Πρόσφατα Διεθνή Έργα

Καινοτόμος Eκπαίδευση/Κατάρτιση Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ-ΤΗΟS)

Το έργο ΑΙ-THOS στοχεύει στη διευκόλυνση της συστηματικής και ευρείας εκπαίδευσης σε θέματα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας (Ethics and Research Integrity) με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, για να προωθήσει τις αρχές της Ηθικής και της Ακεραιότητας/Δεοντολογίας της Έρευνας, να εμπλέξει τους συμμετέχοντες και τα κοινωνικά τους δίκτυα σε διάλογο για τη σημασία των αρχών αυτών στις επιστημονικές πρακτικές, και τελικά να προωθήσει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Ευρώπη που θα εξαλείψει τις ηθικές/δεοντολογικές επιπτώσεις και θα ενισχύσει  την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Για να την επίτευξη του στόχου του αυτού, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

 1. Διερεύνηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών και καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας με τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρακτικών σε θέματα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας.
 2. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ικανότητας των εκπαιδευτών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να παρέχουν κατάρτιση στα θέματα αυτά.
 3. Υποστήριξη της ανάπτυξης σχετικών ικανοτήτων των φοιτητών με την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στα ΑΕΙ που συμμετέχουν στο έργο.

AccelWater: Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης γλυκού νερού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, εισάγοντας τεχνολογίες παρακολούθησης και ελέγχου βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τεχνολογίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ταυτόχρονα, σκοπός του έργου είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας, μέσω τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων, αναπτύσσοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΒΕΟ συνεισφέρει στη χάραξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων, των αποτελεσμάτων του έργου και των ανεπτυγμένων προϊόντων, οδηγώντας στην ταχεία υιοθέτηση των αναπτυγμένων λύσεων από άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

European Training For Energy Community Managers (EU-NETS)

EU-NETS addresses the emerging topic of the Energy Communities, with the objective to develop a new training path for managers and professionals that will work to create, develop and manage these new entities, that will play an important role in the energy and climate transition. In order to make the transition to a sustainable economy and to establish a real climate policy, it is crucial to change the energy system into a fully sustainable one. This transition is also a great opportunity to achieve the goal of energy democracy. For example sun and wind, on the contrary of fossil fuels, are available all over the world and this allows for decentralized and connected systems, based on cooperation. Citizens cooperatives and local authorities can play a crucial role here, developing public-civil partnerships.

EU Directives 2018/2001 and 2019/944 introduce the concept of Energy Community. Energy Community is a community of users (private, public, or mixed) located in a specific area, in which end users (citizens, businesses, public administration, etc.), market players (utilities, etc.), designers, planners and politicians actively cooperate to develop high levels of “smart” energy supply, favoring the optimization of the use of renewable sources and technological innovation in distributed generation and enabling the application efficiency measures, in order to obtain benefits on economy, sustainability and energy security.

The creation and the management of these communities will require the development of new professional figures that in the coming years will be responsible for leading the design, development, implementation and management of energy programs for the entire community and leading the Community’s goal of reducing community-wide greenhouse gas emissions.

The objective of EU-NETS project is to outline the characteristics and qualifications necessary to guarantee to the new professional profile the abilities, the skills and the competences to implement its duties and the optimal management of energy communities according to the EQF scheme.

The EU-NETS project will be implemented in Italy, Greece and Spain, three Countries which present a similar scenario in terms of Energy Communities potential development and which has the same needs to support the creation of a professional figure able to manage this new entity.

Circular Packaging For Direct Food Contact Applications

Circular FoodPack aims to enable the circular use of plastic packaging, addressing the most sensitive product category: food. The main function of food packaging is the protection of the product during transport from manufacturer to consumer and maximize the food shelf life, thus reducing food waste and its carbon footprint. Therefore, food packaging must fulfil high requirements, like being light-weight, impermeable, sufficiently tear-resistant and printable, with an appealing haptic and not release chemicals into the food in quantities that are harmful to human health.

To fulfil all these requirements, most food packaging applications are made of plastic films, composed by complex multi-layered materials. However, such Multi-Layer Composite (MLC) laminates cannot be efficiently recycled by state-of-the-art processes and thus valuable resources are lost, as this waste is mainly incinerated or landfilled. According to EU legislations and EFSA standards, it is not allowed to use recyclates from non-food plastic materials in newly produced food packaging applications because these recyclates do not meet the necessary requirements with regards to odour or contaminants, but to date, non-food and food packaging waste streams cannot be separated. With 2 Mi. tons of MLC affecting the recyclability of 17.8 Mio tons of food packaging due to their composition and unidentifiable origin, the targeted material streams are significant, and the expected impact of this research is substantial.

That is where Circular FoodPack ties in, targeting food packaging (dry food such as packed creamer, cocoa, and coffee powder) as well as personal (e.g., face masks) and home care packaging (e.g., detergents, wipes). The project partners investigate newly developed Tracer-Based and Sensor-Based Sorting systems which allow for reliable sorting with new tracers and detection mechanisms. Once sorted, the packaging material will be washed, deodorized, the layers delaminated, deinked, dissolved, and purified with the CreaSolv® Recycling Process and mechanically recycled. The recycling strategies and generated secondary (raw) materials will continuously be assessed with regards to food and environmental safety, social acceptance, quality, processability, economic feasibility and legal compliance. The recyclates will be incorporated into new high-performance mono-material food packaging that is following eco-design principles and will be easy to recycle at post-consumer stage. A true material cycle is created, contributing to the EU ambitions of a carbon-neutral society by 2050.

Circular Flooring: Νew Products From Waste Pvc Flooring and Safe End-of-Life Treatment of Plasticisers

Το έργο στοχεύει στην καθιέρωση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικοποιημένου PVC από απορρίμματα προερχόμενα από επιδαπέδια πλακίδια. Στα προϊόντα PVC, μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί ποσοστά ανακύκλωσης της τάξης του 20% περίπου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων από PVC εξακολουθεί να θάβεται ή να αποτεφρώνεται. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων πόρων και οι αυξημένες εκπομπές CO₂ και άλλα περιβαλλοντικά βάρη της απόθεσης αποβλήτων, είναι απαραίτητο να εξεταστούν βρόγχοι ανακύκλωσης για διάφορες ροές υλικού, όπως για παράδειγμα επενδύσεις δαπέδων PVC.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι ο καθηγητής Κ. Μαγουλάς από το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς (ΕΘΦΜ).

Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης και του ανακυκλωμένου PVC, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο του Business Canvas.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσφατα Ελληνικά Έργα

Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών ανάδειξης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα το ΕΒΕΟ αναλαμβάνει την υλοποίηση τριών (3) μελετών: α) «Μελέτη μοντέλου διακυβέρνησης επιχειρηματικότητας», β) «Μελέτη Πρακτικών Αξιοποίησης Έρευνας από τα Πανεπιστήμια (VALORISATION – SPIN OFFS)» και γ) «Μελέτη Αξιολόγησης Λειτουργίας Μηχανισμού Υποστήριξης», καθώς επίσης και τη Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Επίσης το ΕΒΕΟ θα έχει την επιστημονική Υποστήριξη στο σύνολο των Φάσεων του Έργου και ειδικότερα στη στελέχωση των Επιτροπών Αξιολόγησης των διαγωνισμών καινοτομίας και των hackathons, στη διαδικασία διαγνωστικής αναγκών των επιχειρηματικών σχημάτων, καθώς και στο θεματικό περιεχόμενο των δράσεων.

Μηχανισμός υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΟΧΕ

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες υποστήριξης σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον Δήμο Αθηναίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη συγκριτική τους αυτοαξιόλόγηση, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμενων, ιδίως στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί σετ κριτηρίων ποιότητας και εργαλείο αυτο-αξιολόγησης με εξειδίκευση στους κλάδους ενδιαφέροντος με 20 ερωτηματολόγια και πιλοτική εφαρμογή των κριτηρίων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

LEVERAGING GLOBAL VALUE CHAINS FOR INNOVATION AND COMPETITIVENESS: THE CASE OF GREECE (GRINGVCS)

This is a two-year research project will investigate the participation of Greece in global value chains (GVCs) at different levels (country, sector, firm), focusing on the underlying role of knowledge flows and innovation development as determinants of the country’s catching-up in terms of structural competitiveness in global markets and leveraging globalization as a growth strategy.

The project has four main objectives:

 • To map Greece’s participation in GVCs, providing a rich set of participation indicators at the sector and country level.
 • To study the participation incentives, integration strategy and expected benefits at the firm level, through a large-scale survey on selected sectors.
 • To investigate the nexus of GVC participation, innovation performance and international competitiveness at the sector and firm level and unveil the underlying structural mechanisms that facilitate or hinder it.
 • To provide evidence-driven policy recommendations and inform Greece’s relevant research, technology, and innovation (RTI) policy interventions.

The project will inform Greece’s Smart Specialization (S3) and future RTI strategies, focusing on three main pillars that these strategies aim to facilitate, namely globalization, growth, and competitiveness. The project treats these pillars as an interconnected triangle, where the main challenge is how to leverage globalization as a strategy for growth and competitiveness, through knowledge diffusion and innovation development in GVCs. In particular, the project aims to provide conceptual and empirical insights on the GVC-related dimensions of this triangle, which are rather underexplored for the Greek economy case.

The project’s objectives are expected to address the following challenges:

 • Investigate and identify the benefits of participation in GVCs at the sector and firm level.
 • Examine whether GVC participation holds innovation and growth potential for Greek firms and sectors.
 • Understand how GVCs interact with the Greek national Innovation System (IS) and the ways GVC participation can enhance and upgrade the country’s innovation capabilities.
 • Address Greece’s catching-up in terms of integration and competitiveness in global markets.
 • Highlight the pervasive structural weaknesses that hinder the catch-up process and the potential comparative advantages that may facilitate it.
 • Inform the country’s GVC participation strategy through a coherent and integrated set of policy and managerial recommendations.

Η συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της χώρας – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Αντικείμενο του έργου είναι η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς της Μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στο σύνολο της χώρας (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις) σε όρους ΑΕΠ, απασχόλησης και δημόσιων εσόδων, καθώς και η ανάδειξη των βασικών προκλήσεων και προοπτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στην Στερεά Ελλάδα. Θα αξιολογηθούν επίσης οι κυριότερες προκλήσεις της μεταποίησης στην Στερεά Ελλάδα (π.χ. οικονομικές δραστηριότητες της Περιφέρειας με αναπτυξιακή δυναμική, παράγοντες που συμβάλουν στην ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας), αλλά και τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά μελετών για την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη της Κοινοπραξίας «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣυΔΝΑ» και συγκεκριμένα μελέτες για: α) τις συνθήκες και εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στην περιοχή αρμοδιότητας του ΣυΔΝΑ (Καλλιθέα, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο), β) μελέτη προοπτικών απασχόλησης στους τρεις δήμους, γ) μελέτη προσδιορισμού των κλάδων της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν δυνατότητες εξωστρέφειας και δ) δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού mentoring και δράσεις προώθησης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής.