Στοιχεία Έργου

Η συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της χώρας – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Αντικείμενο του έργου είναι η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς της Μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στο σύνολο της χώρας (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις) σε όρους ΑΕΠ, απασχόλησης και δημόσιων εσόδων, καθώς και η ανάδειξη των βασικών προκλήσεων και προοπτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στην Στερεά Ελλάδα. Θα αξιολογηθούν επίσης οι κυριότερες προκλήσεις της μεταποίησης στην Στερεά Ελλάδα (π.χ. οικονομικές δραστηριότητες της Περιφέρειας με αναπτυξιακή δυναμική, παράγοντες που συμβάλουν στην ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας), αλλά και τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη:  1/9/2023

Λήξη: 31/12/2023

Χρηματοδότηση:  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Υλοποίηση: ΕΒΕΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας

Συνεργάτες