Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο φετινό συνέδριο του DRUID, το σημαντικότερο διεθνές συνέδριο για τα οικονομικά της καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή και τις σχετικές πολιτικές

Το ΕΒΕΟ συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο DRUID, ένα συνέδριο-θεσμό για την έρευνα σχετικά με την καινοτομία και τη δυναμική των διαρθρωτικών, θεσμικών και γεωγραφικών αλλαγών (DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change). Φέτος, η διεξαγωγή του δυνεδρίου θα λάβει χώρα στην Κοπεγχάγη κατά το διάστημα 18-20 Οκτωβρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προέκυψε πως το ΕΒΕΟ θα συμμετάσχει με τρεις πλήρεις επιστημονικές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται παρακάτω (ελεύθερη πρόσβαση στον σύνδεσμο που βρίσκεται στον τίτλο).

  1. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει τις επενδύσεις σε κεφάλαιο βασισμένο στη γνώση (άυλα περιουσιακά στοιχεία) στις υπάρχουσες παραγωγικές διασυνδέσεις της οικονομίας και επιτρέπει τον εντοπισμό της διάχυσης της σχετιζόμενης ενσωματωμένης γνώσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

2. Dimas, P., Caloghirou, Y., Tsakanikas, A and Vonortas, N..: “Business intangibles in global value chains: In search of export competitive advantage

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στην ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών τομέων. Τα αποτελέσματά υποδηλώνουν ότι τα άυλα συμβάλλουν στις εξαγωγικές επιδόσεις και παραγωγικότητα των μεγάλων βιομηχανικών χωρών και υπογραμμίζουν τη σημασία των εγχώριων άυλων υλικών σε σύγκριση με τα εισαγόμενα.

3.  Protogerou, Α., Kontolaimou., Α. and Caloghirou. Y: “Creative industries and resilience in times of crisis: The role of firm and entrepreneurial team characteristics”

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της επιχείρησης και της επιχειρηματικής ομάδας που μπορεί να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα στις δημιουργικές βιομηχανίες (CI) υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Share this Post: