GVCs) at different levels (country, sector, firm), focusing on the underlying role of knowledge flows and innovation development as determinants of the country’s catching-up in terms of structural competitiveness in global markets and leveraging globalization as a growth strategy.

The project has four main objectives:

  • To map Greece’s participation in GVCs, providing a rich set of participation indicators at the sector and country level.
  • To study the participation incentives, integration strategy and expected benefits at the firm level, through a large-scale survey on selected sectors.
  • To investigate the nexus of GVC participation, innovation performance and international competitiveness at the sector and firm level and unveil the underlying structural mechanisms that facilitate or hinder it.
  • To provide evidence-driven policy recommendations and inform Greece’s relevant research, technology, and innovation (RTI) policy interventions.

The project will inform Greece’s Smart Specialization (S3) and future RTI strategies, focusing on three main pillars that these strategies aim to facilitate, namely globalization, growth, and competitiveness. The project treats these pillars as an interconnected triangle, where the main challenge is how to leverage globalization as a strategy for growth and competitiveness, through knowledge diffusion and innovation development in GVCs. In particular, the project aims to provide conceptual and empirical insights on the GVC-related dimensions of this triangle, which are rather underexplored for the Greek economy case.

The project’s objectives are expected to address the following challenges:

  • Investigate and identify the benefits of participation in GVCs at the sector and firm level.
  • Examine whether GVC participation holds innovation and growth potential for Greek firms and sectors.
  • Understand how GVCs interact with the Greek national Innovation System (IS) and the ways GVC participation can enhance and upgrade the country’s innovation capabilities.
  • Address Greece’s catching-up in terms of integration and competitiveness in global markets.
  • Highlight the pervasive structural weaknesses that hinder the catch-up process and the potential comparative advantages that may facilitate it.
  • Inform the country’s GVC participation strategy through a coherent and integrated set of policy and managerial recommendations.

Η συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της χώρας – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Αντικείμενο του έργου είναι η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς της Μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στο σύνολο της χώρας (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις) σε όρους ΑΕΠ, απασχόλησης και δημόσιων εσόδων, καθώς και η ανάδειξη των βασικών προκλήσεων και προοπτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στην Στερεά Ελλάδα. Θα αξιολογηθούν επίσης οι κυριότερες προκλήσεις της μεταποίησης στην Στερεά Ελλάδα (π.χ. οικονομικές δραστηριότητες της Περιφέρειας με αναπτυξιακή δυναμική, παράγοντες που συμβάλουν στην ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας), αλλά και τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά μελετών για την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη της Κοινοπραξίας «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣυΔΝΑ» και συγκεκριμένα μελέτες για: α) τις συνθήκες και εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στην περιοχή αρμοδιότητας του ΣυΔΝΑ (Καλλιθέα, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο), β) μελέτη προοπτικών απασχόλησης στους τρεις δήμους, γ) μελέτη προσδιορισμού των κλάδων της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν δυνατότητες εξωστρέφειας και δ) δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού mentoring και δράσεις προώθησης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής.