Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και τον υπό διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθώς και με τις επιδράσεις που ασκεί στην οικονομική, τεχνολογική και επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, με έμφαση όμως στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων μιας βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η μεθοδολογική και εννοιολογική αποτίμηση της έννοιας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, ενός κλάδου, ενός οργανισμού.

Υπεύθυνοι Μαθήματος

Α. Τσακανίκας

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Υποστήριξη - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Γ. Σιώκας, Π. Δήμας, Δ. Σταμόπουλος

Περισσότερες πληροφορίες