Στοιχεία Έργου

Μηχανισμός υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΟΧΕ

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες υποστήριξης σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον Δήμο Αθηναίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη συγκριτική τους αυτοαξιόλόγηση, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμενων, ιδίως στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί σετ κριτηρίων ποιότητας και εργαλείο αυτο-αξιολόγησης με εξειδίκευση στους κλάδους ενδιαφέροντος με 20 ερωτηματολόγια και πιλοτική εφαρμογή των κριτηρίων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 1/10/2023 

Λήξη:  31/3/2024

Χρηματοδότηση:  ΕΑΤΑ

Υλοποίηση: ΕΒΕΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας

Συνεργάτες