Ιωάννα Καστέλλη

Οικονομολόγος, MSc, PhD

H Ιωάννα Καστέλλη είναι Διδάκτορας στα Οικονομικά της Τεχνολογίας, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA από το Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre στα Βιομηχανικά Οικονομικά και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται στο ΕΜΠ ως ΕΔΙΠ και είναι συντονίστρια της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Επίσης, έχει διδάξει ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στην περιοχή των Οικονομικών της Τεχνολογίας και της Βιομηχανικής Οικονομικής με έμφαση σε θέματα δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης στα σύγχρονα βιομηχανικά συστήματα, επιχειρηματικότητας και βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου «Ανταγωνιστικότητα και Τεχνολογία στην Ελλάδα» με τους Τ. Γιαννίτση, Σ. Ζωγραφάκη και Δ. Μαυρή (2009). Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Technovation, Research Policy, European Urban and Regional Studies και Managing Global Transitions. Συντονίστρια της ερευνητικής περιοχής ‘Industrial Policy and Theory of the Firm’ στο European Association for Evolutionary Political Economy.

Έργα

Διεθνή
 • Ερευνητική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe – AEGIS”, χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ.
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο Μακροοικονομική και Τεχνολογική Πολιτική για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Τεχνολογία (Integration of Macroeconomic and S&T policies for Growth, Employment and Technology – MACROTEC) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ ΧΙΙ), TSER (Targeted Socio-Economic Research) Programme.
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Ροές γνώσης στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία: Μηχανισμοί, Έκταση και Επιπτώσεις» (Innovation-related Knowledge Flows in European Industry: Extent, Mechanisms and Implications – KNOW FOR INNOVATION).
 • Συντονισμός και ερευνητική συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική γιά τις Ερευνητικές Κοινοπραξίες» (Science and Technology Policies Towards Research Joint Ventures – STEP TO RJVs), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(ΓΔ ΧΙΙ), TSER (Targeted Socio-Economic Research) Programme.


Ελληνικά

 • Συντονισμός, εκπαιδευτική και ερευνητική συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο ΕΜΠ» στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών».

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Kastelli Ι., A. Tsakanikas, Y. Caloghirou, 2016, “Technology transfer as a mechanism for dynamic transformation in the food sector”, Journal of Technology Transfer, Special Issue AS2AB, DOI: 10.1007/s10961-016-9530-3
 • Papayannakis L., I. Kastelli, D. Damigos, G. Mavrotas, 2008, “Fostering entrepreneurship education in engineering curricula in Greece. Experience and challenges for a Technical University”, European Journal of Engineering Education, 33:2, 199-210.
 • Kastelli I., 2004, “Technological development in the context of the european integration. The case of Greece”, Problems and Perspectives in Management nº 2: 5-24.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, S. Ioannides, 2004, “Cooperative R&D as a means for knowledge creation. Experience from European funded partnerships”, International Journal of Technology Management 27(8): 712-730.
 • Caloghirou Y., Kastelli I., A. Tsakanikas, 2004, “Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?”, Technovation 24: 29-39.
 • Kastelli I., 2000, “Science and Technology Policy in Greece. Policy initiatives for R&D cooperation”, FEEM Note di Lavoro 69/00, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano.


Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι

Διεθνείς Εκδόσεις
 • Kastelli I., S. Zografakis, 2017, “Industrial competitiveness and the search for a sustainable path out of the crisis. Lessons from the Greek experience”, in H. Hanappi, S. Katsikides, M. Scholz-Wäckerle (eds) Evolutionary Political Economy in Action. A Cyprus Symposium Routledge.
 • Giannitsis T., I. Kastelli, 2014, “Industrial policy in times of crisis: the case of Greece” in Teixeira Α.Α.C., E. Silva, R. Paes Mamede (eds.), Structural Change, Competitiveness and Industrial Policy: Painful Lessons from the European Periphery, Routledge, Taylor & Francis Group, p. 221-240.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, 2014, “The impact of knowledge – intensive entrepreneurship on the growth and competitiveness of European traditional sectors”, in Hartmut Hirsch-Kreinsen and Isabel Schwinge eds., Knowledge-intensive Entrepreneurship in Low-Tech Industries, Edward Elgar, p. 67-92.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, 2004, “R&D cooperation : a case study analysis on subsidized European projects” in Caloghirou Y., N. Vonortas, S. Ioannides (eds) European Collaboration in Research and Development. Business Strategy and Public Policy, Edward Elgar:104-120.
Ελληνικές Εκδόσεις
 • Ζωγραφάκης Σ., Ι. Καστέλλη, 2017, “Είναι αλήθεια ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους αρκεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας;”, ΕΛΙΑΜΕΠ, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Γιαννίτσης Τ., Σ. Ζωγραφάκης, Ι. Καστέλλη, Δ. Μαυρή, 2009, «Ανταγωνιστικότητα και Τεχνολογία στην Ελλάδα», επιμέλεια Τ. Γιαννίτσης, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Kαστέλλη Ι., Μ. Μανδαράκα, 2004, “Alfa Beta Roto: Μελέτη περίπτωσης”, Λ. Παπαγιαννάκης, Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα. Ενότητα ΙΙΙ: Μελέτες Περιπτώσεων, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, ηλεκτρονική έκδοση ΕΜΠ.
  http://epixeirein.ntua.gr/core/portal.asp?cpage=RESOURCE&cnode=37&cresrc=442&clang=0


Κείμενα Εργασίας

 • Kastelli I., Y. Caloghirou, 2012, “The impact of knowledge intensive entrepreneurship on the growth and competitiveness of European traditional industries”, project AEGIS, FP7, European Commission, http://www.aegis-fp7.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=12
 • Caloghirou Y., I. Kastelli, A. Tsakanikas, 2011, “Innovation system and knowledge-intensive entrepreneurship. The case of Greece”, project AEGIS, FP7, European Commission, http://www.aegis-fp7.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=101&Itemid=12
 • Καλογήρου Γ., Ι. Καστέλλη, Α. Πρωτόγερου, 2009, «Μελέτη Ωρίμανσης για την Ανάπτυξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων». Αναθέτουσα αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Γιαννίτσης Τ., Σ. Ζωγραφάκης, Ι. Καστέλλη, Δ. Μαυρή, 2008, «Διερεύνηση της σχέσης της Ανταγωνιστικότητας με το Τεχνολογικό Υπόβαθρο των Ελληνικών Επιχειρήσεων και Διατύπωση Σχεδίου Δράσης στο Πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013», (μελέτη για το Υπουργείο Ανάπτυξης), Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών.
 • Kastelli I., 2002, “European Macro-economic Policy and Technological Development: The case of Greece”, κείμενο εργασίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Μακροοικονομική και Τεχνολογική Πολιτική για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Τεχνολογία” (MACROTEC) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Με τροποποιήσεις δημοσιεύτηκε στο Problems and Perspectives in Management, 2004)
 • Kastelli I., A. Tsakanikas, 2001, “Innovation Networks. Policy Initiatives in Greece”, μελέτη για τον ΟΟΣΑ, OECD Focus Group on Innovative Firms and Networks. http://www.oecd.org/sti/innovationinsciencetechnologyandindustry/2754250.pdf
 • Kastelli I., 2001, “Report on the results of the in-depth interviews in Greece”, ενδιάμεση έκθεση του ερευνητικού έργου KNOW FOR INNOVATION, NTUA.
 • Καστέλλη Ι., Γ. Καλογήρου, 2000, “Οι ερευνητικές συνεργασίες ως μοχλός διασύνδεσης ερευνητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων”, στο Μελέτες Περιπτώσεων για τις ανάγκες του μαθήματος “Στρατηγική των Επιχειρήσεων”, Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Τμήμα – Athens MBA “Διοίκηση Επιχειρήσεων”.
 • Y. Caloghirou, Ν. Vonortas, Ι. Κastelli, 2000, “Research Joint Ventures: A theoretical approach”, κείμενο που διανεμήθηκε ως εκπαιδευτικό υλικό στο σεμινάριο ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟ του ΕΜΠ (Πρόκειται για κείμενο που περιλαμβάνεται στην ερευνητική έκθεση “Analytical Framework: Science and Technology Policies Towards Research Joint Ventures”).
 • Kastelli I., Δεκέμβριος 1999, “R&D Cooperation: The Greek Case Studies”, κείμενο εργασίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική γιά τις Ερευνητικές Κοινοπραξίες” που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Y. Caloghirou, N. Vonortas, I. Kastelli, A. Tsakanikas, 1998, “Analytical Framework: Science and Technology Policies Towards Research Joint Ventures”, ΕΜΠ, ερευνητική έκθεση στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου STEP TO RJVs.
 • Κastelli I., 1996, “L’ industrie grecque dans le contexte de l’intégration européenne. Le cas de l’ industrie laitière et de l’ industrie des engrais” (Η ελληνική βιομηχανία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας και λιπασματοβιομηχανίας), ερευνητική έκθεση, LATAPSES, Sophia Antipolis.


