Στοιχεία Έργου

Υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Πιο συγκεκριμένα στο έργο γίνεται συνοπτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του εθνικού συστήματος καινοτομίας και ανάλυση των δυνατοτήτων της χώρας σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, με ορίζοντα το 2030, αποτυπώνοντας τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις της χώρας στην πορεία προς το 2030, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΣΕΤΑΚ. Αναλύεται επίσης η σύνδεση με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, όσο και των στρατηγικών εκείνων κατευθύνσεων που άπτονται στα θέματα που καλύπτουν την βασική έρευνα.

 

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Νοέμβριος 2022

Λήξη: Ιανουάιος 2023

Χρηματοδότηση: CITLOS Α.Ε

Υλοποίηση: ΕΒΕΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας

Συνεργάτες