Στοιχεία Έργου

Το ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων: Πρακτικές συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

Αντικείμενο του έργου  είναι η μελέτη του ελληνικού περιβάλλοντος συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Μεταξύ άλλων, θα αναλυθούν η διαχρονική εξέλιξη των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα, με έμφαση στην αλληλεπίδραση αυτών με την ελληνική βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας καθώς και την σύνδεση τους με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δράσεις. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την συνεργασία μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών καθώς επίσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις δράσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν προς την βελτίωση και επέκταση της συνεργασίας αυτής στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο 1: Το ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Βασικά μεγέθη και διαχρονική εξέλιξη ΠΜΣ με ιδιαίτερη έμφαση στα επιστημονικά πεδία που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία (Industry 4.0)
 • Θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας, πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, ισχυρά και αδύνατα σημεία, μελλοντικές προκλήσεις και αναμενόμενες εξελίξεις
 • Σύνδεση ελληνικού περιβάλλοντος με ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και επέκταση συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο ΠΜΣ
 • Μελέτες περιπτώσεων – παραδείγματα πρακτικών συνεργασίας από το ελληνικό περιβάλλον
 • Βασικά συμπεράσματα για το ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο ΠΜΣ (η σημασία της συνεργασίας, κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης ή περιορισμού της συνεργασίας κλπ.) και προτάσεις για τη βελτίωση/ επέκταση της συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Παραδοτέο 2: Το περιβάλλον ανάληψης και εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσο και βασικά με μεγέθη με έμφαση στην συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

 • Σύντομη ιστορική αναδρομή, διαχρονική εξέλιξη διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στα επιστημονικά πεδία που συνδέονται πιο άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προκλήσεις του Industry 4.0
 • Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο γενικά για τις διδακτορικές σπουδές και ειδικότερα για τα διδακτορικά σε συνεργασία ή κατά παραγγελία επιχείρησης
 • Διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με επιχείρηση: υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα, θεσμικά/ κοινωνικά εμπόδια, ισχυρά και αδύνατα σημεία, μελλοντικές προκλήσεις

Παραδοτέο 3: Το ελληνικό περιβάλλον εκπόνησης Διατριβών σε συνεργασία με επιχειρήσεις: η περίπτωση του Βιομηχανικού Διδακτορικού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και παρεμφερείς πρωτοβουλίες από το ελληνικό περιβάλλον.

 • Σύνδεση ελληνικού περιβάλλοντος με ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και επέκταση συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών
 • Η περίπτωση του Βιομηχανικού Διδακτορικού από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και άλλα παραδείγματα πρακτικών συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-επιχειρήσεων στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής από το ελληνικό περιβάλλον
 • Βασικά συμπεράσματα για το ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και προτάσεις για τη βελτίωση/ επέκταση της συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Μάιος 2018
Λήξη: Αύγουστος 2018

Φορέας Ανάθεσης: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ)

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου: Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας

Συνεργάτες

 • Δήμας Πέτρος (Ερευνητής)
 • Δρ. Ευάγγελος Σιώκας (Ερευνητής)
 • Δρ. Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης (Ερευνητής)

Συνεργάτες

 • Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ)
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)