Στοιχεία Έργου

Δείκτες Επιχειρηματικότητας, Δικτύωσης και Ανταγωνιστικότητας

Το ερευνητικό έργο φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επίτευξη μιας σειράς από στόχους, επιχειρώντας μια πολυεπίπεδη ανάλυση σε ένα σύνολο εμπειρικών δεδομένων, που καλύπτει τις ερευνητικές συνεργασίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω του 7ου ΠΠ. Σε μάκρο επίπεδο, η ανάλυση ξεκινά από τη μελέτη των συνολικών δικτύων που σχηματίζονται σε επίπεδο προγράμματος και θεματικής περιοχής. Σε μέσο επίπεδο, η ανάλυση εστιάζει στις 13 ελληνικές περιφέρειες και στη δικτύωση που επιτυγχάνεται εντός και ανάμεσα σε αυτές. Σε μίκρο επίπεδο αναλύεται ο ρόλος των οργανισμών και των δεσμών που συνδέουν τους οργανισμούς αυτούς. Σημειώνεται τέλος, πως τα προαναφερθέντα τρία επίπεδα ανάλυσης αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση με τις δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν το κάθε επίπεδο.

Η μελέτη των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου μπορεί να συμβάλλει:

 • στην αξιολόγηση της επίδρασης των ΠΠ σε εθνικό επίπεδο,
 • στην ανίχνευση των πιο αποδοτικών δομών που έχουν δημιουργηθεί,
 • στην κατανόηση των ερευνητικών στρατηγικών των οργανισμών και των αντιστοίχων μοτίβων συνεργασίας,
 • στον σχεδιασμό των μελλοντικών ΠΠ, μέσω προτάσεων πολιτικής για την Ευρώπη.
 • σε προτάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, για τον σχεδιασμό μιας (συμπληρωματικής προς τα ΠΠ) εθνικής ερευνητικής πολιτικής.

Έρευνα:

 • Δρ. Πρωτόγερου Αιμιλία (Ερευνήτρια)
 • Σιώκας Γεώργιος (Ερευνητής)
 • Δρ. Σιώκας Ευάγγελος (Ερευνητής)
 • Τσακανίκας Άγγελος (Επίκουρος Καθηγητής)

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Νοέμβριος 2014
Λήξη: Σεπτέμβριος 2015

Φορέας Ανάθεσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου

Συνεργάτες

 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)