Στοιχεία Έργου

Μια ενοποιημένη συστημική στρατηγική με επίκεντρο την καινοτομία και ένας Οδικός Χάρτης για την υλοποίησή της: Γιατί είναι αναγκαία, τι περιλαμβάνει, πως υλοποιείται, με ποιους θα προωθηθεί;

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση ενός συνολικού πακέτου ιεραρχημένων και τεκμηριωμένων προτάσεων, εστιασμένων στην αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και διαπιστωμένων υστερήσεων του εγχώριου συστήματος παραγωγής και καινοτομίας. Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται σε μια αναπτυξιακή στρατηγική οικονομικής μεγέθυνσης με κινούσα δύναμη την καινοτομία (“innovation-led growth”) που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ενός συστήματος τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών (evidence based system of policies) για τη συνδυασμένη προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκεκριμένη έρευνα σκοπεύει να συμβάλλει στη γενικότερη αναζήτηση πηγών, δραστηριοτήτων και κυρίως τρόπων για να δρομολογηθεί μια αναπτυξιακή τροχιά υψηλότερου δυναμικού και ποιοτικότερου περιεχομένου που θα βασίζεται στην καινοτομία (innovation-based high potential growth) με στόχο την ενδυνάμωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής παραγωγής στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Έτσι, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από το σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας, αλλά θα εδράζεται κυρίως στην τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση του παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος, στην αξιοποίηση της γνώσης και την ενεργοποίηση ενός καλά εκπαιδευμένου, μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η προτεινόμενη έρευνα μέσω των ευρημάτων και των πορισμάτων της φιλοδοξεί:

  • Να ενεργοποιήσει τον αναγκαίο δημόσιο διάλογο και να συνεισφέρει στην συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για «μια Ελλάδα που ερευνά, καινοτομεί, δημιουργεί και επιχειρεί αξιοποιώντας τη γνώση, την τεχνολογία, την καινοτομία και κυρίως κινητοποιώντας και απασχολώντας δημιουργικά και με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης το καταρτισμένο και καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της»,
  • Να επιδράσει (στο μέτρο του εφικτού) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας συστημικής, ολοκληρωμένης και ενοποιητικής στρατηγικής με επίκεντρο την καινοτομία για την ανάπτυξη (innovation for growth strategy).

 

Μια τέτοια επιλογή για να είναι αποτελεσματική πρέπει:

  • Να συνδέεται καταρχήν με την επιδίωξη μιας φιλόδοξης θεώρησης σχετικά με την προοπτική και τη θέση της ελληνικής παραγωγής και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας στον εξελισσόμενο διεθνή καταμερισμό εργασίας και στον αναπτυσσόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό,
  • Να συμπυκνώνεται σε μια σαφή και επίμονη στρατηγική κατεύθυνση που θα υλοποιεί την επιδιωκόμενη θεώρηση και θα εξειδικεύεται σε σαφείς μέσο-μακροχρόνιες και επιλογές και ιεραρχημένες προτεραιότητες,
  • Να καταλήγει σε ένα σύστημα αναγκαίων, αλληλοσυνδεόμενων και τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών, και
  • Να συνοδεύεται από έναν λεπτομερή οδικό χάρτη (road map) συγκεκριμένων ιεραρχημένων και συντονισμένων μέτρων, δράσεων και παρεμβάσεων που να μπορούν να υποστηρίξουν την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης στην Ελλάδα, ως αλληλοσυμπληρούμενων δραστηριοτήτων υψηλής προτεραιότητας και αντίστοιχης αναβαθμισμένης στάθμης και ποιότητας.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Απρίλιος 2019
Λήξη: Απρίλιος 2020

Φορέας Ανάθεσης: Οργανισμός έρευνας και ανάλυσης “διαΝΕΟσις”

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου

Συνεργάτες

  • Οργανισμός έρευνας και ανάλυσης “διαΝΕΟσις”
  • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)