Στοιχεία Έργου

Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώσης

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου, ανατέθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ στο ΕΒΕΟ/ΕΜΠ με διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Πρόκειται για ένα από τα 7 έργα που εγκρίθηκαν στην περιοχή της «Διοίκησης και Οικονομικών της Καινοτομίας», έχει διάρκεια 36 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 175.000 ευρώ.

Το έργο έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση και σε βάθος κατανόηση της συμμετοχής και του ρόλου των ελληνικών οργανισμών (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, άλλοι δημόσιοι οργανισμοί) στα δίκτυα που σχηματίζονται από τις Ερευνητικές Κοινοπραξίες (Research Joint Ventures) που έχουν χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτούνται μέσω των επτά (7) Προγραμμάτων Πλαίσιο (1984-2013) και Horizon 2020 (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον βαθμό στον οποίο η σχετική ερευνητική δραστηριότητα έχει οδηγήσει στην παραγωγή καινοτομίας και στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν το βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο υποστήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη και κατ’επέκταση και στην Ελλάδα,

Η μεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού έργου είναι πολύ-επίπεδη συνδυάζοντας ποικιλία συμπληρωματικών εμπειρικών μεθόδων: α) Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis), β) μελέτες περίπτωσης, γ) έρευνα πεδίου, δ) Desk Research για ανάλυση δεδομένων από δευτερογενείς πηγές και ε) στατιστική ανάλυση όλων των δεδομένων που θα συλλεχθούν. Στόχος του έργου είναι να  παράσχει προτάσεις πολιτικής για την υιοθέτηση μιας πιο σαφούς εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία με άξονα τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Φιλοδοξεί να συμβάλλει με προτάσεις για την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών μέτρων για συμμετοχή σε αυτά και νέων επιχειρήσεων, τη διάχυση των καλών πρακτικών συμμετοχής, και την προώθηση της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ελληνικών οργανισμών με εξέχουσα θέση και ρόλο στα ερευνητικά δίκτυα ώστε να επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά η διάχυση της γνώσης, η ενίσχυση της καινοτομίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώσης Avatar

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Δεκέμβριος 2019
Λήξη: Δεκέμβριος 2022

Φορέας Ανάθεσης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου

Συνεργάτες

  • Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας
  • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ)