Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια, καθώς και του ρόλου της βελτιστοποίησης στη λήψη αποφάσεων. Επίσης καλύπτονται βασικές έννοιες της αξιολόγησης επενδύσεων και του επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως και εφαρμογή μεθόδων και κριτηρίων στη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων, τεχνικές ανάλυσης ευαισθησίας της επένδυσης σε βασικές παραμέτρους της και βασική δομής μιας ανάλυσης κόστους- οφέλους.

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Α. Τσακανίκας, Δ. Ασκούνης

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες