Στοιχεία Έργου

Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν

Η μελέτη αυτή θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί και θα αντλήσει νέα δεδομένα από το πεδίον, ώστε σε συνεργασία τόσο με τις κάθετες όσο και με τις οριζόντιες μελετητικές προτάσεις να προτείνει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ιδίως θα επικεντρωθεί σε:

  • αποτύπωση του επιπέδου και είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης
  • προτάσεις για την ανάπτυξη νέων δομών συγκέντρωσης και υποστήριξης καινοτομίας
  • προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων καινοτομίας σε τομείς ενδιαφέροντος της Βορείου Εύβοιας με έμφαση στην καθιέρωση των φυσικών μνημείων ως κέντρων βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας (π.χ. προτάσεις για δασο-κεντρικές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες).

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 30/10/2021

Λήξη: 30/6/2023

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση                                                                                                               

Συνεργάτες