Κείμενα Προβληματισμού

 • Zografakis S., I. Kastelli, 2015, “Is it true that reducing labour costs is sufficient to improve the competitiveness of the Greek economy?”, Crisis Observatory, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, in greek.
 • Καστέλλη Ι., 2008, «Έρευνα και Ανάπτυξη: Η πραγματική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα;», Βήμα Ιδεών, Αφιέρωμα «Ανταγωνιστικότητα: Πίσω από τον καθρέπτη», Τεύχος 5/9/2008

Λοιπές Μελέτες

 • Μελέτη για λογαριασμό της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του έργου «Παρακολούθηση και Λειτουργία του ΕΠΕΤΕ», για την ανάπτυξη Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων.

Συνέδρια

Διεθνή
 • Stamou C., P. Dimas, Ι. Kastelli, A. Tsakanikas, 2019, “Participation of Greek Industries at Global Value Chains: Inter-sectoral cooperations and implications for competitiveness”, 12th Hellenic Scientific Conference of Chemical Engineering, Athens, May 29-31, 2019 (in greek).
 • Kastelli Ι., G. Siokas, 2019, «Absorptive capacity as enabling competence in entrepreneurial ventures of high added value», 12th Hellenic Scientific Conference of Chemical Engineering, Athens, May 29-31, 2019 (in greek).
 • Dimas P., Ι. Kastelli, Α. Tsakanikas, 2019, «Mapping and analysing the agro-food value chain in Greece», 12th Hellenic Scientific Conference of Chemical Engineering, Athens, May 29-31, 2019 (in greek).
 • Kastelli I,. A. Tsakanikas, G. Siokas, 2018, “How absorptive capacity enables new entrepreneurial ventures of high added value”, 30th EAEPE Annual Conference, University of Nice – Sophia Antipolis, 6th-8th September, 2018, Nice.
 • Kastelli I,. A. Tsakanikas, G. Siokas, 2017, “Absorptive capacity as enabler of new entrepreneurial ventures of high added value”, EAEPE Annual Conference, Corvinus University of Budapest, Budapest 20th October 2017, Hungary.
 • Giannitsis T., I. Kastelli, 2017, “Linking technological and institutional change to industrial transformation in Greece”, Globelics Annual Conference Athens 2017, Greece.
 • Giannitsis T., I. Kastelli, 2016, “Linking structural and institutional change to industrial recovery in Greece”, EAEPE Annual Conference Manchester 3-6 November 2016, UK.
 • Kastelli I., S. Zografakis, 2015, “Improving competitiveness of the Greek industry. Truth and illusions”, EAEPE Annual Conference, Genoa 17-19 September 2015, Italy.
 • Caloghirou Y., I. Kastelli, A. Tsakanikas, 2015, Technology transfer as a mechanism for dynamic transformation of the food sector, paper presented at the 146th EAAE Seminar Technology transfer as a driver of innovative entrepreneurship in agriculture and the agri-food industry, 15-16 July 2015, Chania, Crete, Mediterranean Agronomic Institute of Chania.
 • Kastelli I., S. Zografakis, 2014, “Industrial competitiveness and the search for a sustainable path out of the crisis. Lessons from the Greek experience”, 26th Annual EAEPE Conference ‘Unemployment and Austerity in Mediterranean European Countries’, 6-8 November 2014, Nicosia Cyprus.
 • Papayannakis L., I. Kastelli, D. Damigos, G. Mavrotas, 2006, “Entrepreneurship education in Greece: Experience and challenges for a Technical University”, electronic proceedings DIME-LIEE/NTUA Athens Conference on Entrepreneurship, knowledge, learning and the evolution of industrial/territorial clusters and regions, November 30- December 1, Athens, http://www.dime-liee.ntua.gr/full%20papers/dime4.pdf .
 • Kastelli I., 2006, “The Determinants of Organizational Knowledge Creation in the Context of R&D Cooperation. The role of absorptive capacity”, DRUID Summer Conference, Copenhagen, June 2006.
 • Kastelli I., A. Tsakanikas, Y. Caloghirou, 2002, “The dynamic effects of cooperation: what are the conditions for organizational knowledge creation?”, EAEPE Conference, Aix-en-Provence.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, A. Tsakanikas, 2001, “Influential factors in the innovative performance of firms: Some empirical insights.”, paper presented to the EAEPE Conference, Siena.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, S. Ioannides, 2000, “Cooperative R&D as a means for knowledge creation”, EAEPE Conference, Berlin.


