Επίσημη έναρξη του έργου “Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων” υπό τον συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια του ΕΒΕΟ ΕΜΠ

  25/08/2021

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ αναλαμβάνει την επιστημονική επιμέλεια και τον συντονισμό του έργου ‘Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων’.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ προβλέπεται η κατάρτιση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μέτρων, η παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Παρακολούθησης, καθώς και η κατάρτιση των προδιφαγραφών για την επικαιροποίηση της θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας, με στόχο την επίτευξη και τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θάλασσιων υδάτων. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμησης των Περιφερειών της χώρας και της κατάρτισης και επικαιροποίησης των τυατοτήτων για την περιόδο 2017-2023. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης, ενημέρωση και συντήρηση της σχετικής διαδραστικής ιστοσελίδας και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης της χώρας.

Νέο ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 με τίτλο «Circular Food Pack» για το ΕΒΕΟ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας με συντονιστή το Ινστιτούτο Fraunhofer

  16/12/2020

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του έργου με τίτλο «Circular Packaging for Direct Food Contact Applications», (Circular Food Pack)» με συντονιστή το Ινστιτούτο Fraunhofer-Gesellschaft. 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ έλαβε βαθμολογία 14/15. Το έργο θα διερευνήσει την ανακύκλωση πλαστικών από συσκευασίες τροφίμων με νέες καινοτόμες τεχνολογίες και πολυμερή υλικά.

Το ΕΒΕΟ θα ασχοληθεί με τη χαρτογράφηση της δυνητικής αγοράς για ανακυκλωμένα πλαστικά, με εφαρμογή της μεθοδολογίας Business Model canvas, ενώ θα προχωρήσει σε business model cost optimization και τελικά μελέτη σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενες ή νέες αγορές που θα δημιουργηθούν.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι NESTLE, SUEZ Group, όμιλος DruckFarben κ.α.

Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου «Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Εργοστασίου Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελιάς» από το ΕΒΕΟ

  23/03/2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Εργοστασίου Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελιάς» από το ΕΒΕΟ. Το ερευνητικό έργο αφορούσε στην τεχνοοικονομική αποτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων υποδομών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και επιχειρησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς. Ειδικότερα, το έργο εστίασε στην ορθότερη, περιβαλλοντικά και οικονομικά, διαχείριση των παραπροϊόντων της διεργασίας, που πραγματοποιείται στο εργοστάσιο, καθώς και των παραγόμενων αποβλήτων τόσο κατά την έξοδο της γραμμής παραγωγής/ επεξεργασίας, όσο και μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Υπό το πρίσμα αυτό, πραγματοποιήθηκε, αρχικά, μελέτη σκοπιμότητας, όπου πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση του επιχειρησιακού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές, οικονομικές και τεχνικές πτυχές του έργου. Παράλληλα, εκπονήθηκε ανάλυση κόστους- οφέλους για την ορθολογική αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών σε τεχνοοικονομικό επίπεδο και την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών, ώστε να αντισταθμιστεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος και να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα επενδυθούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Τέλος, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, αναδείχθηκαν οι προϋποθέσεις επιτυχίας της συγκεκριμένης επένδυσης, τόσο από πλευράς σύλληψης και σχεδιασμού, όσο και από πλευράς εφαρμογής και λειτουργίας, συνδυάζοντας τη μείωση του τοπικού περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με την εξοικονόμηση πόρων.