Αιμιλία Πρωτόγερου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Αιμιλία Πρωτόγερου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΒΕΟ. Είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός ΕΜΠ και κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστημονική περιοχή «Βιομηχανική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» επίσης από ΕΜΠ. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή εκπαιδευτικού έργου, η διεξαγωγή πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, η παρακολούθηση και ο συντονισμός εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, καθώς και η συμμετοχή στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή συνεδρίων και ημερίδων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στα οικονομικά της καινοτομίας και της τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική των επιχειρήσεων, στα ζητήματα διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, και των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων και έχει αποκτήσει εμπειρία σε έρευνες μεγάλης κλίμακας που συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την ανάλυση δεδομένων αξιοποιώντας προχωρημένες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους.
Έχει δημοσιεύσει το έργο της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Research Policy, Technological Forecasting and Social Change, Industrial and Corporate Change, Industry and Innovation, Journal of Technology Transfer, Science and Public Policy, Economics of Innovation and New Technology, Journal of Entrepreneurial Behavior & Research κ.ά, καθώς και συλλογικούς τόμους.

Είναι επίσης κριτής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά, όπως το Research Policy, Technovation, R&D Management, Industry and Innovation, Journal of Technology Transfer, Industrial and Corporate Change, Technology Analysis and Strategic Management, Science and Public Policy, Economics of Innovation and New Technology, Journal of Evolutionary Economics.

Έργα

Διεθνή
 • “Creativity for Innovation & Growth in Europe”. Χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, ερευνητική περιοχή Socio Economic Sciences and Humanities. Το έργο έχει στόχο την αναλυτικότερη εξέταση των δημιουργικών κλάδων (creative industries) και του τρόπου που οι κλάδοι αυτοί προωθούν την καινοτομία, τόσο στο εσωτερικό τους για τη δική τους προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και ως εισροή σε άλλους κλάδους της οικονομίας (Φεβρουάριος 2013-έως σήμερα).
 • “Advancing Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe”. Χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, ερευνητική περιοχή Socio Economic Sciences and Humanities. Στόχος του έργου ήταν να μελετήσει το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση καθώς και την επίδρασή της στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ευημερία. Στο έργο αυτό συμμετείχα και ως μέλος του Scientific and Management Committee του έργου (Ιανουάριος 2009 –Σεπτέμβριος 2012).
 • “The Emergence of new industrial activities: Fusing manufacturing and service”. Χρηματοδότηση από το 5ο Π.Π. της ΕΕ. Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή των δομικών αλλαγών που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία ως αποτέλεσμα των γρήγορων και καινοτόμων αλλαγών που επιτελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. (Σεπτέμβριος 2001 – Φεβρουάριος 2004).
 • Ερευνητικό Δίκτυο Αριστείας DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe). Χρηματοδότηση από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ. Το DIME είναι ένα Δίκτυο Αριστείας (NoE) που επιδιώκει να αναλύσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά των δύο διεργασιών (της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της ανόδου της κοινωνίας της γνώσης) που επηρεάζουν τις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. (2005- 2010.)


Ελληνικά

 • «Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ, Πυθαγόρας ΙΙ. Στόχος του ερευνητικού έργου ήταν η διερεύνηση του ρόλου των ερευνητικών δικτύων ανάμεσα σε φορείς από διαφορετικές τεχνολογικές περιοχές, στην ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Ιανουάριος 2005-Δεκέμβριος 2007).
 • «Ανταγωνιστικότητα και Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση των προσδιοριστικών παραγόντων». ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Το έργο αφορούσε στον προσδιορισμό των ενδοεπιχειρησιακών κυρίως παραγόντων που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και περιελάμβανε έρευνα πεδίου σε δείγμα 1500 περίπου βιομηχανιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. (Ιανουάριος 1997 –Ιούνιος 2000).
 • «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις Αγορές Εργασίας». Χρηματοδότηση από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (2010 έως σήμερα).
 • «Η στρατηγική και ένα πλαίσιο συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους δήμους και τις κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Χρηματοδότηση από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση και προώθηση των προοπτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (2004-έως 2010).
 • «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Στόχος του έργου ήταν η διερεύνηση σε βάθος της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι απόφοιτοι του ΕΜΠ. καθώς και τα χαρακτηριστικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να προσαρμόζονται στις επερχόμενες αλλαγές. (Απρίλιος 2005-Δεκέμβριος 2005)
 • «Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο ΕΜΠ» στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών». Το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να εισάγει στα προγράμματα σπουδών των μηχανικών τα στοιχεία εκείνα που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει δεξιότητες σχετικές με τη δημιουργία, λειτουργία και διοίκηση μιας επιχείρησης. (2003-2006).
 • «Ο νέος μηχανικός στην αγορά εργασίας. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Σκοπός του έργου ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις αλλά και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας μηχανικούς. (Οκτώβριος 2000-Οκτώβριος 2002)
 • «Χρήση της Βιοτεχνολογίας στην επιλεκτική βελτίωση των ιδιοτήτων της μαστίχας και του μαστιχελαίου». ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Έρευνα αγοράς και προώθησης των νέων (βιο)προϊόντων αλλά και των υφιστάμενων προϊόντων με βάση τη μαστίχα Χίου. (Δεκέμβριος 1999-Ιούνιος 2001).
 • «Η Απορρόφηση των Μηχανικών του Ε.Μ.Π στην Αγορά Εργασίας». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Στόχος του έργου ήταν η διερεύνηση των μηχανισμών που διέπουν την ένταξη και την εξέλιξη των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας όσο και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μηχανισμών, τουλάχιστον σχετικά με τις προοπτικές εξέλιξης των αποφοίτων (Ιανουάριος 1999-Ιούνιος 2000)
 • «Διοικητικά Πρότυπα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Συμμετοχή στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων για την αποτύπωση των διοικητικών προτύπων. (Οκτώβριος 1996- Μάρτιος 1997)

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
Διεθνή
 • Pepelasis, I.S., Protogerou, A. 2018. A break with the past? The shift from inward-looking to internationally-competitive and born global firms in Greece during the crisis. Managerial and Decision Economics39:897-887.
 • Protogerou,, Caloghirou Y., Vonortas, N.S. 2017 Determinants of young firms’ innovative performance: Empirical evidence from Europe. Research Policy46(7): 1312-1326.
 • Protogerou, A., Kontolaimou A., Caloghirou, Y. 2016. Innovation in the European creative industries: A firm-level empirical approach. Industry and Innovation. Industry and Innovation24(6), 587-612.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Vonortas, N.S. 2016. Does exposure to university research matter? Evidence from Europe. Asian Research Policy, 7(1): 17-32
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panayiotopoulos P. 2016. Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities. Technology Forecasting and Social Change.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2013. Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. Science and Public Policy 40(5): 576-590 doi:10.1093/scipol/sct008.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2013. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Journal of Technology Transfer, 38(6): 873-895.
 • Karagouni G., Protogerou A., Caloghirou Y. 2013 .The impact of autotelic and dynamic capabilities on the performance of knowledge-intensive, low-tech ventures, International Journal of Innovation & Regional Development, 5 (2): 210-225
 • Karagouni G., Protogerou A., Caloghirou Y. 2013. Autotelic capabilities and their impact on technological capabilities. Euromed Journal of Business, 8(1): 48-63.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S. 2012. Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Industrial and Corporate Change 21(3): 615-647.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2010. The impact of EU policy-driven research networks on the diffusion and deployment of innovation at the national level: the case of Greece. Science and Public Policy 37(4):615-647.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2010. Policy-driven collaborative research networks in Europe. Economics of Innovation and New Technology 19(4):349-372.
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2010. Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. Druid Working Paper Series, No 10-12. http://www3.druid.dk/wp/20100012.pdf
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α. 2009. Η παρουσία και ο ρόλος των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (1984-2006). Επιστήμη και Κοινωνία, Τεύχος 22-23.
 • ProtogerouA, CaloghirouY, LioukasS. 2008. Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Druid Working Paper Series, No 8-11
  http://www3.druid.dk/wp/20080011.pdf.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Spanos Y., Papagiannakis L. 2004. Industry vs. firm-specific effects on performance: Contrasting SMEs and large-sized firms. European Management Journal 22(2): 231–243.
 • Liagouras G., Protogerou A., Caloghirou Y. 2003. Exploring mismatches between higher education and labour market in Greece. European Journal of Education 38(4): 413–426.
Ελληνικά
 • Καλογήρου I, Πρωτόγερου Α. 1999. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: Αντιδικίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Strategies 1, Μάρτιος- Απρίλιος.
 • Καλογήρου Ι, Πρωτόγερου Α. 1999. Το καθεστώς ιδιοκτησίας και διοίκησης των επιχειρήσεων, Strategies 3, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος.


Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι

 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Vonortas, Y. 2018. Effects of University Research Exposure on Young Company Behavior and Performance. In “Innovation and the Entrepreneurial University”, D. Meissner, E. Erdil and J. Chataway (eds.), Springer.
 • Karagouni, G., Protogerou, A. 2016. Dynamic capabilities and value co-creation in low-tech knowledge intensive entrepreneurial. In “Entrepreneurial challenges in the 21s’ century: Creating stakeholder value co-creation” H. Ruediger Kaufmann and S Μ Riad Shams (eds.), Palgarve Macmillan.
 • Protogerou, A., Caloghirou Y. 2016. Dynamic capabilities in young knowledge-intensive firms: An empirical approach. In “Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy” F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., 2016. Knowledge Intensive Entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. In “Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy” F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., 2016. The AEGIS survey: a quantitative analysis of New Entrepreneurial Ventures in Europe. In “Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy” F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), Routledge
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Panaghiotopoulos, P. 2015. Public Procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities. In “Public Procurement for Innovation” C. Edquist, N Vonortas and J.M. Zabala (eds.), Edward Elgar.
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Karagouni, G. 2014. The relevance of dynamic capabilities perspective in low-tech sectors. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A. 2014. Exploring knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low-technology manufacturing sectors: differences and similarities. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Panaghiotopoulos, P. 2014. Public Procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities. In “Public Procurement for Innovation” C. Edquist, N Vonortas and J.M. Zabala (eds.), forthcoming by Edward Elgar
 • Protogerou, A., Caloghirou Y. 2014. In “Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy” in F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., 2014. Knowledge Intensive Entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. In “Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy” F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., 2014. The AEGIS survey: a quantitative analysis of New Entrepreneurial Ventures in Europe. In In “Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy” F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge


Κείμενα Εργασίας

 • Protogerou A., Kontolaimou A., Caloghirou Y. 2014. A comparative analysis of the innovation patterns in CCIs and other industries based on an empirical study of the AEGIS data. Κείμενο εργασίας που συντάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Unveiling Creativity for Innovation in Europe” που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Kontolaimou A. 2013. A review of the literature on actual and nascent entrepreneurs in the Cultural and Creative Industries. Κείμενο εργασίας που συντάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Unveiling Creativity for Innovation in Europe” που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P. 2012. Public procurement: The public sector as an intelligent customer (lead user) for the outputs of knowledge-intensive entrepreneurship. Κείμενοεργασίαςπουσυντάχθηκεστοπλαίσιοτουερευνητικούέργου “Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS) πουχρηματοδοτήθηκεαπότο 7οΠρόγραμμαΠλαίσιοτηςΕ.Ε.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Tsakanikas A. 2012. A system of policies for knowledge-intensive entrepreneurship, innovation, growth and well-being. Κείμενοεργασίαςπουσυντάχθηκεστοπλαίσιοτουερευνητικούέργου “Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS) πουχρηματοδοτήθηκεαπότο 7οΠρόγραμμαΠλαίσιοτηςΕ.Ε.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Spanos Y., Tsakanikas A. 2012. A comparative study of knowledge-intensive entrepreneurship in the context of different varieties of capitalism. Κείμενοεργασίαςπουσυντάχθηκεστοπλαίσιοτουερευνητικούέργου “Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS) πουχρηματοδοτήθηκεαπότο 7οΠρόγραμμαΠλαίσιοτηςΕ.Ε.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Tsakanikas A. 2011. Final report summarizing the AEGIS survey methods and results. Ερευνητικήέκθεσηπουσυντάχθηκεστοπλαίσιοτουερευνητικούέργου “Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS) πουχρηματοδοτήθηκεαπότο 7οΠρόγραμμαΠλαίσιοτηςΕ.Ε.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., and Siokas E. 2006. “Networks of innovation in Information Society: Development and deployment in Europe”. The Attica region case. ΈκθεσηστοπλαίσιοτηςμελέτηςγιατηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, DG Information Society and Media: Networks of innovation in Information Society: Development and deployment in Europe.
 • Πρωτόγερου Αιμιλία. 2004, “Δυναμικές Ικανότητες, Στρατηγική και Επίδοση των Επιχειρήσεων: η Ελληνική Περίπτωση”, Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα.
 • Τσακανίκας Α., Πρωτόγερου A. 2004. “Οι ελληνικές επιχειρήσεις και το επάγγελμα του μηχανικού”. Μελέτη για την απασχόληση των μηχανικών στις επιχειρήσεις. Συνεργασία Γραφείου Διασύνδεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 • Protogerou A., Tsakanikas, A. 2003. “National Report on three emerging activities in Greece: Mobile applications, educational software/e-learning applications and mobile links to the internet’’. Έκθεσηστοπλαίσιοτουερευνητικούέργου “The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture” πουχρηματοδοτήθηκεαπότο 5οΠρόγραμμαΠλαίσιοτηςΕΕ.
 • Protogerou A, Ioannides S. 2003. “A Preliminary Descriptive Analysis of the TENIA Database of Research Joint Ventures”. Κείμενο εργασίας που συντάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture” που χρηματοδοτήθηκε από το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ.
 • Πρωτόγερου Α. 2000. Τελική Έκθεση Προόδου του ερευνητικού έργου « Ανταγωνιστικότητα και Στρατηγική των Επιχειρήσεων-Καταγραφή, Ανάλυση και Παρακολούθηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ.

Συνέδρια

Διεθνή
Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια (με κριτές)
 • Protogerou, A., Caloghirou Y. 2019. Entrepreneurship and Innovation in the Creative Industries. 31st EAEPE Annual Conference on 30 years after the fall of the Berlin wall – What happened to Europe/Where does Europe stand today? What is new in economics?, Warsaw, Poland, September, 12-14.
 • Protogerou, A., Kontolaimou, A., Caloghirou, Y. 2018. Entrepreneurship in the Creative Industries: Evidence from Young Firms in Greece. 30th EAEPE Annual Conference on The Changing Structure of the Economy and the Role of the State: De-Industrialization and Financialization, Nice, France, September, 6-8.
 • Panagiotopoulos, P., Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, G. 2018. The evolution of the organisational ICT resources, dynamic and operational capabilities of the Greek municipalities in the period 2011-2017: Analyzing the data of two large successive surveys. 30th EAEPE Annual Conference on The Changing Structure of the Economy and the Role of the State: De-Industrialization and Financialization, Nice, France, September, 6-8.
 • Panagiotopoulos, P., Protogerou, A., Caloghirou, Y. 2017. Human Resources and Organisational Capabilities for ICTs utilisation by local government: An empirical testing in Greek local authorities. 29th Annual EAEPE Conference on The role of the State in Economic Development, State Capacity, State Autonomy and Economic Development, Budapest, Hungary, October, 19-21.
 • Protogerou, A., Caloghirou, A., Siokas, E. 2017: EU-funded R&D networks as drivers of knowledge- intensive entrepreneurship. 29th Annual EAEPE Conference on The role of the State in Economic Development, State Capacity, State Autonomy and Economic Development, Budapest, Hungary, October, 19-21.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A. and Kastelli, I. 2016. High potential entrepreneurship and engineering graduates in Greece. 28th Annual EAEPE Conference on Industrialization, Economic Transformation and Institutions, Manchester, UK, November, 3-5.
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Vonortas, N.S., 2016. Why enhancing resources and capabilities of newly-established firms can lead to superior innovative performance? Implications for innovation and entrepreneurship policy. 2016 Eu-SPRI Conference on Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies, Circle, Lund University, Sweden, June 7-10.
 • Protogerou, A. 2015. Does exposure to university research matter to high-potential entrepreneurship? 8th international Black Sea Symposium on “Science Technology and Innovation in the Black Sea: Moving Forward. Athens, Greece, November 19-20.
 • Caloghirou, Y., Protogerou,, Tsakanikas, A., Kastelli, I. 2015. Knowledge Intensive Entrepreneurship and engineering graduates in Greece. Annual Technology Transfer Society Conference, Dublin, Ireland, October 28-30.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A., Vonortas, N. 2013. Founding team, firm and contextual characteristics associated with knowledge intensive entrepreneurship. Technology Transfer Society 2013 Conference, Bergamo, Italy, November 8-9.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A. 2013. The relevance of dynamic capabilities concept in low and high tech sectors: an empirical approach. Technology Transfer Society 2013 Conference, Bergamo, Italy, November 8-9.
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A. 2012. Knowledge-intensive entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. ZEW International Conference on the Dynamics of Entrepreneurship, ZEW Institute, Mannheim, Germany, October 4-5.
 • Protogerou, A., 2012. The applicability of dynamic capabilities perspective in young knowledge-intensive firms: an empirical approach. AEGIS Project Final Conference on Entrepreneurship and Innovation in the Knowledge Based Economy, Bocconi University, Milan, Italy, September 5-7.
 • Caloghirou Y., Protogerou, A., Vonortas, N.S. 2011. Does exposure to university research matter? Evidence from Europe. Workshop on Academic Entrepreneurship and Economic development, Basque Institute of Competitiveness, San Sebastian, Spain, September 8-9.
 • Caloghirou Y., Protogerou A. 2011. Challenges for the Greek University system in the European research and educational landscape. International Conference “Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis”, University of the Aegean, Chios, Greece, October 21-22.
 • Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2010. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Technology Transfer Annual Conference 2010, The George Washington University, Washington, D.C., USA, November 12-13.
 • Caloghirou Y., Protogerou, A. 2010. The role of universities in the ICT ecosystem of a peripheral EU country: policy implications and strategic considerations. Technology Transfer Annual Conference 2010. The George Washington University, Washington, D.C., USA, November 12-13.
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E., Kanellos N. 2010. Participation intensity and role of knowledge-intensive firms in EU-funded research networks. DIME-AEGIS Conference, Athens, April 29-30.
 • Protogerou A., Caloghirou Y. 2010. The role of engineering education in promoting technology entrepreneurship in Greece. DIME-AEGIS Conference, Athens, April 29-30.
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Ioannides S. 2006. Enhancing human capital for the promotion of technology-based entrepreneurship in an intermediate economy: The case of engineering education in Greece. The DIME-LIEE/NTUA Athens Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship, Learning and the Evolution of Industrial/Territorial Clusters and regions. November 30-Decemeber 1.
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων μετά από κρίση
 • Protogerou, A, Caloghrirou, Y., Vonortas N. 2014. The effect of company founders on young firms innovative performance: An empirical approach. 2014 Technology Transfer Society Conference, Marriott Inner Harbor, Baltimore, MD, USA, October 23-25
 • Protogerou, A, Caloghrirou, Y. 2014. Dynamic capabilities in young entrepreneurial ventures: an exploratory exercise in low and high tech sectors. 15th International Joseph Schumpeter Society Conference on Foundations of Economic Change-Behaviour, Interaction and Aggregate Outcomes, Jena, July 27-30.
 • Protogerou, A., Kontolaimou, A., Caloghirou, Y. 2014. Innovation and Creative Industries: An exploratory exercise. DRUID Society Conference 2014, Copenhagen Business School, Copenhagen, June 16-18. http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/ncbfdqg6ox27bsxhv5m0i9jo7cxu.pdf
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Panayiotopoylos, P. 2014. Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities. DRUID Society Conference 2014, Copenhagen Business School, Copenhagen, June 16-18. http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/yrp2pm52jyqao616gxuu96vy08hc.pdf
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2013. Publicly-funded collaborative R&D networks as drivers for promoting knowledge-intensive entrepreneurship: an exploratory exercise. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, Esade Business School, Barcelona, Spain, June 17-19. http://druid8.sit.aau.dk/acc_papers/9fu9n51rygqnpcqsv5g745dskjf7.pdf
 • Caloghirou, Y., Protogerou, A., Deligianni, I. 2013. How could education systems cultivate knowledge-intensive entrepreneurship? An example from engineering education. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, ESADE Business School, Barcelona, Spain, June 17-19. http://druid8.sit.aau.dk/acc_papers/yui2eb9l2vb9xfvp103g8a7yify2.pdf
 • Karagouni G., Protogerou A., (2013) The wood and furniture sector within crisis: a dynamic capabilities perspective, Management of International Business and Economics Systems 2013 International Conference, Larissa, Greece, June 8-10. http://mibes.teilar.gr/proceedings/2013/Karagouni-Protogerou.pdf
 • Caloghirou Y., Protogerou, A., Panagiotopoulos, P. 2012. Public procurement for e-government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek local authorities. 2012 European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI) Conference, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Germany, June 12-13. Book of Abstracts- 2012 Eu-SPRI Conference pp. 51-53.
 • Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2011. Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Druid Society Conference 2011 on Innovation, Strategy and Structure, Copenhagen Business School, Denmark, June 15-17. http://druid8.sit.aau.dk/ druid/acc_papers/y47r9putcllaoppt929pehg8tkxi.pdf
 • Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E. 2011. Heterogeneity of technological knowledge flows in EU-funded collaborative research networks. DIME final Conference, UNU-MERIT & School of Economics and Business, Maastricht University, The Netherlands, April 6-8. http://final.dime-eu.org/files/Protogerou_etal_A8.pdf
 • Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, 2010. Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. DRUID Summer Conference 2010, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology, Imperial College, London Business School, UK, June 16 -18. http://www2.druid.dk/ conferences/viewpaper.php? id=501851&cf=43
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2009. Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. DRUID Society Summer Conference 2009 on Innovation, Strategy and Knowledge, Copenhagen, Denmark, June 17–19. http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=5754&cf=32
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S. 2008. The indirect impact of dynamic capabilities on firm performance. The 25th DRUID Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, Denmark, June 18–20. http://www2.druid.dk/ conferences/viewpaper.php?id=3718&cf=29
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2007. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. EAEPE 2007 Conference on Economic Growth, Development and Institutions-Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis, Porto, Portugal, Nov. 1-3. http://www.fep.up.pt/ conferencias/EAEPE2007/Papers%20and%20abstracts_CD/Protogerou.pdf
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2007. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. DRUID Summer Conference 2007, Copenhagen, Denmark, June 18-20. http://www2.druid.dk/ conferences/viewpaper.php?id=1493&cf=9
 • Caloghirou Y., Protogerou A., Siokas E. 2007.The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable products and services. DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: Ιnnovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June 4-5. http://pythagoras.ntua.gr/images/stories/68_875/4_caloghiroumilan2007.pdf
 • Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E. 2007. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May 10-11. http://www.gredeg.cnrs.fr/colloques/dime/papers/Aimilia_Protogerou%20-%20di me %20nice%2011052007.pdf
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. XXVII International Sunbelt Social Network Conference, Corfu Island, Greece, May 1-6.
  http://pythagoras.ntua.gr/images/stories/68_875/2_corfu_poster_final.pdf
 • Protogerou A., Caloghirou Y, Siokas E. 2006. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. The EAEPE 2006 Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4, 2006. (πρακτικάσυνεδρίουσε cd-rom)
 • Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S. 2005. Inside the ‘black box of dynamic capabilities: defining and analyzing their linkages to functional competences and firm performance. The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on “Dynamics of industry and innovation: organizations, networks and systems”, Copenhagen, Denmark, 7-29 June. http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2005-1565.pdf
 • Protogerou A, Caloghirou Y. 2002. The impact of dynamic capabilities on firm performance. EAEPE 2002 Conférence, Aix-en-Provence, France, 6-9 November. (πρακτικάσυνεδρίουσε cd-rom)
 • Protogerou A., Caloghirou Y. 2001. Toward the development of measures of dynamic capabilities among Greek manufacturing firms. EAEPE 2001 Conference, Siena, Italy, 8-11 November 2001. (πρακτικάσυνεδρίουσε cd-rom)
 • Caloghirou Y, Papagiannakis L, Protogerou A., Spanos Y. 2000. The effects of dynamic capabilities and industry structure on firm performance. EAEPE 2000 Conference, Berlin, Germany, 2-5 November. (πρακτικάσυνεδρίουσε cd-rom)


Ελληνικά

 • Pepelasis I.S., Protogerou 2016. A break with the past? The shift from inward looking to internationally competitive and born global firms. Σεμινάριο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σεμιναρίων Jean Monnet, ΟΠΑ, Αθήνα, 13 Απριλίου.
 • Caloghirou Y., Protogerou A. Unveiling creativity for innovation in Europe. Achieving Impact, Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020. International Conference and Brokerage Event, National Documentation Centre, Athens, Greece, February 26-27.
 • Caloghirou Y., Protogerou A. 2014. Unveiling creativity for innovation in Europe. Achieving Impact, Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020. International Conference and Brokerage Event, National Documentation Centre, Athens, Greece, February 26-27
 • Πρωτόγερου Α. 2013. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας «Επιχειρώντας αλλιώς», 13 Νοεμβρίου 2013, ΕΒΕΑ, Αθήνα.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α. 2013. Η συμβολή των Chris Freeman και Keith Pavitt και ευρύτερα της “Σχολής του SPRU” στη διαμόρφωση των «Σπουδών της Καινοτομίας» και της περιοχής «Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής»”, Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28-30 Μαρτίου.
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α. 2013. Η συμβολή των επτά Προγραμμάτων Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή έρευνα: Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητικής συνεργασίας και η αξιοσημείωτη διαχρονική παρουσία των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, 28-30 Μαρτίου.
 • Caloghirou Y., Protogerou A. 2012. Twenty five years of European Collaboration in Research and Development in the context of Framework Programmes (1984-2009)
  Policy-driven Research Networking and the presence of new knowledge-intensive entrepreneurial ventures. Presentation on EU-funded research networks to EU officials from DG Research and DG Industry. March 30
 • Caloghirou Y., Protogerou A. 2012. 25 years of European collaboration in R&D: Greek participation in the Framework Programmes. Presentation to the 12th meeting of the National Council for Research &Technology, Athens, February 22.
 • ΠρωτόγερουΑ. 2006. Designing a strategic framework for promoting local e-government projects through partnerships. International Conference on the Use of Information and Communication Technologies in the promotion of local government and development, Crete, Greece, 5-6 May.
 • Πρωτόγερου Α, Καλογήρου Γ. 2003. Οι δυναμικές ικανότητες των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων. ΙΒ’ Συνέδριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, Αθήνα, 9 Μαΐου
 • Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε., Καλογήρου Γ., Κανέλλος Ν. 2009. Συγκριτική ανάλυση δικτύων ερευνητικών συνεργασιών σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Πρωτόγερου Α., Καλογήρου. 2009. Δυναμικές ικανότητες, στρατηγική και επίδοση των επιχειρήσεων: η ελληνική περίπτωση. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009. (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Καλογήρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιώκας Ε. 2009. Η συμμετοχή και ο ρόλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα δίκτυα συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου “170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα”, ΕΜΠ, Αθήνα, 4-5 Μαρτίου (πρακτικά συνεδρίου σε cd-rom)
 • Πρωτόγερου Α., Καλογήρου Γ., Σιώκας Ε. 2007. Η συμμετοχή και ο ρόλος των Ελληνικών φορέων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου, Τόμος Β, σελ 989-992
 • Πρωτόγερου Αιμ., Καλογήρου Γ. 2006. Η ανάδυση νέων κλάδων/δραστηριοτήτων στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου
 • Πρωτόγερου Αιμ., Σιώκας Ε., Καλογήρου Γ., Χαζάπης Α. 2006. Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου
 • Πρωτόγερου Α, Καλογήρου Γ. 2005. Η ανάδυση νέων κλάδων οικονομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα σύμμειξης τεχνολογικής γνώσης που προέρχεται από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Πρακτικά Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων), Θεσσαλονίκη, 26-29 Μαΐου
 • Πρωτόγερου A., Καλογήρου Γ., Παπαγιαννάκης Λ. 2001. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου, Τόμος Β, σελ.889-892

Σεμινάρια/Ημερίδες

Σεμινάρια/Ημερίδες

 • Protogerou, Caloghirou Y. 2015. Creative industries in Greece and Europe. Ημερίδα με θέμα “The Spirit of Entrepreneurship: Entrepreneurial ventures in the Creative Industries” για την ανάδειξη της Επιχειρηματικότητας σε Εξειδικευμένους Tομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, Αθήνα, 27 Μαίου (συνδιοργάνωση ΜΟΚΕ ΕΜΠ, MOKE ΟΠΑ και ίδρυμα Konrad Adenauer Stiftung).
 • Πρωτόγερου Α. 2013. Η αξιοσημείωτη ελληνική παρουσία των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητικής συνεργασία: Μια σημαντική διάσταση του ελληνικού συστήματος Ε&Α. Το Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2013, Σύρος, 11-14 Ιουλίου.
 • Πρωτόγερου Α. 2012. Επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης σε νέες επιχειρήσεις στον κλάδο των ΤΠΕ: Αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Σεμινάρια της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2012, Σύρος, 12-15 Ιουλίου.
 • Caloghirou Y., Protogerou A. 2012. Presentation of the AEGIS survey. AEGIS Workshop (Presentation of the survey results to EU Policy makers), Brussels, March 29.
 • Παναγιωτόπουλος Π., Πρωτόγερου Α. 2010. Ανάπτυξη ατομικών και οργανωσιακών ικανοτήτων για τη λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σεμινάρια της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2010, Σύρος, 9-11 Ιουλίου.
 • Protogerou A. 2010. Advancing knowledge-intensive entrepreneurship in Europe (AEGIS). Παρουσίασητωναποτελεσμάτωντουερευνητικούέργου AEGIS στηνημερίδατηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςμεθέμα EU-2020 Strategy: Insights on innovation from European research in socio-economic sciences, Brussels, 28 January.
 • Πρωτόγερου Α. Παναγιωτόπουλος Π. 2009. Οικοδόμηση Ικανοτήτων με στόχο τη Λειτουργική και Αναπτυξιακή Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009. Εισήγηση στην ενότητα «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ανάπτυξη του Νησιωτικού Χώρου και των Απομακρυσμένων Περιοχών», Σύρος, 9-12 Ιουλίου.
 • Καλογήρου Γ, Πρωτόγερου Α. 2008. Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η αγορά εργασίας. Ημερίδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών. ΕΜΠ. 23 Οκτωβρίου.
 • Πρωτόγερου Α. 2008. Μηχανικοί επιχειρηματίες: Μια πρώτη αξιολόγηση. Ημερίδα Εργασίας: Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα-Η διάσταση της Εκπαίδευσης. ΕΜΠ. 29 Σεπτεμβρίου.
 • Καλογήρου Γ, Πρωτόγερου Α, Σιώκας Ε. 2008 Η ελληνική παρουσία στις χρηματοδοτούμενες διευρωπαϊκές συνεργασίες στην περιοχή των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Ένα ελληνικό παράδοξο μέσα στο ευρωπαϊκό παράδοξο; Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2008. Εισήγηση στην ενότητα «10 Χρόνια Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Αποτίμηση μιας Πορείας και Συσχέτισή της με τις Αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», Σύρος, 10-13 Ιουλίου.
 • Protogerou A. 2007 EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies and the role of Greek actor. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2007. Εισήγηση στην ενότητα «Οικονομική Μεγέθυνση: Έχουμε, Οικονομία της Γνώσης: Απέχουμε», Σύρος, 12-15 Ιουλίου.
 • Πρωτόγερου Α. 2006. Η Ανάδυση νέων δραστηριοτήτων ΤΠΕ στην Ελλάδα. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2006. Εισήγηση στην ενότητα «Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της Πληροφορίας: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία», 6-9 Ιουλίου.
 • Πρωτόγερου Α. 2004. Παρουσίαση έρευνας για την απασχόληση Πτυχιούχων Μηχανικών που οργανώθηκε από το ΕΜΠ και το ΤΕΕ. Ημερίδα ΕΕΔΕ με θέμα Νέες Τάσεις Επαγγελμάτων & Απασχόλησης, Διαμόρφωση της Στρατηγικής Σταδιοδρομίας, Αθήνα, 2 Ιουνίου.
 • Πρωτόγερου Α. 1999. Δυναμικές ικανότητες και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Εισήγηση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης (διοργ. ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΚΝΕ / ΕΙΕ) στην ενότητα Επιχειρηματίας-Επιχείρηση-Επιχειρηματικότητα, Σύρος 11-12 Ιουλίου

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Ανάλυση Ανταγωνισμού & Έρευνα Αγοράς
 • Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 • Διοίκηση έργων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στατιστική για Μηχανικούς
Αιμιλία Πρωτόγερου Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αιμιλία Πρωτόγερου
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, PhD

Τηλέφωνο: +30 210 7723254

Email: protoger@chemeng.ntua.gr, protoger@gmail.com

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου, 157 80

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf