Στοιχεία Έργου

Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Το έργο αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 2008/56/EK για τη θαλάσσια στρατηγική και της οδηγίας 2006/7/EK για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στο πλαίσιο tης οδηγίας 2008/56/εκ, προβλέπεται η κατάρτιση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των προγραμμάτων μέτρων, η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων παρακολούθησης, καθώς και η κατάρτιση των προδιαγραφών για την επικαιροποιηση της θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας, με στόχο την επίτευξη και τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων. Στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/7/εκ, θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των περιφερειών της χώρας και της κατάρτισης και επικαιροποιησης των ταυτοτήτων τους για την περίοδο 2017-2023. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης, ενημέρωση και συντήρηση της σχετικής δια δραστικής ιστοσελίδας και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της χώρας.   

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 01/02/2021

Λήξη: 30/10/2023

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων                                                                                                                              

Συνεργάτες