Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών ανάδειξης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα το ΕΒΕΟ αναλαμβάνει την υλοποίηση τριών (3) μελετών: α) «Μελέτη μοντέλου διακυβέρνησης επιχειρηματικότητας», β) «Μελέτη Πρακτικών Αξιοποίησης Έρευνας από τα Πανεπιστήμια (VALORISATION – SPIN OFFS)» και γ) «Μελέτη Αξιολόγησης Λειτουργίας Μηχανισμού Υποστήριξης», καθώς επίσης και τη Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Επίσης το ΕΒΕΟ θα έχει την επιστημονική Υποστήριξη στο σύνολο των Φάσεων του Έργου και ειδικότερα στη στελέχωση των Επιτροπών Αξιολόγησης των διαγωνισμών καινοτομίας και των hackathons, στη διαδικασία διαγνωστικής αναγκών των επιχειρηματικών σχημάτων, καθώς και στο θεματικό περιεχόμενο των δράσεων.

Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Avatar

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 4/9/2023

Λήξη: 29/3/2024

Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υλοποίηση: ΕΒΕΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας

Συνεργάτες