Πρόσφατα Διεθνή Έργα

AccelWater: Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης γλυκού νερού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, εισάγοντας τεχνολογίες παρακολούθησης και ελέγχου βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τεχνολογίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ταυτόχρονα, σκοπός του έργου είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας, μέσω τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων, αναπτύσσοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΒΕΟ συνεισφέρει στη χάραξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων, των αποτελεσμάτων του έργου και των ανεπτυγμένων προϊόντων, οδηγώντας στην ταχεία υιοθέτηση των αναπτυγμένων λύσεων από άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

European Training For Energy Community Managers (EU-NETS)

EU-NETS addresses the emerging topic of the Energy Communities, with the objective to develop a new training path for managers and professionals that will work to create, develop and manage these new entities, that will play an important role in the energy and climate transition. In order to make the transition to a sustainable economy and to establish a real climate policy, it is crucial to change the energy system into a fully sustainable one. This transition is also a great opportunity to achieve the goal of energy democracy. For example sun and wind, on the contrary of fossil fuels, are available all over the world and this allows for decentralized and connected systems, based on cooperation. Citizens cooperatives and local authorities can play a crucial role here, developing public-civil partnerships.

EU Directives 2018/2001 and 2019/944 introduce the concept of Energy Community. Energy Community is a community of users (private, public, or mixed) located in a specific area, in which end users (citizens, businesses, public administration, etc.), market players (utilities, etc.), designers, planners and politicians actively cooperate to develop high levels of “smart” energy supply, favoring the optimization of the use of renewable sources and technological innovation in distributed generation and enabling the application efficiency measures, in order to obtain benefits on economy, sustainability and energy security.

The creation and the management of these communities will require the development of new professional figures that in the coming years will be responsible for leading the design, development, implementation and management of energy programs for the entire community and leading the Community’s goal of reducing community-wide greenhouse gas emissions.

The objective of EU-NETS project is to outline the characteristics and qualifications necessary to guarantee to the new professional profile the abilities, the skills and the competences to implement its duties and the optimal management of energy communities according to the EQF scheme.

The EU-NETS project will be implemented in Italy, Greece and Spain, three Countries which present a similar scenario in terms of Energy Communities potential development and which has the same needs to support the creation of a professional figure able to manage this new entity.

Circular Packaging For Direct Food Contact Applications

Circular FoodPack aims to enable the circular use of plastic packaging, addressing the most sensitive product category: food. The main function of food packaging is the protection of the product during transport from manufacturer to consumer and maximize the food shelf life, thus reducing food waste and its carbon footprint. Therefore, food packaging must fulfil high requirements, like being light-weight, impermeable, sufficiently tear-resistant and printable, with an appealing haptic and not release chemicals into the food in quantities that are harmful to human health.

To fulfil all these requirements, most food packaging applications are made of plastic films, composed by complex multi-layered materials. However, such Multi-Layer Composite (MLC) laminates cannot be efficiently recycled by state-of-the-art processes and thus valuable resources are lost, as this waste is mainly incinerated or landfilled. According to EU legislations and EFSA standards, it is not allowed to use recyclates from non-food plastic materials in newly produced food packaging applications because these recyclates do not meet the necessary requirements with regards to odour or contaminants, but to date, non-food and food packaging waste streams cannot be separated. With 2 Mi. tons of MLC affecting the recyclability of 17.8 Mio tons of food packaging due to their composition and unidentifiable origin, the targeted material streams are significant, and the expected impact of this research is substantial.

That is where Circular FoodPack ties in, targeting food packaging (dry food such as packed creamer, cocoa, and coffee powder) as well as personal (e.g., face masks) and home care packaging (e.g., detergents, wipes). The project partners investigate newly developed Tracer-Based and Sensor-Based Sorting systems which allow for reliable sorting with new tracers and detection mechanisms. Once sorted, the packaging material will be washed, deodorized, the layers delaminated, deinked, dissolved, and purified with the CreaSolv® Recycling Process and mechanically recycled. The recycling strategies and generated secondary (raw) materials will continuously be assessed with regards to food and environmental safety, social acceptance, quality, processability, economic feasibility and legal compliance. The recyclates will be incorporated into new high-performance mono-material food packaging that is following eco-design principles and will be easy to recycle at post-consumer stage. A true material cycle is created, contributing to the EU ambitions of a carbon-neutral society by 2050.

Circular Flooring: Νew Products From Waste Pvc Flooring and Safe End-of-Life Treatment of Plasticisers

Το έργο στοχεύει στην καθιέρωση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικοποιημένου PVC από απορρίμματα προερχόμενα από επιδαπέδια πλακίδια. Στα προϊόντα PVC, μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί ποσοστά ανακύκλωσης της τάξης του 20% περίπου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων από PVC εξακολουθεί να θάβεται ή να αποτεφρώνεται. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων πόρων και οι αυξημένες εκπομπές CO₂ και άλλα περιβαλλοντικά βάρη της απόθεσης αποβλήτων, είναι απαραίτητο να εξεταστούν βρόγχοι ανακύκλωσης για διάφορες ροές υλικού, όπως για παράδειγμα επενδύσεις δαπέδων PVC.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι ο καθηγητής Κ. Μαγουλάς από το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς (ΕΘΦΜ).

Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης και του ανακυκλωμένου PVC, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο του Business Canvas.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

LIFE ALGAECAN

Το έργο LIFE ALGAECAN προωθεί την εκπλήρωση σημαντικών Ευρωπαϊκών Oδηγιών και περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ολοκληρωμένης πρόληψης της ρύπανσης και προώθησης χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα το έργο προτείνει ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας εκροών υψηλού οργανικού φορτίου, το οποίο συνδυάζει μία οικονομικά αποδοτική καλλιέργεια ετεροτροφικών φυκών, μέσω ξήρανσης με ψεκασμό των συλλεγόμενων μικροφυκών για τη λήψη ενός προϊόντος ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφής, βιοπλαστικών, κτλ. Η τεχνολογία που πρόκειται να εφαρμοστεί στο έργο είναι μία καινοτόμος ιδέα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ειδικά στη βιομηχανία μεταποίησης οπωροκηπευτικών, την επαναχρησιμοποίησή τους και την ανάκτηση πόρων προκειμένου για τη λήψη ενός υγρού ρεύματος υψηλής ποιότητας και επαναχρησιμοποιούμενου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι η καθηγήτρια Μ. Λοιζίδου από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας της τεχνολογίας και τη διερεύνηση του δυνητικού εμπορικού ενδιαφέροντος της τεχνολογίας και του παραγόμενου, προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ (& Τwitter)

Πρόσφατα Ελληνικά Έργα

Υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Πιο συγκεκριμένα στο έργο γίνεται συνοπτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του εθνικού συστήματος καινοτομίας και ανάλυση των δυνατοτήτων της χώρας σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, με ορίζοντα το 2030, αποτυπώνοντας τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις της χώρας στην πορεία προς το 2030, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΣΕΤΑΚ. Αναλύεται επίσης η σύνδεση με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, όσο και των στρατηγικών εκείνων κατευθύνσεων που άπτονται στα θέματα που καλύπτουν την βασική έρευνα.

 

Υψηλής Ποιότητας Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων: Εργαλεία, Μηχανισμοί και Παράγοντες Προς ενα Βιώσιμο Επιχειρηματικό Σύστημα

Στόχος του έργου είναι η χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος των νέων επιχειρήσεων (start-ups) καθώς και των προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της υψηλής ποιότητας επιχειρηματικότητας πρώιμων σταδίων. Θα διερευνηθούν οι καθοριστικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου πιο ισχυρές δυνατότητες επιτυχίας, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό, την καινοτομία, την ενσωμάτωση γνώσης κ.λπ. για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες επιτυχίας.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η εμπειρική και θεωρητική διερεύνηση της επίδρασης που έχουν ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες στην καινοτόμο νέα επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από διάφορες πηγές. Ένας άλλος κρίσιμος στόχος του έργου είναι να παρέχει προτάσεις πολιτικής και ένα σύνολο κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας υψηλού δυναμικού. Θα μελετηθούν οι πρόσφατες πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και θα παταχθούν δείκτες απόδοσης, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για την επιχειρηματικότητα υψηλού δυναμικού πρώιμων σταδίων.

 

Εξειδίκευση της Ψηφιακής Στρατηγικής ανά Τομέα Πολιτικής

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών που παρουσιάζονται όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων πολιτικής.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εξατομικευμένες μελέτες / αναλύσεις που θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία και το ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, για δύο τομείς πολιτικής: της Υγείας και της Δικαιοσύνης.

Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση και παρουσίαση των απαιτούμενων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των τομέων πολιτικής, καθώς και στην ενσωμάτωση της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα πολιτικής.

 

Αξιοποίηση Καινοτόμων Ιδεών Και Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Bιώσιμης Aνάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το ερευνητικό έργο αφορά στην ενίσχυση και ανάδειξη αξιοποιήσιμων και μετρήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο των ειδών ατομικής υγιεινής.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό στο ελληνικό περιβάλλον, με κύριο άξονα – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ.

Το έργο θα διερευνήσει με εμπειρικό τρόπο τη διαδικασία μεταφοράς των αποτελεσμάτων αυτών στην αγορά και τις καλές πρακτικές στον κλάδο, με τελικό στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων αξιοποιήσιμων περιπτώσεων (case studies) που μπορούν να εφαρμοστούν στη βιομηχανία, με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν

Η μελέτη αυτή θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί και θα αντλήσει νέα δεδομένα από το πεδίον, ώστε σε συνεργασία τόσο με τις κάθετες όσο και με τις οριζόντιες μελετητικές προτάσεις να προτείνει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ιδίως θα επικεντρωθεί σε:

  • αποτύπωση του επιπέδου και είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης
  • προτάσεις για την ανάπτυξη νέων δομών συγκέντρωσης και υποστήριξης καινοτομίας
  • προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων καινοτομίας σε τομείς ενδιαφέροντος της Βορείου Εύβοιας με έμφαση στην καθιέρωση των φυσικών μνημείων ως κέντρων βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας (π.χ. προτάσεις για δασο-κεντρικές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες).