Στοιχεία Έργου

Υψηλής Ποιότητας Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων: Εργαλεία, Μηχανισμοί και Παράγοντες Προς ενα Βιώσιμο Επιχειρηματικό Σύστημα

Στόχος του έργου είναι η χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος των νέων επιχειρήσεων (start-ups) καθώς και των προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της υψηλής ποιότητας επιχειρηματικότητας πρώιμων σταδίων. Θα διερευνηθούν οι καθοριστικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου πιο ισχυρές δυνατότητες επιτυχίας, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό, την καινοτομία, την ενσωμάτωση γνώσης κ.λπ. για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες επιτυχίας.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η εμπειρική και θεωρητική διερεύνηση της επίδρασης που έχουν ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες στην καινοτόμο νέα επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από διάφορες πηγές. Ένας άλλος κρίσιμος στόχος του έργου είναι να παρέχει προτάσεις πολιτικής και ένα σύνολο κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας υψηλού δυναμικού. Θα μελετηθούν οι πρόσφατες πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και θα παταχθούν δείκτες απόδοσης, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για την επιχειρηματικότητα υψηλού δυναμικού πρώιμων σταδίων.

 

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Ιούνιος 2022

Λήξη: Μάιος 2025

Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 

Υλοποίηση: ΕΒΕΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας

Συνεργάτες