Στοιχεία Έργου

Αξιοποίηση Καινοτόμων Ιδεών Και Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Bιώσιμης Aνάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το ερευνητικό έργο αφορά στην ενίσχυση και ανάδειξη αξιοποιήσιμων και μετρήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο των ειδών ατομικής υγιεινής.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό στο ελληνικό περιβάλλον, με κύριο άξονα – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ.

Το έργο θα διερευνήσει με εμπειρικό τρόπο τη διαδικασία μεταφοράς των αποτελεσμάτων αυτών στην αγορά και τις καλές πρακτικές στον κλάδο, με τελικό στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων αξιοποιήσιμων περιπτώσεων (case studies) που μπορούν να εφαρμοστούν στη βιομηχανία, με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 26/11/2021

Λήξη: 26/5/22

Χρηματοδότηση: ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε

Συνεργάτες