Δανάη Διακουλάκη

Ομότιμη Καθηγήτρια

Καθηγήτρια ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή της Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων με έμφαση στην Ενέργεια και το Περιβάλλον. Πρώην Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, από τον Απρίλιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2015.

Διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Οικονομίας και Διοίκησης και σε μεταπτυχιακό, Οικονομικά Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ερευνητικά δραστηριοποιείται, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, κυρίως σε θέματα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Πολιτικής με στόχο την προώθηση καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών τεχνολογιών, αξιοποιώντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το υφιστάμενο δυναμικό Εξοικονόμηση Ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή η έρευνα της επικεντρώνεται στον ενεργειακό σχεδιασμό, στην αποτίμηση των εξωτερικών οικονομιών της ενέργειας, και στη διαμόρφωση υποστηρικτικών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Παράλληλα, αναπτύσσει και εφαρμόζει κατά περίπτωση ειδικές μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των αποφάσεων, όπως Πολυ-Κριτηριακή Ανάλυση, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, Ανάλυση Αποδόμησης λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πολλαπλών και αντιμαχομένων κριτηρίων, τις στρεβλώσεις της αγοράς, τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών κέντρων λήψης απόφασης και τις αβεβαιότητες αντικειμενικών παραμέτρων και υποκειμενικών προτιμήσεων.

Έχει συμμετάσχει παλαιότερα σε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (1999-2003), στο ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (2001-04), στο ΔΣ της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες ΑΕ (2010-13), καθώς και σε άλλους επιστημονικούς φορείς.

Έργα

Διεθνή
 • Cost Assessment for Sustainable Energy Systems, EC, DG XII, 6th FP, 2006-2008. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Tools for sustainability: Development and Application of an Integrated Framework, EC, DG XII, (EESD), 2003-2004. Finalreport: www.externe.info(επιστ. υπεύθυνος)
 • Externalities of Energy: Extension of Accounting Framework and Policy Applications, EC, DG XII, (EESD), 2002-2004, Final report:www.externe.info(επιστ. υπεύθυνος)
 • Towards a White Paper for RES and RUE Strategy and Action Plan for the Republic of Cyprus,EC, DGTREN (ALTENER), 2002-04.
 • Local Plans for 100% Renewable Islands,EC, DGTREN (ALTENER), 2001-02. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Capacity building in Balkan countries in order to deal with Climate Change problem,ανάθεσηαπόΕθν.ΑστεροσκοπείοΑθηνών, DAC project, 2001-02.
 • Αpplication of RES in St John’s Settlement Renewal, EC, DG XVII (ΑLTENER), 1999-2000. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Strategies for Communities aiming at 100% RES supply, EC, DG XVII (ΑLTENER), 1999-2000. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Assessment of Combined Heat and Power (CHP) implementation possibilities in the tourist sector, EC, DG XVII (SAVE), 1999-2000. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Concerted Action for an External Costs Discussion Group, EC, DG XII (JOULE), 1998-2000. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Preliminary investigation and appraisal of the existing regulatory framework in Greece, in the field of energy conservation and exploitation of renewable energy sources, ανάθεσηαπό EC, DG XVI, 1997.
 • Regional Energy Planning of the Ionian Islands Region,ανάθεσηαπόΚΑΠΕ, χρηματοδότηση EC, DG XVII, 1997.
 • The National Implementation in the EU of the EXTERNE Accounting Framework, EC, DG XII (JΟULE), 1996-97. Δημοσιεύθηκε από την Ευρ. Επιτροπή, EUR 18272, 1998. Διαθέσιμο και στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ExternE, www.externe.info(επιστ. υπεύθυνος)
 • Implementing Large Scale Integration of Renewables. A Pilot Study for Operational Plans and Policies, EC, DG XII (APAS Programme), 1995-96.
 • External Costs of Fuel Cycles, EC, DG XII (JOULE), 1993-95.
 • Action Plan for Optimal Penetration of Renewables in Island’s Energy System: The Case of Electricity Production,EC, DGXII (JOULE), 1993-95.
 • Developing a Decision Support System for the Utilization of Renewable Energies at a Regional Level, EC, DG XII (JOULE), 1992-94.


Ελληνικά

 • Εκτίμηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». ΥΠΕΚΑ, 2014-. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Διαχείριση Ενέργειας στον Οικιακό τομέα (EMADOS). Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ. Συνεργασία με ΤΕΙ Αθήνας, 2012-15.
 • Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας. ΣΕΒ-Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Συνεργασία με ΙΟΒΕ, 2010-2014.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και υλοποίηση της, Υπουργείο Ανάπτυξης, Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, 2009. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Αποτίμηση του εξωτερικού κόστους και οφέλους στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής, ανάθεση από ΔΕΗ, 2006-2007. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στους Ευέλικτους Μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότοανάθεση από Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2004-2005.
 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Νομό Θεσσαλονίκης, ανάθεση από Εταιρία Συμβούλων PLANETS.A., χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2003-04. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Ενταξη ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού στα νέα κτίρια, ανάθεση από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1998-99. (επιστ. υπεύθυνος)
 • Προϋποθέσεις εφαρμογής και διερεύνηση επιπτώσεων των μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανάθεση από Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1999-2000.
 • Εκτίμηση και αποτύπωση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της διείσδυσης Φυσικού Αερίου στους τομείς τελικής ενεργειακής ζήτησης, ανάθεση από ΔΕΠΑ, 1997-98.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική βιομηχανία, σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανάθεση από Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996-97.
 • Η Κλιματική Μεταβολή. Το ελληνικό πρόγραμμα για τον περιο­ρισμό των εκπομπών του CO2 και των άλλων αερίων του Θερμοκηπίου, ανάθεση από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1994.
 • Τράπεζα Δεδομένων και Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Συνδυασμένη Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εκπόνηση από Κοινοπραξία Εργαστηρίων ΕΜΠ και ΑΠΘ, ΓΓΕΤ, 1992-94.
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Αξιολόγηση Μέτρων Εξοικονόμηση Ενέργειας
  κατ’ ανάθεση από ΚΑΠΕ, 1992.
 • Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα, ΓΓΕΤ & ΔΕΠΑ, 1991-93.
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ελληνική Οικονομία: Προσέγγιση από Τεχνική & Οικονομική σκοπιά, ΓΓΕΤ, 1988-90.
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση Εναλλακτικών Μεθόδων Αξιοποίησης Οικιακών Απορριμμάτων & Λάσπης από Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων,ΓΓΕΤ, 1991-93.
 • Ανακύκλωση μη Σιδηρούχων μετάλλων: Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών & Ενέργειας, ΓΓΕΤ, 1986-87.

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Caralis G., Diakoulaki D., Gao Z., Yang P., Huang M., Zervos A., Rados K. (2014). Profitability of wind energy investments in China using a Monte Carlo approach for the treatment of uncertainties. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 224-236.
 • Mirasgedis S., Tourkolias C., Tzovla E., Diakoulaki D. (2014). Valuing the visual impact of wind farms: An application in South Evia, Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, 296-311.
 • Mirasgedis S., Tourkolias C., Pavlakis E., Diakoulaki D. (2014). A methodological framework for assessing the employment effects associated with energy efficiency interventions in buildings. Energy and Buildings, 82, 275-286.
 • Tourkolias S., Skiada T., Mirasgedis S., Diakoulaki D. (2014). Application of the travel cost method for the valuation of the Poseidon temple in Sounio, Greece. Journal of Cultural Heritage, In Press, Corrected Proof, Available online 11 October 2014.
 • Gelegenis J., Diakoulaki D., Lampropoulou H., Giannakidis G., Samarakou M., Plytas N. (2014). Perspectives of energy efficient technologies penetration in the Greek domestic sector, through the analysis of Energy Performance Certificates. Energy Policy, 67, 56-67.
 • Georgiou P., Mavrotas G., Diakoulaki D. (2011). The effect of islands’ interconnection to the mainland system on the development of renewable energy sources in the Greek power sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15/6, 2607-2620.
 • Pechak Ο., Mavrotas G., Diakoulaki D. (2011). Role and contribution of the Clean Development Mechanism to the development of wind energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15/7, 3380-3387.
 • Florios K., Mavrotas G., Diakoulaki D. (2010). Solving multi-objective, multi-constraint knapsack problems using mathematical programming and evolutionary algorithms.Eur. J. of Operational Research. 203/1, 14-21.
 • Tourkolias C., Mirasgedis S., Damigos D., Diakoulaki D. (2009). Employment benefits of electricity generation: A comparative assessment of lignite and natural gas power plants in Greece. Energy Policy. 37/10, 4155-4166.
 • Papagiannaki K., Diakoulaki D. (2009). Decomposition analysis of CO2 emissions from passenger cars: The cases of Greece and Denmark. Energy Policy, 37/8, 3259-3267.
 • Damigos D., Tourkolias C., Diakoulaki D. (2009). Households’ willingness to pay for safeguarding security of natural gassupply in electricity generation. Energy Policy, 37/5, 2008-2017.
 • Mavrotas G.,Diakoulaki D., Florios K., Georgiou P. (2008). A mathematical programming framework for energy planning in services’ sector buildings under uncertainty in load demand: The case of a hospital in Athens. Energy Policy, 36/7, 2415-2429.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Kourentzis A. (2008). Selection among ranked projects under segmentation, policy and logical constraints. Eur. J. of Operational Research, 187/ 1, 177-192.
 • Diakoulaki D., Mandaraka M. (2007). Decomposition analysis for assessing the progress in decoupling industrial growth from CO2 emissions in the EU manufacturing sector. Energy Economics, 29/4, 636-664.
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D. (2007). A roadmap for selecting host countries of wind energy projects in the framework of the clean development mechanism. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 12/3, 712-731.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Tourkolias C. (2007). Assessment and exploitation of energy-related externalities in the industrial sector. Energy Policy, 35/5, 2925-2938.
 • Diakoulaki D., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Lalas D., Mirasgedis S., Sarafidis Y. (2007). A multicriteria approach to identify investment opportunities for the exploitation of the Clean Development Mechanism. Energy Policy, 35/2, 1088-1099.
 • Hontou V., Diakoulaki D., Papagiannakis L. (2007). Environmental Policy and Industrial Competitiveness: A multicriteria approach. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 14/1, 28-41.
 • Diakoulaki D., Karangelis F. (2007). Multi-Criteria Decision Analysis and Cost-Benefit Analysis of alternative scenarios for the power generation sector in Greece. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 11/4, 716-727.
 • Mavrotas G., Ziomas Y., Diakoulaki D. (2006). A combined MOILP – MCDA approach to Building and Screening Atmospheric Pollution Control Strategies in Urban Regions. Environmental Management, 38/1, 149-160.
 • Diakoulaki D., Mavrotas G., Orkopoulos D., Papayannakis L. (2006). A bottom-up decomposition analysis of energy-related CO2 emissions in Greece. Energy, 31/14, 2638-2652.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Caloghirou Y. (2006). Project prioritization under policy restrictions: A combination of MCDM with 0-1 Programming. Eur. J. of Operational Research, 171/1, 296-308.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (2005). Multi-criteria branch and bound: A vector maximization algorithm for Mixed 0-1 Multiple Objective Linear Programming. Applied Mathematics & Computation, 171/1, 53-71.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (2005). Solving Multi-objective MILP Problems in process synthesis using the Multi-Criteria Branch and Bound Algorithm. Chemical Engineering & Technology, 28/12, 1500-1510.
 • Tarantilis C., Diakoulaki D., Kyranoudis C. (2004). Combination of GIS and efficient routing algorithms for real life distribution transportation operations. Eur. J. of Operational Research, 152/2, 437-453.
 • Diakoulaki D., Hontou V. (2003). A Multicriteria approach to burden sharing among industrial branches for combating climate change. Clean Technologies and Environmental Policy, 5/1, 35-40.
 • Mavrotas G., Demertzis H., Meintani A., Diakoulaki D. (2003). Energy planning in buildings under uncertainty in fuel costs: The case of a hotel unit in Greece. Energy Conversion & Management, 44/8, 1303-1321.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Capros P. (2003). Combined MCDA- IP approach for project selection in the electricity market. Annals of Operational Research, 120/1-4, 159-170.
 • Diakoulaki D., Kavadakis G. (2002). Cost-benefit analysis of biofuel of oil-seed origin in Greece. Options Méditerranéennes, Special issue on Comprehensive economic and spatial bio-energy Modeling, Série A, 48, 77-84.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Caloghirou Y. (2001). A combinatorial multicriteria approach for corporate funding under policy restrictions. Operational Research An International Journal, 3, 299-314.
 • Diakoulaki D., Zervos A., Sarafidis J. (2001). Cost-Benefit analysis of solar water heating systems in Greece. Energy Conversion & Management, 42/14, 1727-1739.
 • Mavrotas G., Pavlidou S., Hontou V., Diakoulaki D. (2000). Decomposition analysis of carbon dioxide emissions from the Greek manufacturing sector. Global Nest, The International Journal, 2, 119-127.
 • Mirasgedis S., Diakoulaki D., Papayannakis L., Zervos A. (2000). The impact of social costing on the competitiveness of renewable energies in Crete. Energy Policy, 28/1, 65-73.
 • Liaskas K., Mavrotas G., Mandaraka M., Diakoulaki D. (2000). Decomposition of industrial CO2 emissions in European Union. Energy Economics, 22/4, 383-394.
 • Mirasgedis S., Mavrotas G., Diakoulaki D. (1999). The use of fuzzy sets in the assessment of the social cost of electricity generation. Fuzzy Economic Review, IV/2, 3-20.
 • Sarafidis Υ., Diakoulaki D., Zervos A., Papayannakis L. (1999). A regional planning approach for the promotion of renewable energies. Renewable Energy, 18/3, 317-330.
 • Diakoulaki D., Zopounidis C., Mavrotas G., Doumpos M. (1999). The use of a preference disaggregation method in energy analysis and policy making. Energy, 24/2, 157-166.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Papayannakis L. (1999). An energy planning approach based on mixed 0-1 MOLP. Int. Transactions in Operational Research, 6/2, 231-244.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (1998). A Branch and Bound Algorithm for mixed 0-1 Multiple Objective Linear Programming. Eur. J. of Operational Research, 107/3, 530-541.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Assimacopoulos D. (1998). Bounding MOLP objective functions: Effect on efficient set size. J. of Oper. Res. Society, 49, 549-537.
 • Georgopoulou E., Sarafidis Y., Diakoulaki D. (1998). Design and Implementation of a Group DSS for sustaining Renewable Energies exploitation. Eur. J. of Operational Research, 109, 483-500.
 • Mourelatos A., Diakoulaki D., Papayannakis L. (1997). Impact of CO2 reduction policies on the development of Renewable Energies. Int. J. of Hydrogen Energy, 23/2, 139-149.
 • Mirasgedis S., Diakoulaki D. (1997). Multicriteria analysis vs Externalities assessment for the comparative evaluation of electricity generation systems. Eur. J. of Operational Research, 102, 364-379.
 • Daniel S., Diakoulaki D., Pappis K. (1997). Operations Research & Environmental Planning. Eur. J. of Operational Research, 102, 248-263.
 • Diakoulaki D., Georgopoulou E., Papayannakis L. (1996). Designing a DSS for regional energy planning. Computing and Decision Sciences, 21/2, 67-79.
 • Mirasgedis S., Diakoulaki D., Assimakopoulos D. (1996). Solar energy and the abatement of atmospheric emissions. Renewable Energy, 7/4, 329-338.
 • Diakoulaki D., Mavrotas G., Papayannakis L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: Τhe CRITIC method. Computers & Operations Research, 22/7, 763-770.
 • Alexopoulou S., Diakoulaki D. (1993). Designing a Decision Support System for evaluating alternative options of solid waste disposal. J. of Information Science & Technology, 2/ 2, 190-199.
 • Diakoulaki D., Mavrotas G., Papayannakis L. (1992). A Multicriteria approach for evaluating the performance of industrial firms. Omega, 20/4, 467-474.
 • Diakoulaki D., Koumoutsos N. (1991). Cardinal ranking of alternative solutions: Extension of the PROMETHEE method. Eur. J. of Operational Research, 53/3, 337-347.
 • Diakoulaki D., Koumoutsos N. (1990). Comparative evaluation of alternative beverage containers with multiple environmental criteria in Greece. Resources Conservation @ Recycling, 3, 241-252.
 • Diakoulaki D., Kampouris E., Papaspyrides C. (1986). Solvent recycling of rigid poly(vinyl chloride) bottles. J. of Vinyl Technology, 8/2, 79-82.
 • Papaspyrides C., Diakoulaki D. (1986). Recovery of reusable poly(vinyl chloride) from plastic waste. J. of Vinyl Technology, 8/2, 83-86.


Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι

 • Diakoulaki D. (2015). Griechenland als Energieproduzent: Potenzial und Rahmenbedingungen, in Die Krise in Griechenland, Klemm U-D., Schultheiss W. (Eds). Campus Verlag, Frankfurt am Main. 492-510.
 • Διακουλάκη Δ. (2014). Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης. Προκλήσειςκαιπροοπτικές, στοΑνταγωνιστικότηταγιαΑνάπτυξη: Προτάσειςπολιτικής, Μασουράκης M. and ΓκόρτσοςΚ. (Εκδ). Ελληνική Ένωση Τραπεζών. 291-304.
 • Διακουλάκη Δ. (2008). Ενεργειακές στρατηγικές, περιβαλλοντικές απειλές και αναπτυξιακές προκλήσεις, στο Σε αναζήτηση Ελληνικού Μοντέλου Ανάπτυξης, επιμέλεια Τ. Γιαννίτσης, Εκδ. Παπαζήση, 237-266.
 • Diakoulaki D., Henggeler-Antunes C., Martins A. (2005). MCDA and Energy Planning,in Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. J. Figueira, S. Greco and M. Ehrgott (Eds). Springer, New York. pp. 859-898.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (2005). A Mixed Integer Multiple Objective Linear Programming model for the capacity expansion in an autonomous power generation system, in Energy and Environment. R. Loulou, J.-Ph. Waaub, G. Zaccour (Eds). Springer, New York. Chapter 8, 191-210
 • Diakoulaki D., Hontou V., Mavrotas G. (2004). A Multicriteria Descriptive Approach for Classifying Countries with Respect to Environmental Indicators, in Multiple CriteriaDecision Aiding. C.H.Antunes, J. Figueira and J. Climaco pp. 231-246, INESCC, University of Coimbra (ISBN 972-569-140-7).
 • Zervos A., Diakoulaki D., Mayer D.(2002). Integration of renewable energy sources into energy systems, in The future for Renewable Energy: Prospects and directions. EUREC Agency, 173-193. Publ. James & James, London.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (2000). A fuzzy extension of a Mixed Integer MOLP model for solving the power generation problem, in Recent Developments and Applications in Decision-Making. S.Zanakis, G.Doukidis, C.Zopounidis (Eds). Kluwer Acad. Publ., pp 263-277.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Papayannakis L. (1998). Economics of energy and treatment of uncertainty to incorporate environmental considerations in investment decisions, in Managing in Uncertainty. C.Zopounidis, J.M. Garcia Vasquez (Eds). Kluwer Acad. Publ., pp. 103-117.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D., Assimacopoulos D. (1994). Energy Planning and Trade-offs between Environmental and Economic Criteria, in Applying Multicriteria Decision Aid for Environmental Management, M. Paruccini (Ed), Kluwer Acad. Publ., pp. 187-198.
 • Assimacopoulos D., Diakoulaki D., Georgopoulou E. (1993). Regional Energy Planning by Incorporating Renewable Energies, in Applied Stochastic Models and Data Analysis, J.Janssen and C.Skiadas (Eds). World Scientific, pp. 34-48.

Συνέδρια

Διεθνή
 • Kopidou D., Diakoulaki D. (2014).The driving forces of a green and inclusive growth: Decomposition Analysis of carbon emissions and employment in EU-27 countries before and during the economic crisis. 2nd International Conference of the Research Centre for Energy Management (RCEM), 22-24 May 2014, Chania, Crete.
 • Caralis G., Diakoulaki D., Zervos A. (2013). Financial profitability of wind farms in Greece in times of economic crisis: A Monte Carlo analysis for the treatment of emerging uncertainties. European Wind Energy Conference: EWEC 2013, Vienna, 4-7 February 2013.
 • Gelegenis J., Diakoulaki D., Giannakidis G., Lambropoulou H., Harris D. (2013). Independent heating in multi-family dwellings, or how an energy management measure may lead to overconsumption. Energy for Sustainability 2013: Sustainable cities. Coimbra, 8-10 September 2013.
 • Diakoulaki D., Zoupas P., Gelegenis J. (2012). Treatment of uncertainty in the assessment of the financial profitability of energy retrofit measures in the Greek building stock. EEMSW 2012, Int. Workshop on Energy Efficiency for a more Sustainable World. Ponta Delgada, Azores, 14-16 September 2012.
 • Pavlakis E., Tourkolias C., Diakoulaki D. (2012). Employment benefits associated with investments on energy efficiency in the residential building stock in Greece. EEMSW 2012, Int. Workshop on Energy Efficiency for a more Sustainable World. Ponta Delgada, Azores, 14-16 September 2012.
 • Karka P., Diakoulaki D. (2011). Estimation of the Carbon Footprint of Greek households combining a bottom-up methodology with Input-Output Analysis. CEST 2011, 12th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Rhodes, 8-10 September 2011.
 • Pechak, O., Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (2010). Investigating the Role of the Clean Development Mechanism within the Global Green Energy Market: The Case of Wind Energy. Int. Conference: European Energy Markets 2010. Madrid, 23-25 June, 2010.
 • Georgiou P., Mavrotas G., Diakoulaki D. (2009). Effective Integration of environmental policy constraints in the long-term planning of the Greek power system. CEST 2009, 11th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Chania.
 • Papagiannaki Κ., Diakoulaki D. (2008). Decomposition analysis of CO2 emissions from passenger cars: The cases of Greece and Denmark. Int. Conference on Policy Modeling (EcoMod2008). Berlin.
 • Papagiannaki Κ., Diakoulaki D. (2008). Decomposition Analysis of CO2 emissions from passenger cars in Greece. 10th Int. Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation (AATT2008). Athens.
 • DiakoulakiD., Tourkolias C., Grafakos S. (2007). Combining Multicriteria Decision Analysis with Economic Valuation for effectively integrating non-traded goods in policy making. 15th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Thessaloniki.
 • PapagiannakiΚ., G.LeontarakisG., Diakoulaki D. (2007). Decomposition analysis of CO2 emissions from road transport in EU15. CEST 2007, 10th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Kos.
 • Tourkolias C., Diakoulaki D., Mirasgedis S., Mavrotas G. (2007). Public health effects from energy use in the industrial sector. CEST 2007, 10th Ιnt. Conference on Environmental Science and Technology. Kos.
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Georgiou P. (2006). Treatment of uncertainty in the assessment of investment opportunities on wind energy in the framework of the clean development mechanism. 19thMini-EURO Conference “Operational Research Models and Methods in the Energy Sector”, Coimbra,.
 • Mavrotas G., Florios K., Georgiou P., Diakoulaki D. (2006). A MOMILP model for hospitals energy rehabilitation handling uncertainty in load profiles. 19th Mini-EURO Conference “Operational Research Models and Methods in the Energy Sector”, Coimbra.
 • Diakoulaki D., Dimitropoulos G., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D. (2006). Promoting wind energy through the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. Eur. Wind Energy Conference (EWEC 2006), Athens.
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D. (2005). Multicriteria evaluation of investment opportunities for the exploitation of the flexible mechanisms of the Kyoto ProtocolCEST 2005,9th Int. Conference on the Environmental Science and Technology, Rhodes.
 • Mavrotas G., Ziomas J., Diakoulaki D. (2005). Formulation of an action plan to comply with the limits of the air quality directives: An Integrated Multi-Criteria ApproachCEST 2005,9thInt. Conference on the Environmental Science and Technology, Rhodes.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (2004). A combined MCDA-MOMILP approach to assist in project selection under policy constraints and uncertainty in the criteria weights. 15thMini-EURO Conference: Managing Uncertainty in Decision Support Models. Coimbra.
 • Diakoulaki D., Grafakos S. (2004). Treatment of uncertainty in weights elicitation through the disclosure of the hidden monetary values assigned to sustainability criteria. 15thMini-EURO Conference: Managing Uncertainty in Decision Support Models. Coimbra.
 • Diakoulaki D., Mavrotas G. (2004). A Multi-Criteria Approach for the Classification of EU Countries with Respect to their Progress Towards Sustainable Development. 7th international conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM-7), Berlin.
 • Diakoulaki D., Mavrotas G. (2003). Classification of EU countries with respect to multiple environmental indicatorsCEST 2003,8thInt. Conference on the Environmental Science and Technology, Lemnos.
 • Nikolaou A., Diakoulaki D. (2003). Life Cycle Assessment of a bio-electricity system in Greece.CEST 2003,8thInt. Conference on the Environmental Science and Technology, Lemnos.
 • Diakoulaki D., Glykogianni A., Mavrotas G. (2002). Classification of EU countries with respect to sustainability: Emphasis on the performance of the agricultural sector. ARIADNE Int. Conference. EUROSTAT and National Statistical Service of Greece, Chania.
 • Kavadakis G., Diakoulaki D. (2001). Cost-Benefit analysis of biodiesel in GreeceCEST 2001,7thInt. Conference on the Environmental Science and Technology, Syros.
 • Hontou V., Diakoulaki D. (2001). A multicriteria approach to burden sharing among industrial branches for combating climate changeCEST 2001,7thInt. Conf. on the Environmental Science and Technology, Syros.
 • Diakoulaki D., Karalis G., Zervos A. (2001). Strategies for communities aiming at 100% RES supply. ALTENER 2000 Conference: Renewable Energy for Europe, Toulouse, 158-161.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Tziantzi M. (2000). Environmental externalities of electricity generation and the development of renewable energy sources. 10th Annual Conference of the Eur. Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Rethymnon.
 • Kollas J., Mirasgedis S., Diakoulaki D. (2000). Comparative risk assessment of energy sources used for electricity production in Greece, 5th Int. Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM-5), Osaka.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. (1999). Mixed Integer Multiple Objective Linear Programming. Application in the Power generation expansion planning. 5th Int. Conference of the Decision Sciences Institute, Athens.
 • Caloghirou Y., Diakoulaki D., Tsakanikas, A. (1999). A multicriteria DSS for the dynamic assessment of corporate and sectoral performance. European Symposium on Intelligent Techniques (ΕSIT ’99), Chania.
 • Zervos A., Papayannakis L., Diakoulaki D. (1997). A Strategy for Implementing Renewable Energies in Greece. European Congress on Renewable Energy Implementation, Athens.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Papayannakis L. (1997). Economics of energy and the treatment of uncertainty to incorporate environmental considerations in investment decisions. VI Int. Conference of the Eur. Association of Management and Business Economics, Chania.
 • Diakoulaki D., Hadorn J.C., Salmi R. (1995). Implementing Large Scale Integration of Renewables: A Pilot Study for Operational Plans and Policies. Eur. Conference for Renewable Energy Development, Venice.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Papaioannou L. (1994). Noise Impacts and Disamenity Costs of Wind Energy. Congress of the Eur. Wind Energy Association, Thessaloniki.
 • Diakoulaki D., Caloghirou Y., Mavrotas G. (1993). An Objective Multicriteria Evaluation of Industrial Firms. Proceedings of the 2nd Balcan Conference on Operational Research, Thessaloniki.
 • Diakoulaki D., Papayannakis L. (1992). Development of a Criteria System for Defining Priorities in Packaging Recycling. 4th Int. Congress on Materials and Energy from Refuse, organized by Royal Flemish Soc. of Engineers and Eur. Federation of Chem. Engineering, Oostende, Belgium.
 • Diakoulaki D., Koumoutsos N. (1984). Model Calculations for the Evaluation of the Energy Cost of Refuse Derived Fuels. 4th Intern. Congress on Recycling, Berlin, ed. EF‑Verlag.
 • Diakoulaki D., Papaspyrides C. (1984). The Influence of Swelling on Shrinkage of Oriented Polymer Films. I.U.P.A.C. Intern. Symp., Athens 1982, Elsevier Sci. Publ.
 • Andreopoulos A., Diakoulaki D. (1982). The Diffusive Properties of Crosslinked Polyethylene. I.U.P.A.C. Int. Symp., Athens, Elsevier Sci.Publ.


Ελληνικά

 • Διακουλάκη Δ., Κοπίδου Δ. (2014). Ερμηνευτικοί παράγοντες της μεταβολής των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και μετά την οικονομική κρίση. “Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 26-27/3 2014, Παν. Θεσσαλίας,Βόλος.
 • Κοπίδου Δ., Μερτζάνη Α., Διακουλάκη Δ. (2013). Επιπτώσεις διαρθρωτικών και τεχνολογικών μεταβολών στις εκπομπές CO2 και στην απασχόληση: εφαρμογή στις χώρες της ΕΕ. 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, 31/5-2/6 2013, Αθήνα.
 • Γελεγένης Ι., Διακουλάκη Δ., Λαμπροπούλου Λ., Γιαννακίδης Γ., Μαυρωτάς Γ., Αξαόπουλος Π., HarrisD., Σαμαράκου Μ. (2013). Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και ανάλυση τάσεων και αντιφάσεων της αγοράς. 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, 31/5-2/6 2013, Αθήνα.
 • Ναχμίας Ν., Κοπίδου Δ., Διακουλάκη Δ. (2013). Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εξέλιξης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, 31/5-2/6 2013, Αθήνα.
 • Κοπίδου Δ., Διακουλάκη Δ., (2012). Αξιοποίηση της Ανάλυσης Αποδόμησης στην Πολυκριτηριακή Ιεράρχηση χωρών της ΕΕ με βάση τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. 23ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ): «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων / Συστημάτων», 12-14/9 2012, Αθήνα
 • Διακουλάκη Δ. Τουρκολιάς Χ. (2009). Ανάλυση Κόστους-Οφέλους σεναρίων ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα Ελλάδας και Κύπρου. 9ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας (ΙΗΤ), Πάφος, Κύπρος.
 • Γεωργίου Π., Μαυρωτάς Γ., Διακουλάκη Δ. (2009). Μακροχρόνιος Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής με Χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού. 7ο Πανελλήνιο Επιστ. Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα.
 • Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ. (2007). Τεχνικο-Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας στη Βιομηχανία στο Πλαίσιο των Ευέλικτων Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 6ο Πανελλήνιο Επιστ. Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • Θεοφανοπούλου Γ., Τουρκολιάς Χ., Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ., Θεοφύλακτος Κ. (2007). Τεχνικο-Οικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους Συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας σε Βιομηχανία Τροφίμων. 6ο Πανελλήνιο Επιστ. Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • Μαυρωτάς Γ., Φλώριος, Κ., Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ. (2007). Ενεργειακός Σχεδιασμός στον Τριτογενή Τομέα με τη Χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού. 6ο Πανελλήνιο Επιστ. Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • Διακουλάκη Δ., Μοιρασγεντής Σ., Τουρκολιάς Χ. (2006). Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; 3ο Συνέδριο ΤΕΕ: “Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης”. Αθήνα.
 • Διακουλάκη Δ., Μανδαράκα Μ., Γαλιάτσος Ν. (2006). Hσυμβολή της ελληνικής βιομηχανίας στην κάλυψη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 3ο Συνέδριο ΤΕΕ: “Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης”. Αθήνα.
 • Μαυρωτάς Γ., Ζιώμας Γ., Διακουλάκη Δ. (2005). Μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Θες/νίκη.
 • Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ. (2005). Σενάρια για το Μέλλον: Αβεβαιότητες, Αντιθέσεις και Αποφάσεις. 3ο Εθνικό Συνέδριο “Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”. Αθήνα.
 • Δεμερτζής X., Ζερβογιάννης Π., Διακουλάκη Δ. (2005). Χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού στην Επιλογή Προγραμμάτων για την Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Συνέδριο Heleco ’05, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα.
 • Μαυρωτάς Γ., Διακουλάκη Δ., (2001). Σχεδιασμός επέκτασης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Πολυκριτηριακού Γραμμικού Προγραμματισμού. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα..
 • Δεμερτζής Χ., Διακουλάκη Δ. (2001). Εφαρμογή του Μηχανισμού Χρηματοδότησης από Τρίτους για την προώθηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα..
 • Διακουλάκη Δ., Μαυρωτάς Γ., Φλώριος, Κ. (2001). Πρόβλεψη διεθνών τιμών καυσίμων και άλλων εμπορευμάτων με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Σύγκριση με παραδοσιακές στατιστικές τεχνικές. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ. (1999). Ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος. 6ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σάμος.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ. (1998). Aνάλυση Κόστους-Οφέλους για την αξιολόγηση επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος. 12ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Σάμος.
 • Γεωργοπούλου Ε., Σαραφίδης Γ., Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ. (1997). Σύστημα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 11ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Γλυφάδα.
 • Μοιρασγεντής Σ., Μαυρωτάς Γ., Διακουλάκη Δ. (1997). Διαχείριση της αβεβαιότητας στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με χρήση της θεωρίας των ασαφών συνόλων. 11ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Γλυφάδα.
 • Ζερβός Α., Διακουλάκη Δ., Σαραφίδης Γ. (1996). Προοπτικές και Προϋποθέσεις Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 5ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Αθήνα.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ. (1996). Η Αποτίμηση του Εξωτερικού Κόστους ως Προϋπόθεση για την Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 5ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Αθήνα.
 • Μοιρασγεντής Σ., Διακουλάκη Δ., Παπαϊωάννου Λ. (1995). Το Κόστος των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ηλεκτροπαραγωγής σε Αυτόνομα Συστήματα. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μυτιλήνη.
 • Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ., Μαυρωτάς Γ. (1995). Συγκριτική Ανάλυση Εκπομπών CO2 στην Ελλάδα και την Κοινότητα. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μυτιλήνη.
 • Διακουλάκη Δ., Παππής Κ., Δημοπούλου Μ. (1994). Βιομηχανία, Περιβάλλον και Επιχειρησιακή Ερευνα. 10ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Χανιά.
 • Διακουλάκη Δ., Μουρελάτος Α., Παπαγιαννάκης Λ. (1994). Περιβαλλοντική πολιτική και σκιώδεις τιμές της ενέργειας στην Ελληνική βιομηχανία. 10ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Χανιά.
 • Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ., Αλεξοπούλου Σ., Λαβδάκη Ν. (1993). Επιλογή Μεθόδου Διάθεσης Απορριμμάτων και Ιλύος με Πολλαπλά Κριτήρια. Συνέδριο Heleco ’93, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα.
 • Μαυρωτάς Γ., Διακουλάκη Δ., Παπαγιαννάκης Λ. (1991). Οικονομικοί Δείκτες και Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα.
 • Μουρελάτος Α., Ασημακόπουλος Δ., Διακουλάκη Δ., Προκοπάκης Γ. (1991). Προσομοίωση του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος: Διερεύνηση Επιπτώσεων από την Εισαγωγή Φυσικού Αερίου. 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελλ. Ετ. Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα.
 • Διακουλάκη Δ., Κουμούτσος Ν. (1988). Το Ενεργειακό Κριτήριο στην Αξιολόγηση της Ανακύκλωσης των Υλικών Συσκευασίας. 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσ/νίκη.
 • Διακουλάκη Δ., Κουμούτσος Ν. (1985). Δυνατότητες Ενεργειακής Αξιοποίησης των Οικιακών Απορριμμάτων στην Ελλάδα. 2ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσ/νίκη.
 • Διακουλάκη Δ. (1980). Ανακύκλωση Πολυμερών. Β’ Πανελ. Συν. Χημ. Μηχ. , ΠΣΧΜ, Αθήνα, 183-191.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Economics of Renewable Energy Sources στο EUREC (European Master in Renewable Energies – Collaboration of European Universities), 2 lectures
 • ICARE China-EU program, Wind Farm Technology: Economics of Renewable Energy Sources

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων
 • Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
Δανάη Διακουλάκη Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δανάη Διακουλάκη
Καθηγήτρια Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Πολιτικής, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Τηλέφωνο: +30 210 7723254

Email: diak@chemeng.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικόpdf

Full CV (in english): pdf