Στοιχεία Έργου

Καινοτόμος Eκπαίδευση/Κατάρτιση Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ-ΤΗΟS)

Το έργο ΑΙ-THOS στοχεύει στη διευκόλυνση της συστηματικής και ευρείας εκπαίδευσης σε θέματα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας (Ethics and Research Integrity) με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, για να προωθήσει τις αρχές της Ηθικής και της Ακεραιότητας/Δεοντολογίας της Έρευνας, να εμπλέξει τους συμμετέχοντες και τα κοινωνικά τους δίκτυα σε διάλογο για τη σημασία των αρχών αυτών στις επιστημονικές πρακτικές, και τελικά να προωθήσει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Ευρώπη που θα εξαλείψει τις ηθικές/δεοντολογικές επιπτώσεις και θα ενισχύσει  την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Για να την επίτευξη του στόχου του αυτού, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Διερεύνηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών και καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας με τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρακτικών σε θέματα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας.
  2. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ικανότητας των εκπαιδευτών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να παρέχουν κατάρτιση στα θέματα αυτά.
  3. Υποστήριξη της ανάπτυξης σχετικών ικανοτήτων των φοιτητών με την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στα ΑΕΙ που συμμετέχουν στο έργο.
Καινοτόμος Eκπαίδευση/Κατάρτιση Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ-ΤΗΟS) Avatar

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 1/5/2024

Λήξη: 31/10/2026

Χρηματοδότηση: Foundation for the Development of the Education System

Συνεργάτες