Καινοτόμος Eκπαίδευση/Κατάρτιση Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ-ΤΗΟS)

Το έργο ΑΙ-THOS στοχεύει στη διευκόλυνση της συστηματικής και ευρείας εκπαίδευσης σε θέματα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας (Ethics and Research Integrity) με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, για να προωθήσει τις αρχές της Ηθικής και της Ακεραιότητας/Δεοντολογίας της Έρευνας, να εμπλέξει τους συμμετέχοντες και τα κοινωνικά τους δίκτυα σε διάλογο για τη σημασία των αρχών αυτών στις επιστημονικές πρακτικές, και τελικά να προωθήσει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Ευρώπη που θα εξαλείψει τις ηθικές/δεοντολογικές επιπτώσεις και θα ενισχύσει  την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Για να την επίτευξη του στόχου του αυτού, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Διερεύνηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών και καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας με τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρακτικών σε θέματα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας.
  2. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ικανότητας των εκπαιδευτών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να παρέχουν κατάρτιση στα θέματα αυτά.
  3. Υποστήριξη της ανάπτυξης σχετικών ικανοτήτων των φοιτητών με την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στα ΑΕΙ που συμμετέχουν στο έργο.

AccelWater: Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης γλυκού νερού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, εισάγοντας τεχνολογίες παρακολούθησης και ελέγχου βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τεχνολογίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ταυτόχρονα, σκοπός του έργου είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας, μέσω τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων, αναπτύσσοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΒΕΟ συνεισφέρει στη χάραξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων, των αποτελεσμάτων του έργου και των ανεπτυγμένων προϊόντων, οδηγώντας στην ταχεία υιοθέτηση των αναπτυγμένων λύσεων από άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

European Training For Energy Community Managers (EU-NETS)

EU-NETS addresses the emerging topic of the Energy Communities, with the objective to develop a new training path for managers and professionals that will work to create, develop and manage these new entities, that will play an important role in the energy and climate transition. In order to make the transition to a sustainable economy and to establish a real climate policy, it is crucial to change the energy system into a fully sustainable one. This transition is also a great opportunity to achieve the goal of energy democracy. For example sun and wind, on the contrary of fossil fuels, are available all over the world and this allows for decentralized and connected systems, based on cooperation. Citizens cooperatives and local authorities can play a crucial role here, developing public-civil partnerships.

EU Directives 2018/2001 and 2019/944 introduce the concept of Energy Community. Energy Community is a community of users (private, public, or mixed) located in a specific area, in which end users (citizens, businesses, public administration, etc.), market players (utilities, etc.), designers, planners and politicians actively cooperate to develop high levels of “smart” energy supply, favoring the optimization of the use of renewable sources and technological innovation in distributed generation and enabling the application efficiency measures, in order to obtain benefits on economy, sustainability and energy security.

The creation and the management of these communities will require the development of new professional figures that in the coming years will be responsible for leading the design, development, implementation and management of energy programs for the entire community and leading the Community’s goal of reducing community-wide greenhouse gas emissions.

The objective of EU-NETS project is to outline the characteristics and qualifications necessary to guarantee to the new professional profile the abilities, the skills and the competences to implement its duties and the optimal management of energy communities according to the EQF scheme.

The EU-NETS project will be implemented in Italy, Greece and Spain, three Countries which present a similar scenario in terms of Energy Communities potential development and which has the same needs to support the creation of a professional figure able to manage this new entity.

Circular Packaging For Direct Food Contact Applications

Circular FoodPack aims to enable the circular use of plastic packaging, addressing the most sensitive product category: food. The main function of food packaging is the protection of the product during transport from manufacturer to consumer and maximize the food shelf life, thus reducing food waste and its carbon footprint. Therefore, food packaging must fulfil high requirements, like being light-weight, impermeable, sufficiently tear-resistant and printable, with an appealing haptic and not release chemicals into the food in quantities that are harmful to human health.

To fulfil all these requirements, most food packaging applications are made of plastic films, composed by complex multi-layered materials. However, such Multi-Layer Composite (MLC) laminates cannot be efficiently recycled by state-of-the-art processes and thus valuable resources are lost, as this waste is mainly incinerated or landfilled. According to EU legislations and EFSA standards, it is not allowed to use recyclates from non-food plastic materials in newly produced food packaging applications because these recyclates do not meet the necessary requirements with regards to odour or contaminants, but to date, non-food and food packaging waste streams cannot be separated. With 2 Mi. tons of MLC affecting the recyclability of 17.8 Mio tons of food packaging due to their composition and unidentifiable origin, the targeted material streams are significant, and the expected impact of this research is substantial.

That is where Circular FoodPack ties in, targeting food packaging (dry food such as packed creamer, cocoa, and coffee powder) as well as personal (e.g., face masks) and home care packaging (e.g., detergents, wipes). The project partners investigate newly developed Tracer-Based and Sensor-Based Sorting systems which allow for reliable sorting with new tracers and detection mechanisms. Once sorted, the packaging material will be washed, deodorized, the layers delaminated, deinked, dissolved, and purified with the CreaSolv® Recycling Process and mechanically recycled. The recycling strategies and generated secondary (raw) materials will continuously be assessed with regards to food and environmental safety, social acceptance, quality, processability, economic feasibility and legal compliance. The recyclates will be incorporated into new high-performance mono-material food packaging that is following eco-design principles and will be easy to recycle at post-consumer stage. A true material cycle is created, contributing to the EU ambitions of a carbon-neutral society by 2050.

Circular Flooring: Νew Products From Waste Pvc Flooring and Safe End-of-Life Treatment of Plasticisers

Το έργο στοχεύει στην καθιέρωση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικοποιημένου PVC από απορρίμματα προερχόμενα από επιδαπέδια πλακίδια. Στα προϊόντα PVC, μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί ποσοστά ανακύκλωσης της τάξης του 20% περίπου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων από PVC εξακολουθεί να θάβεται ή να αποτεφρώνεται. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων πόρων και οι αυξημένες εκπομπές CO₂ και άλλα περιβαλλοντικά βάρη της απόθεσης αποβλήτων, είναι απαραίτητο να εξεταστούν βρόγχοι ανακύκλωσης για διάφορες ροές υλικού, όπως για παράδειγμα επενδύσεις δαπέδων PVC.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι ο καθηγητής Κ. Μαγουλάς από το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς (ΕΘΦΜ).

Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης και του ανακυκλωμένου PVC, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο του Business Canvas.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