Εξειδίκευση της Ψηφιακής Στρατηγικής ανά Τομέα Πολιτικής

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών που παρουσιάζονται όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων πολιτικής.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εξατομικευμένες μελέτες / αναλύσεις που θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία και το ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, για δύο τομείς πολιτικής: της Υγείας και της Δικαιοσύνης.

Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση και παρουσίαση των απαιτούμενων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των τομέων πολιτικής, καθώς και στην ενσωμάτωση της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα πολιτικής.

 

Αξιοποίηση Καινοτόμων Ιδεών Και Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Bιώσιμης Aνάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το ερευνητικό έργο αφορά στην ενίσχυση και ανάδειξη αξιοποιήσιμων και μετρήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο των ειδών ατομικής υγιεινής.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό στο ελληνικό περιβάλλον, με κύριο άξονα – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ.

Το έργο θα διερευνήσει με εμπειρικό τρόπο τη διαδικασία μεταφοράς των αποτελεσμάτων αυτών στην αγορά και τις καλές πρακτικές στον κλάδο, με τελικό στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων αξιοποιήσιμων περιπτώσεων (case studies) που μπορούν να εφαρμοστούν στη βιομηχανία, με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν

Η μελέτη αυτή θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί και θα αντλήσει νέα δεδομένα από το πεδίον, ώστε σε συνεργασία τόσο με τις κάθετες όσο και με τις οριζόντιες μελετητικές προτάσεις να προτείνει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ιδίως θα επικεντρωθεί σε:

  • αποτύπωση του επιπέδου και είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης
  • προτάσεις για την ανάπτυξη νέων δομών συγκέντρωσης και υποστήριξης καινοτομίας
  • προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων καινοτομίας σε τομείς ενδιαφέροντος της Βορείου Εύβοιας με έμφαση στην καθιέρωση των φυσικών μνημείων ως κέντρων βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας (π.χ. προτάσεις για δασο-κεντρικές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες).

Μελέτες Επιστημονικής Υποστήριξης Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κοινοπραξία ICAP-Grant Thornton το ΕΒΕΟ αναλαμβάνει να υποστηρίξει ερευνητικά και επιστημονικά το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά, εκπονώντας τρεις μελέτες:

Α) Μία μελέτη για «τις συνθήκες, εξελίξεις και τάσεις αγοράς στο Δήμο Πειραιά», με στόχο την καταγραφή των τάσεων και εξελίξεων για τους κυριότερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Δήμο Πειραιά.

Β) Μία μελέτη «προσδιορισμού των κλάδων της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας», με στόχο την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Δήμο Πειραιά, μέσω της ανάδειξης των κλάδων οι οποίοι παρουσιάζουν δυναμική και γόνιμες συνθήκες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας.

Γ) Μία μελέτη για «τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων» του Δήμου Πειραιά με στόχο τη μέτρηση και αποτύπωση του επιπέδου εισαγωγής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων δήμου Πειραιά.

Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Το έργο αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 2008/56/EK για τη θαλάσσια στρατηγική και της οδηγίας 2006/7/EK για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στο πλαίσιο tης οδηγίας 2008/56/εκ, προβλέπεται η κατάρτιση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των προγραμμάτων μέτρων, η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων παρακολούθησης, καθώς και η κατάρτιση των προδιαγραφών για την επικαιροποιηση της θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας, με στόχο την επίτευξη και τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων. Στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/7/εκ, θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των περιφερειών της χώρας και της κατάρτισης και επικαιροποιησης των ταυτοτήτων τους για την περίοδο 2017-2023. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης, ενημέρωση και συντήρηση της σχετικής δια δραστικής ιστοσελίδας και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της χώρας.