Στοιχεία Έργου

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά μελετών για την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη της Κοινοπραξίας «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣυΔΝΑ» και συγκεκριμένα μελέτες για: α) τις συνθήκες και εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στην περιοχή αρμοδιότητας του ΣυΔΝΑ (Καλλιθέα, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο), β) μελέτη προοπτικών απασχόλησης στους τρεις δήμους, γ) μελέτη προσδιορισμού των κλάδων της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν δυνατότητες εξωστρέφειας και δ) δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού mentoring και δράσεις προώθησης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 29.05.2023

Λήξη: 14.01.2024

Χρηματοδότηση: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)

Υλοποίηση: ΕΒΕΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας

Συνεργάτες