Ελληνικά

 • Καλογήρου Γ., Ι. Καστέλλη, Α. Τσακανίκας, 2006, «Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο: Πώς, πότε, γιατί και με ποιους», Πρακτικά Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, τόμος β’: 452-467.
 • Παπαγιαννάκης Λ., Δ. Δαμίγος, Ι. Καστέλλη, Γ. Μαυρωτάς, 2006, “Σπουδές επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Προκλήσεις για ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα”, Πρακτικά Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, τόμος β’: 560-569.
 • Καστέλλη Ι., Σ. Ιωαννίδης, 2001, “Ερευνητικές συνεργασίες και δημιουργία νέας γνώσης”, πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Τόμος Β’, σελ. 873-876.

Σεμινάρια/Ημερίδες

 • Caloghirou Y., I. Kastelli, A. Livieratos, 2013, “From the lab… to the market”, 13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, November 10-13, Chania, Greece.
 • Kastelli I., 2006, “Organisational knowledge creation in the context of R&D cooperation. The role of absorptive capacity”, DRUID-DIME Academy Winter 2006 Conference, Aalborg, Denmark, January 26-28. http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/dw2006-1713.pdf
 • Kastelli I., 2002, “The impact of supranational macroeconomic policy on technological development – the case of Greece”, MACROTEC Conference, Madrid, March 1-2.
 • Kastelli I., Y. Caloghirou, S. Ioannides, 2001, “Cooperative R&D as a means for knowledge creation”, στην ημερίδα “The upgrading of absorptive capacities of domestic firms and institutions” υπό την αιγίδα του Center for Innovation Policy Research and Education for Central and Eastern Europe και του ερευνητικού δικτύου MESIAS, Βουδαπέστη, 7-11 Μαρτίου.
 • Y. Caloghirou, Ι. Kastelli, A. Tsakanikas, 2001, “Influential factors in the innovative performance of firms: Some empirical insights.”, παρουσίαση κειμένου εργασίας στην ημερίδα του ερευνητικού έργου “Ροές Γνώσης για την Καινοτομία”, Αθήνα, 25-26 Ιουνίου.
 • Καστέλλη Ι., Α. Τσακανίκας, 1999, “Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων”, σεμινάρια Ερμούπολης, Σύρος.
 • Kastelli I., 1998, “Science and Technology Policy in Greece: 1985-1997”, ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική γιά τις Ερευνητικές Κοινοπραξίες”, EMΠ, Αθήνα.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 • Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων
 • Διοίκηση έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων
 • Εισαγωγή στην Οικονομία
Ιωάννα Καστέλλη Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννα Καστέλλη
Οικονομολόγος, MSc, PhD

Τηλέφωνο: +30 210 772823

Email: iokast@chemeng.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf