Γιώργος Μαυρωτάς

Αναπληρωτής Καθηγητής (σε αναστολή καθηκόντων)

Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Ερευνας και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τη Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, τον Πολυκριτηριακό Γραμμικό και Μικτό-Ακέραιο Προγραμματισμό, τα Ασαφή Σύνολα κλπ.

Εκτός από το θεωρητικό έργο ασχολείται με εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και στον χώρο των επιχειρήσεων. Εχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά όπως European Journal of Operational Research, Energy, Omega, Applied Mathematics and Computation, Energy Conversion and Management, Computers and Operational Research, International Journal of Project Management μεταξύ άλλων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 εθνικά και διεθνή συνέδρια Επιχειρησιακής Ερευνας. Το έργο του έχει περισσότερες από 500 ετεροαναφορές και συντελεστή απήχησης h-index=14 (scopus).

Έχει συμμετάσχει με το ΕΒΕΟ σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με κυρίως ενεργειακό, περιβαλλοντικό και οικονομικό περιεχόμενο καθώς και με θέματα σχετικά με καινοτομία, τεχνολογία και επιχειρηματικότητα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Επιχειρησιακή Ερευνα, Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση, Προσομοίωση Επιχειρηματικών Αποφάσεων και Ερευνα Αγοράς στη σχολή των Χημικών Μηχανικών.

Τέλος, έχει επιβλέψει περισσότερες από 40 διπλωματικές σε παρόμοια θέματα.

Έργα

Διεθνή

 • “Developing a Decision Support System for the Utilization of Renewable Energies at a Regional Level (DRILL)”, EC, DG XII (JOULE II), 1993-95.
 • “Implementing Large Scale Integration of Renewables. A Pilot Study for Operational Plans and Policies (REPLAN)”, EC, DG XII (APAS), 1995-96.
 • “The National Implementation in the EU of the EXTERNE Accounting Framework”, EC, DG XII (JOULE), 1996-97.
 • “ExternE-Pol: Externalities of Energy: Extension of Accounting Framework and Policy Applications”, EC, DG XII, (EESD), 2002-2004.
 • “SusTools: Tools for sustainability: Development and Application of an Integrated Framework”, EC, DG XII, (EESD), 2003-2004.

Ελληνικά

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:
 • «Ανάπτυξη πολυκριτηριακών εξελικτικών αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων πολυκριτηριακής συνδυαστικής βελτιστοποίησης και σύγκριση με τον πολυκριτηριακό μαθηματικό προγραμματισμό», Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΕΜΠ «Λεύκιππος» Αθήνα 2006-2007.
 • «Ανάπτυξη λογισμικού βελτιστοποίησης και διαφάνειας επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Portfolio Optimization and Compliance), με χρήση πολυκριτηριακού προγραμματισμού», Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2007-2013, Β κύκλος (ΕΜΠ – υπεργολάβος)
Συμμετοχή ως μέλος ερευνητικής ομάδας στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:
  • «Κατασκευή Βάσης Δεδομένων και Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Συνδυασμένη Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα 1992-94.
  • «Κλιματική Μεταβολή: Το Ελληνικό Πρόγραμμα για τη Μείωση των Εκπομπών CO2 και των Άλλων Αερίων του Θερμοκηπίου», Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αθήνα 1994.
  • «Προστασία του Περιβάλλοντος και Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Βιομηχανία», Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα 1996-97.
  • «Ανάπτυξη υποδομής στις βαλκανικές χώρες για την αντιμετώπιση του κινδύνου της κλιματικής μεταβολής», Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αθήνα 2001-2002
  • «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη», Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αθήνα 2003-2004
  • «Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Βιομηχανία (DAF-BAT)», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα 2004-2005.
  • «Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο ΕΜΠ»,ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα 2003-2008.
  • «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και υλοποίηση της», Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, 2009
  • «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου», WASTE-C-CONTROL, LIFE+ 2009,(LIFE09ENV/GR/000294)
  • «Διαχείριση ενέργειας στον οικιακό τομέα – ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες στην ελληνική πραγματικότητα», Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013
  • “Μethodological approaches for studying robustness in multiple criteria decision making projects (ROBUST-MCDM), Πρόγραμμα Θαλής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013
  • «Τεχνολογία Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Xidonas, P., Doukas, H., Mavrotas, G., Pechak, O. (2015) Environmental corporate responsibility for investments evaluation: an alternative multi-objective programming model. Annals of Operations Research, Article in Press. DOI: 10.1007/s10479-015-1820-x
 • Mavrotas, G., Figueira, J.R., Siskos, E. (2015) Robustness analysis methodology for multi-objective combinatorial optimization problems and application to project selection. Omega 52, 142-155.
 • Karmellos, M., Kiprakis, A., Mavrotas, G. (2015) A multi-objective approach for optimal prioritization of energy efficiency measures in buildings: Model, software and case studies. Applied Energy 139, 131-150.
 • Mavrotas, G., Pechak, O., Siskos, E., Doukas, H., Psarras, J. (2015) Robustness analysis in multi-objective mathematical programming using Monte Carlo simulation. European Journal of Operational Research 240 (1), 193-201.
 • Florios, K., Mavrotas, G. (2014) Generation of the exact Pareto set in Multi-Objective Traveling Salesman and Set Covering Problems. Applied Mathematics and Computation 237, 1-19.
 • Xidonas, P., Mavrotas, G. (2014) Multiobjective portfolio optimization with non-convex policy constraints: Evidence from the Eurostoxx 50. European Journal of Finance 20 (11), 957-977.
 • Xidonas, P., Mavrotas, G. (2014) Comparative issues between linear and non-linear risk measures for non-convex portfolio optimization: evidence from the S&P 500. Quantitative Finance 14 (7), 1229-1242.
 • Mavrotas, G., Pechak, O. (2013) Combining mathematical programming and monte carlo simulation to deal with uncertainty in energy project portfolio selection. Green Energy and Technology 129, 333-356.
 • Mavrotas, G., Skoulaxinou, R., Gakis, N., Katsouros, V., Georgopoulou, E., (2013) A Multi-Objective Programming model for assessment the GHG emissions in MSW management. Waste Management 33, 1934-1949.
 • Mavrotas, G., Florios, K. (2013) An improved version of the augmented ε-constraint method (AUGMECON2) for finding the exact Pareto set in Multi-Objective Integer Programming problems. Applied Mathematics and Computation 219, 9652-9669
 • Mavrotas, G., Pechak, O. (2013) The trichotomic approach for dealing with uncertainty in project portfolio selection: Combining MCDA, mathematical programming and Monte Carlo simulation. International Journal of Multiple Criteria Decision Making 3(1) 79-97
 • Xidonas, P., Mavrotas, G. (2012) Multiobjective portfolio optimization with non-convex policy constraints: Evidence from the Eurostoxx 50. The European Journal of Finance, DOI:10.1080/ 1351847X.2012.733718
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Krintas, T., Askounis, D., Mertzanis, C., Psarras, J., Zopounidis, C. (2011) Corporate performance evaluation: A multicriteria methodology and an application on the Athens Stock Exchange. International Journal of Business Excellence, 4 (6), 645-677.
 • Georgiou, P.N., Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (2011) “The effect of islands’ interconnection to the mainland system on the development of renewable energy sources in the Greek power sector”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(6), 2607-2620
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Zopounidis, C., Psarras, J. (2011) “IPSSIS: An integrated multicriteria decision support system for equity portfolio construction and selection” European Journal of Operational Research 210(2), 398-409
 • Pechak, O., Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (2011) “Role and contribution of the clean development mechanism to the development of wind energy” Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, 3380-3387
 • Mavrotas, G., Figueira, J.R., Antoniadis, A. (2011) “Using the idea of expanded core for the exact solution of Bi-Objective Multi-Dimensional Knapsack Problems”, Journal of Global Optimization 49(4), 589-606
 • Xidonas, P. Mavrotas, G., Psarras, J. (2010) “Portfolio construction on the Athens Stock Exchange: A multiobjective optimization approach”, Optimization 59(8) 1211-1229.
 • Kirytopoulos, K., Voulgaridou, E., Leopoulos, V., Mavrotas, G. (2010) “Multiple Sourcing Strategies and Order Allocation: an ANP-AUGMECON meta-model” Supply Chain Management: An International Journal 15(4), 263-276.
 • Xidonas, P. Mavrotas, G., Psarras, J. (2010) “Portfolio management within the frame of multiobjective mathematical programming: a categorised bibliographic study”, International Journal of Operational Research 8(1), 21-41.
 • Mavrotas, G., Florios, K., Vlachou, D. (2010) “Energy planning of a hospital using Mathematical Programming and Monte Carlo simulation for dealing with uncertainty in the economic parameters”, Energy Conversion and Management 51, 722-731
 • Florios, K., Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (2010) “Solving multi-objective, multi-constraint knapsack problems using mathematical programming and evolutionary algorithms”, European Journal of Operational Research 203, 14-21
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Psarras, J., (2010) “A multiple criteria decision-making approach for the selection of stocks” Journal of the Operational Research Society 61, 1273-1287.
 • Mavrotas, G., Kourempele, M. Geronikolou, L., Rozakis, S. (2010) “Power generation expansion planning in an autonomous island system using multi-objective programming: the case of Milos island”, Operational Research: An International Journal,10, 109-132
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Psarras, J., (2010) “Equity portfolio construction and selection using multiobjective mathematical programming” Journal of Global Optimization 47, 185-209
 • Mavrotas, G., Rozakis, S. (2009) “Extensions of the PROMETHEE method to deal with segmentation constraints: The case of a students’ selection problem for a postgraduate program” Journal of Decision Systems 18(2), 203-229.
 • Mavrotas, G., Figueira, J.R., Florios, K. (2009) “Solving the bi-objective multi-dimensional knapsack problem exploiting the concept of core”, Applied Mathematics and Computation 215 2502-2514
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Psarras, J. (2009) “A multicriteria methodology for equity selection using financial analysis”, Computers & Operations Research 36(12), 3187-3203
 • Xidonas, P., Ergazakis, E., Ergazakis, K., Metaxiotis, K., Askounis, D., Mavrotas, G., Psarras, J. (2009) “On the selection of equity securities: An expert systems methodology and an application on the Athens Stock Exchange”, Expert Systems with Applications 36(9), 11966-11980.
 • Mavrotas G. (2009) “Effective implementation of the ε-constraint method in Multi-Objective Mathematical Programming problems”, Applied Mathematics and Computation 213(2), 455-465.
 • Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., Gakis, N. (2009) “Multi-objective Combinatorial Optimization for Selecting Best Available Techniques (BAT) in the industrial sector: the COMBAT tool”, Journal of the Operational Research Society 60(7), 906-920.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Florios, K. and Georgiou, P. (2008) “A mathematical programming framework for energy planning in services’ sector buildings under uncertainty in load demand: The case of a hospital in Athens”, Energy Policy 36, 2415-2429.
 • Papayannakis, L. Kastelli, I., Damigos, D. Mavrotas, G. (2008) “Fostering Enterpreneurship education in engineering curricula in Greece. Experience and challenges for a Technical University”, European Journal of Engineering Education 33(2) 199-210.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. and Kourentzis A. (2008) “Selection among ranked projects under segmentation, policy and logical constraints”, European Journal of Operational Research 187(1), 177-192.
 • Mirasgedis, S., Hontou, V., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Gakis, N., Lalas, D.P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., Mavrotas, G. (2008) “Environmental damage cost from industrial activities in the greater Athens, Greece area and the resulting benefits from the introduction of BAT”, Environmental Impact Assessment Review 28(1) 39-56
 • Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Hontou, V., Gakis, N., Lalas, D.P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., Mavrotas, G. (2008) “A Decision-Aid Framework to Provide Guidance for the Enhanced Use of Best Available Techniques in Industry”, Environmental Management 40(3), 413-429.
 • Ballis, A., Mavrotas, G. (2007) “Freight Village design using the multicriteria method PROMETHEE”, Operational Research. An International Journal 7(2), 213-231.
 • Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., Gakis, N. (2007) “An integrated approach for the selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in the greater Athens area using Multiobjective Combinatorial Optimization”, Energy Economics 29(4), 953-973.
 • Mavrotas, G. Florios, K. Georgiou, P. (2006) “Energy planning in buildings under uncertainty in fuel costs: The case of a hospital in Greece”, Computer Aided Chemical Engineering 21(2), 1735-1740.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G. Orkopoulos, D. and Papayannakis, L. (2006) “A bottom-up decomposition analysis of energy-related CO2 emissions in Greece” Energy 31(14), 2638-2651.
 • Mavrotas, G., Ziomas, Y. and Diakoulaki, D. (2006) “A combined MOIP – MCDA approach to building and screening atmospheric pollution control strategies in urban regions” Environmental Management, 38(1), 149-160.
 • Mavrotas, G. and Trifillis, P. (2006), “Multicriteria Decision Analysis with minimum information. Combining DEA with MAVT”, Computers and Operations Research, 33(8), 2083-2098.
 • Mavrotas G., Diakoulaki D. and Caloghirou Y. (2006), “Project prioritization Under Policy Restrictions. A Combination of MCDA with 0-1 Programming”, European Journal of Operational Research 171, 296-308.
 • Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. (2005), “Solving Multiobjective MILP problems in Process Synthesis using the Multi-Criteria Branch & Bound Algorithm” Chemical Engineering and Technology 28(12), 1500-1510.
 • Mavrotas, G. and Diakoulaki D. (2005), “Multi-criteria branch & bound: A vector maximization algorithm for Mixed 0-1 Multiple Objective Linear Programming”, Applied Mathematics and Computation 171(1) 53-71.
 • Mavrotas G., Caloghirou Y., Koune J. (2005), “A model on cash flow forecasting and early warning for multi-project programmes: application to the Operational Programme for the Information Society in Greece”, International Journal of Project Management 23, 121-133.
 • Mavrotas, G., Demertzis, H., Meintani, A., Diakoulaki, D. (2003), “Energy Planning in Buildings under uncertainty in fuel costs: The case of a hotel unit in Greece”, Energy Conversion & Management 44, 1303-1321.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Capros, P. (2003), “Combined MCDA – IP approach for project selection in the electricity market” Annals of Operational Research 120, 159-170
 • Mavrotas, G., Rozakis, S. (2002), “A Mixed 0-1 MOLP approach for the planning of biofuel production” Options Méditerranéennes 48Α (Special issue: Comprehensive modeling of bio-energy systems, edited by: Rozakis, S., Sourie, J., C.), 40-55.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Caloghirou, Y. (2001). “A Combinatorial Multicriteria Approach for Corporate Funding under Policy Restrictions”. Operational Research. An International Journal 1(3), 299-314.
 • Mavrotas, G., Pavlidou, S., Hontou, V., Diakoulaki, D. (2000), “Decomposition Analysis of Carbon Dioxide Emissions from the Greek Manufacturing Sector”, Global Nest. The International Journal 2(1), 119-127.
 • Liaskas, K., Mavrotas, G., Mandaraka, M., Diakoulaki, D. (2000), “Decomposition of industrial CO2 emissions: The case of the European Union”, Energy Economics 22, 383-394.
 • Mirasgedis, S., Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (1999), “The Use of Fuzzy Sets in the Assessment of the Social Cost of Electricity Generation”, Fuzzy Economic Review 2, 3-20.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Papayannakis, L. (1999), “An Energy Planning Approach based on Mixed 0-1 MOLP”, International Transactions in Operational Research 6, 231-244.
 • Diakoulaki, D., Zopounidis, C., Mavrotas, G., Doumpos, M. (1999), “The Use of a Preference Disaggregation Method in Energy Analysis and Policy Making”, Energy 24, 157-166.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. and Assimacopoulos, D. (1998), “Bounding MOLP Objective Functions: Effect on Efficient Set Size”, Journal of the Operational Research Society 49, 549-557.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (1998), “A Branch and Bound Algorithm for Mixed Zero-One Multiple Objective Linear Programming”, European Journal of Operational Research 107, 530-541.
 • Mavrotas, G., Assimacopoulos, D., Papayannakis, L. (1997), “Quantification of the Energy Conservation using Energy Intensity: The case of the Greek Industrial Sector”, International Journal of Energy- Environment- Economics 5(1), 55-78.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1995), “Determining Objective Weights in Multiple Criteria Problems”, Computers & Operations Research 22(7), 763-770.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas G., Papayannakis, L. (1992), “A Multicriteria Approach for Evaluating the Performance of Industrial Firms”, Omega 20(4), 467-474.

Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι

Βιβλία
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Krintas, T., Psarras, J., Zopounidis, K. (2012) “Multicriteria Portfolio Management”, Springer, 2012
 • Ξυδώνας, Π., Μαυρωτάς, Γ., Ψαρράς, Ι., Ζοπουνίδης, Κ. (2011) «Διαχείριση χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια: θεωρία και πράξη», Κλειδάριθμος, Αθήνα
Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους με κριτές
Διεθνείς
 • Mavrotas, G., Pechak, O. (2013) “Combining Mathematical Programming and Monte Carlo simulation to deal with uncertainty in energy project portfolio selection” Chapter 16 in F. Cavallaro (ed) Assessment and Simulation Tools for Sustainable Energy Systems Springer-Verlag, London
 • Kourempele, M., Mavrotas, G., Geronikolou, L., Rozakis, S. (2010) “A multiobjective linear programming model for energy planning in an autonomous power generation system, Milos Island” in C. Zopounidis, M. Doumpos, N. Matsatsinis, E. Grigoroudis (eds) Multiple Criteria Decision Aiding, pp 93-115. Nova Science Publishers, New York.
 • Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. (2005) “A Mixed Integer Multiple Objective Linear Programming model for capacity expansion in an autonomous power generation system” in R. Loulou, J.P.Wauub, G. Zaccour (eds) Energy and Environment, pp 191-210. Springer
 • Diakoulaki, D. and Mavrotas, G. (2004) “A Multi-Criteria Approach for the Classification of EU Countries with Respect to their Progress Towards Sustainable Development”, in C. Spitzer, U. Schmocker and V.N. Dang (eds) Probabilistic Safety Assessment and Management, vol 5, pp 2537-2543.
 • Diakoulaki, D., Hontou, V and Mavrotas, G. (2004) “A Multicriteria Descriptive Approach for Classifying Countries with Respect to Environmental Indicators” in: C.H.Antunes, J. Figueira and J. Climaco (eds) Multiple Criteria Decision Aiding pp. 231-246
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., (2000), “A Fuzzy Extension of a Mixed Integer MOLP Model for Solving the Power Generation Expansion Problem” In: Zanakis, S., Doukidis, G., Zopounidis, K. (eds.), Decision Making: Recent Developments and Worldwide Applications, pp 263-277, Kluwer Academic Publishers.
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Assimacopoulos, D. (1994), “Energy Planning and Trade-offs between Environmental and Economic Criteria”, In: Paruccini, M. (ed), Applying Multicriteria Decision Aid for Environmental Management, pp 187-198, Kluwer Academic Publishers.
Ελληνικοί
 • Μαυρωτάς, Γ. και Διακουλάκη, Δ. (2005) «Εμπλουτισμός της μεθόδου PROMETHEE με Στοιχεία της Πολυκριτήριας Θεωρίας της Αξίας: Η μέθοδος FLEXPROM» στο βιβλίο Αποφάσεις με Πολλαπλά Κριτήρια των Κ. Κοσμίδου, Κ. Ζοπουνίδη και Μ. Δούμπου (επιμ.) σελ. 11-29, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Μαυρωτάς, Γ. Καλογήρου, Γ. και Κουνέ, Ζ. (2003) «Μοντέλο Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ του Γ’ ΚΠΣ», στο συλλογικό τόμο Μεθοδολογίες Project Management: Πραγµατικά Προβλήµατα από την Ελληνική Εµπειρία των Π. Υψηλάντη και Κ. Συρακούλη (επιμ.) σελ. 167-184, Εκδόσεις Προπομπός.

Λοιπές Δημοσιεύσεις

Συνέδρια

Διεθνή

Επιστημονικά Συνέδρια με Πρακτικά
  • Skoulaxinou, R., Mavrotas, G., Karkazi, A. Gargoulas, N., Mavropoulos, A., Georgopoulou, E., Gakis, N., Dermatas, D., Katsouros, V. (2012) “Waste Management Multi-Objective Optimization for Greenhouse Gases Emissions Control”, International Solid Waste Association (ISWA) world congress, Florence, Italy, 17-19 September, 2012
  • Florios, K., Mavrotas, G. (2011), “Application of the maximum score maximum profit estimator to stocks of the banking sector in the athens stock exchange”, 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, 30 June – 2 July 2011.
  • . Pechak, O., Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. (2010), “Investigating the role of the Clean Development Mechanism within the global green energy market: the case of wind energy”, Proceedings of the 7th EEM10 Conference, Madrid, Spain, 23-25.06.2010, DOI: 10.1109/ EEM.2010.5558674, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5558674&tag=1
  • Mavrotas, G. Xidonas, P., Psarras, J. (2008) “An integrated multiple criteria methodology for supporting common stock portfolio selection decisions”, Proceedings of the 67th meeting of the European Working Group “Multiple Criteria Decision Aiding”, Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series A. 1/2008, pp 56-71.
  • Mavrotas, G., Figueira, J.R. Florios, K. (2008) “Solving the bi-objective multidimensional knapsack problem exploiting the concept of core” Proceedings of the 67th meeting of the European Working Group “Multiple Criteria Decision Aiding”, Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series A, 1/2008, pp 104-122.
  • Papagiannakis, L., Mavrotas, G. and Damigos, D. (2006) “Fostering Entrepreneurship in polytechnic universities: The Greek experience”, University Entrepreneurship – Incubating Processes Conference, Lahti, Finland, pp 187-193.
  • Mavrotas, G., Florios, K., Georgiou, P. and Diakoulaki, D. (2006) “A MOMILP model for hospitals energy rehabilitation handling uncertainty in load profiles”, Mini EURO Conference Operational Research Models and Methods in the Energy Sector (ORMMES 06), Coimbra, Portugal, (CD-ROM)
  • Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgendis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D. and Hontou, V. (2006) “Evaluation and Selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in greater Athens area using Multiobjective Combinatorial Optimization”, Mini EURO Conference Operational Research Models and Methods in the Energy Sector (ORMMES 06), Coimbra, Portugal, (CD-ROM).
  • Mavrotas, G., Ziomas, J., Diakoulaki, D. (2005). Formulation of an action plan to comply with the limits of the air quality directives: An Integrated Multi-Criteria Approach. Proceedings of the 9th Int. Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2005), Rhodes, pp. 966-971
  • Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. (2004) “A Combined MCDA-MOIP approach to assist in project selection under policy constraints and uncertainty in the criteria weights”, 15th Mini-EURO Conference, Managing Uncertainty in Decision Support Models, Coimbra, Portugal, (CD-ROM)
  • Diakoulaki, D., Mavrotas, G. (2003). Classification of EU countries with respect to multiple environmental indicators. Proceedings of the 8th Int. Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2003), Lemnos, pp 136-145.
  • Diakoulaki, D. Glycogianni, A. and Mavrotas, G. (2002) “Classification of EU countries in an environmental performance matrix: application to the whole economy and the agricultural sector” Proceedings of the International Conference ARIADNE (Agricultural and Rural Information Applied to Defense of Nature and Environment) pp. 329-340.
  • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (1999) “Mixed Integer Multiple Objective Linear Programming. Application in the Power Generation Expansion Planning”, 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, pp. 1412-1414.
  • Diakoulaki, D., Caloghirou, Y., Mavrotas, G. (1993), “An Objective Multicriteria Evaluation of Industrial Firms”, 2nd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, pp. 50-63.
Επιστημονικά Συνέδρια χωρίς Πρακτικά
 • Mavrotas, G., Psarras, J., Pechak, O., Siskos, E. (2013) “Multi-objective project portfolio selection: Assessing the robustness of selected portfolios”, 26th European Conference on Operational Research, EURO XXVI, Rome, Italy, July 1-4, 2013
 • Doukas, H., Mavrotas, G., Xidonas, P., Pechak, O., Psarras, J. (2013) “Incorporating Energy and Environmental Corporate Responsibility in capital budgeting. A multiobjective approach”, 26th European Conference on Operational Research, EURO XXVI, Rome, Italy, July 1-4, 2013
 • Mavrotas, G., Pechak, O., “Combining mathematical programming and Monte Carlo simulation to deal with uncertainty in project portfolio selection” 2nd International Conference for Applications of Mathematics and Informatics in Military Science, Vari, Athens, 11-12 April 2013
 • Mavrotas, G., Skoulaxinou, R., Gakis, N., Katsouros, V., Gargoulas, N., Georgopoulou, E., “Integrated Municipal Solid Waste management through multi-criteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application” Athens 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, 28-29 June 2012.
 • Xidonas, P., Petropoulos, F., Mavrotas, G., Ntanos, C., Nikolopoulos, K., Askounis, D., Psarras, J., Assimakopoulos, V. “ An integrated quantitative framework for active equity portfolio engineering”. In: 23rd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, Bonn, Germany, July 5-8, 2009.
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Askounis, D., Psarras, J. (2008) “Equity portfolio selection using multiobjective optimization”, 5th International Conference on Applied Financial Economics, Samos, Greece, July 3-5, 2008.
 • Xidonas, P., Mavrotas, G., Ascounis, J. Psarras, J. “Equity portfolio selection within the frame of multiobjective mathematical programming” XLII Euro Working Group on Financial Modeling 15-17 May 2008, Stockholm, Sweden
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Florios, K., Georgiou, P. “A Mathematical Programming approach in energy planning for Services’ sector buildings under uncertainty in load demand”, Power System Modeling Conference, Athens 5-8 June 2007
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Florios, K., Georgiou, P. “Energy Planning in buildings under demand uncertainty using Multi-Objective programming and the minimax regret criterion: An implementation in GAMS”, EURO XXII Conference, Prague 8-11 July 2007
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. and Kourentzis A. “Project Selection with Segmentation Constraints: A Combination of MCDA with 0-1 Programming”, 18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Chania, Greece, 19-23 June 2006
 • Mavrotas, G., Florios, K., and Georgiou, P. “Energy planning in buildings under uncertainty in fuel costs:The case of a hospital in Greece”, 16th ESCAPE, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 9-13 July 2006.
 • Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. “Using value functions for preference modeling in outranking methods”, EURO XX Conference, Rhodes 4-7 July 2004
 • Mavrotas, G. and Diakoulaki, D. “Energy planning in buildings under uncertainty in fuel costs”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul 6-10 July 2003
 • Mavrotas, G., Diakoulaki, D., Caloghirou, Y. “Α Combinatorial Multicriteria Approach for Corporate Funding Under Policy Constraints”, International Federation of Operational Research Societies (IFORS), Edinburgh, 8-12 July 2002.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L., “A DSS for Energy Planning based on 0-1 Multiple Objective Linear Programming”, Mini EURO-Conference on DSS, Groupware, Multimedia and Electronic Commerce, Bruges, Belgium, 23-24 March 1997.
 • Diakoulaki, D., Zopounidis, C., Mavrotas, G., Doumpos, M., “The Use of a Preference Disaggregation Method in Energy Analysis and Policy Making”, 6th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 8-9 September 1997.

Ελληνικά

Επιστημονικά Συνέδρια με Πρακτικά
  • Γ. Μαυρωτάς, Ν. Γάκης, Ρ. Σκουλάξινου, Β. Κατσούρος, Ε. Γεωργοπούλου, Ν. Γκάργκουλας (2013) «Η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στη διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων μέσω πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού: Η περίπτωση της Αττικής», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
  • Κ. Αρβανίτης, Γ. Μαυρωτάς (2013) «Βελτιστοποίηση μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με χρήση μαθηματικού προγραμματισμού», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
  • Ι. Γελεγένης, Δ. Διακουλάκη, Λ. Λαμπροπούλου, Γ. Γιαννακίδης, Γ. Μαυρωτάς, Π. Αξαόπουλος, D. Harris, Μ. Σαμαράκου (2013) «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και ανάλυση τάσεων και αντιφάσεων της αγοράς», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
  • Γ. Μαυρωτάς, Ο. Πετσάκ, Β. Παππά (2013) «Επιλογή εύρωστου χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων με μαθηματικό προγραμματισμό», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 23-25 Μαϊου.
  • Σκουλάξινου, Ρ., Γάκης, Ν., Μαυρωτάς, Γ., Γκάργκουλας, Ν. (2012) «Παρουσιαση του καινοτομου εργαλειου ληψης αποφασεων waste-c-control για τον ελεγχο των εκπομπων αεριων φαινομενου του θερμοκηπιου απο τη διαχειριση αστικων στερεων αποβλητων: εφαρμογη στην περιφερειακη ενοτητα Χανιων», 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, Αθήνα, ΕΜΠ, 30/11-1/12/2012.
  • Mavrotas, G., Florios, K. (2012) “Finding the exact Pareto set in multiple objective integer programming problems using an improved version of the augmented epsilon constraint method”, 23ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 12-14 Σεπτεμβρίου
  • Μαυρωτάς, Γ., Κατσή, Χ., Σκουλάξινου, Ρ., Γκάργκουλας, Ν., Γάκης, Ν., Κατσούρος, Β., Γεωργοπούλου, Ε., (2012) «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση: Η περίπτωση της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης Αστικών Στερεών Απορριμάτων σε περιφερειακό επίπεδο», 23ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 12-14 Σεπτεμβρίου
  • Μαυρωτάς, Γ., Βλάχου, Δ., Φλώριος, Κ. (2009) “Ενεργειακός σχεδιασμός νοσοκομείου με συνδυασμένη χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού και προσομοίωσης Monte Carlo για τη διαχείριση της αβεβαιότητας”, 21ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 28-30 Μαϊου σελ. 467-472.
  • Γεωργίου, Π., Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. (2009) «Μακροχρόνιος σχεδιασμός του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με χρήση μαθηματικού προγραμματισμού», 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 4-6 Ιουνίου, σελ 1517-1520.
  • Xidonas, P., Mavrotas, G., Askounis, D., Psarras, J. (2008) «Portfolio selection in the presence of multiple criteria». In: Proceedings of the 20th National Conference of the Hellenic Operational Research Society, Spetses, Greece, June 19-21, 2008, pp. 631-648.
  • Μαυρωτάς, Γ., Στιβακτάκης, Β., Αψερίδης, Γ. (2008) «Ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός ξενοδοχείου με τη χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού», 20ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Σπέτσες, 19-21 Iουνίου, σελ. 335-342.
  • Μαυρωτάς, Γ., Φλώριος, Κ., Γεωργίου, Π. Διακουλάκη, Δ. (2007) «Ενεργειακός Σχεδιασμός στον Τριτογενή τομέα με τη χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού», 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, σελ 1517-1520.
  • Μαυρωτάς, Γ., Γεωργοπούλου, Ε. Μοιρασγεντής, Σ., Σαραφίδης, Ι., Λάλας, Δ., Χόντου, Β, Γάκης, Ν. (2007) «Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και επιλογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στις βιομηχανίες της Αττικής με τη χρήση πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού», 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, σελ 669-672.
  • Παπαγιαννάκης, Λ., Δαμίγος, Δ., Καστέλλη, Ι., Μαυρωτάς, Γ. (2006) «Σπουδές Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις για ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα». Συνέδριο ΤΕΕ, «Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης», (CD-ROM)
  • Μαυρωτάς, Γ. και Γεωργίου, Π. (2005) «Η εφαρμογή πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού στη βελτιστοποίηση διεργασιών», 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, σελ 981-984.
  • Μαυρωτάς, Γ., Ζιώμας, Ι. και Διακουλάκη, Δ. (2005) «Μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη», 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, σελ. 497-500.
  • Μαυρωτάς, Γ. Καλογήρου, Γ. και Κουνέ, Ζ. (2003) «Μοντέλο Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ», 16ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, σελ. 79-88.
  • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Φλώριος, Κ. (2001) «Πρόβλεψη διεθνών τιμών καυσίμων και άλλων εμπορευμάτων με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Σύγκριση με παραδοσιακές στατιστικές τεχνικές», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα , σελ. 893-896.
  • Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. (2001) «Σχεδιασμός επέκτασης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Πολυκριτηριακού Γραμμικού Προγραμματισμού», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα , σελ. 313-316.
  • Μαυρωτάς, Γ. (1998) «Μικτός Ακέραιος Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός. Εφαρμογή στο Σχεδιασμό του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής». 12ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε, Σάμος, σελ. 19-36 (Πρώτο βραβείο σπουδαστικής εργασίας)
  • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Μοιρασγεντής, Σ. (1997) «Διαχείριση της αβεβαιότητας στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με χρήση της θεωρίας των ασαφών συνόλων», 11ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Γλυφάδα, σελ 70-80.
  • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Παπαγιαννάκης, Λ. (1995) «Συγκριτική Ανάλυση Εκπομπών CO2 στην Ελλάδα και στην Κοινότητα», 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Μυτιλήνη, σελ. 493-503.
  • Μαυρωτάς, Γ., Ασημακόπουλος, Δ., Παπαγιαννάκης, Λ. (1994) «Νέες παράμετροι στην πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης: η περίπτωση του βιομηχανικού τομέα», 10ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Χανιά, σελ 253-259.
  • Διακουλάκη, Δ., Μαυρωτάς, Γ., Παπαγιαννάκης, Λ. (1991) «Οικονομικοί Δείκτες και Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων», 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε.Ε.Ε.Ε.), Αθήνα, σελ. 24-30.
Επιστημονικά Συνέδρια χωρίς Πρακτικά
 • Mavrotas, G., Pechak, O. (2012) “Dealing with uncertainty in project portfolio selection for energy projects under the Clean Development Mechanism (CDM): The trichotomic approach”, 23ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα 12-14 Σεπτεμβρίου.
 • Pechak, O., Mavrotas, G. (2010) “Portfolio selection for energy projects under the Clean Development Mechanism (CDM)” 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2010.
 • Μόσχου, Χ., Μαυρωτάς, Γ. (2010) «Υπολογισμός ενεργειακών φορτίων για τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων με τη χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού» 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2010.
 • Γεωργίου, Π., Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. (2010) «Η πρόκληση της διασύνδεσης των νήσων του Αιγαίου Πελάγους με το ηπειρωτικό σύστημα στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού του ελληνικού τομέα της ηλεκτροπαραγωγής» 15ο συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη, Ι.Ε.Ν.Ε., 22-23 Νοεμβρίου 2010.

Κείμενα Εργασίας

Κείμενα Εργασίας

Ανακοινώσεις στις Συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας: Εuropean Working Group-Multicriteria Aid for Decisions (EWG-MCDA)
  • Mavrotas, G., Figueira, J., Antoniadis, A. (2009). “Exact solution of Bi-Objective Multi-Dimensional Knapsack Problems using the concept of core: Experience with large problems”, 69th Meeting, Brussels, Belgium, April 2-3, 2009.
  • Xidonas, P., Mavrotas, G., Askounis, D., Psarras, J. (2009). “IPSSIS: An integrated multicriteria decision support system for stock portfolio synthesis and selection”, 69th Meeting, Brussels, Belgium, April 2-3, 2009.
  • Xidonas, P., Mavrotas, G., Askounis, D., Psarras, J. (2008). “Portfolio construction and selection in the presence of multiple criteria: An integrated framework”, 68th Meeting, Chania, Greece, October 2-3, 2008.
  • Kourempele, M., Mavrotas, G., Rozakis, S., Geronikolou, L. (2008) “A multiobjective linear programming model for energy planning in an autonomous power generation system, Milos island”, 68th Meeting, Chania, Greece, October 2-3, 2008.
  • Mavrotas, G., Figueira, J., Antoniadis, A. (2008) “The concept of the expanded core for obtaining the exact solution for bi-objective multidimensional knapsack problems”, 68th Meeting, Chania, Greece, October 2-3, 2008.
  • Florios, K., Mavrotas, G. (2008) “The multi-objective variable selection problem”, 68th Meeting, Chania, Greece, October 2-3, 2008.
  • Mavrotas, G. Xidonas, P., Psarras, J. (2008). “An integrated multiple criteria methodology for supporting common stock portfolio selection decisions”, 67th meeting, Rovaniemi, Finland
  • Mavrotas, G., Figueira, J.R. Florios, K. (2008). “Solving the bi-objective multidimensional knapsack problem exploiting the concept of core”, 67th meeting, Rovaniemi, Finland
  • K. Florios, G. Mavrotas, D. Diakoulaki (2007) “Solving bi and tri criteria knapsack instances using mathematical programming and evolutionary algorithms: Results and analysis”, 66th Meeting, Marrakech, Morocco.
  • Mavrotas, G. (2006) “Effective Implementation of the ε-constraint Method for the Generation of Efficient Solutions in Multiobjective Mathematical Programming Problems”, 64th Meeting, Larissa, Greece.
  • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Ziomas, J. (2005). A participatory multicriteria approach to formulate an action plan for the transport sector under the limits of the air quality directives. 62nd Meeting, Borlänge Sweden.
  • Diakoulaki, D., Glykogianni, A., Mavrotas, G. (2002). Developing a multicriteria approach for classifying countries with respect to sustainability indicators. 56th Meeting, Coimbra, Portugal.
  • Mavrotas, G., Diakoulaki, D. (2001). Multicriteria Decision Aid for licensing wind power generation units. 54th Meeting, Durbuy, Belgium.
  • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Tsakanikas, A. (1998). Using fuzzy sets to deal with time variation and non-monotone preferences in multicriteria interfirm comparisons, (with G. Mavrotas and A. Tsakanikas), 47th Meeting, Thessaloniki, Greece
  • Diakoulaki, D., Mavrotas, G. (1995). An interactive MOLP model integrating filtering and linguistic weights. 41th Meeting, Lausanne, Switzerland.
  • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Assimacopoulos, D. (1993). Energy Planning and Trade-offs between Environmental and Economic Criteria. 38th Meeting, Ispra, Italy.
  • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1992). Objective Weights of Criteria for Interfirm Comparisons. 36th Meeting, Luxembourg.
Ανακοινώσεις σε Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων
 • Mavrotas, G., Pechak, O. “ Dealing with uncertainty in project portfolio selection: Combining MCDA, Mathematical Programming and Monte Carlo simulation: a trichotomic approach” 9η Συνάντηση, Ερέτρια, 8-10 Δεκεμβρίου 2011.
 • Μαυρωτάς, Γ. Ροζάκης, Σ. «Η μέθοδος PROMETHEE V2 για προβλήματα πολυκριτηριακής αξιολόγησης υπό περιορισμούς. Εφαρμογή στο πρόβλημα της επιλογής σπουδαστών για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα», 5η Συνάντηση, Χανιά 27-28 Σεπτεμβρίου 2007.
 • Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. και Κουρεντζής, Θ. «Συνδυασμένη εφαρμογή Πολυκριτηριακής Ανάλυσης & Ακέραιου Προγραμματισμού στην επιλογή επενδυτικών σχεδίων υπό περιορισμούς», 3η Συνάντηση, Χανιά 29-30 Σεπτεμβρίου 2005.
 • Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. «Εμπλουτισμός της μεθόδου PROMETHEE με στοιχεία της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας», 2η Συνάντηση, Χανιά, 29-30 Οκτωβρίου 2004.
 • Μαυρωτάς, Γ. και Τριφύλλης, Π. «Πολυκριτήρια Ανάλυση σε Συνθήκες Ελάχιστης Πληροφόρησης», 1η Συνάντηση, Χανιά, 30-31 Οκτωβρίου 2003.
 • Χόντου, Β., Μαυρωτάς, Γ., Διακουλάκη, Δ. «Πολυκριτηριακή αξιολόγηση χωρών με βάση οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις». 1η Συνάντηση, Χανιά 30-31 Οκτωβρίου 2003.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής
Γιώργος Μαυρωτάς Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γιώργος Μαυρωτάς
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 7723202

Email: mavrotas@chemeng.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf