Στοιχεία Έργου

LIFE ALGAECAN

Το έργο LIFE ALGAECAN προωθεί την εκπλήρωση σημαντικών Ευρωπαϊκών Oδηγιών και περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ολοκληρωμένης πρόληψης της ρύπανσης και προώθησης χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα το έργο προτείνει ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας εκροών υψηλού οργανικού φορτίου, το οποίο συνδυάζει μία οικονομικά αποδοτική καλλιέργεια ετεροτροφικών φυκών, μέσω ξήρανσης με ψεκασμό των συλλεγόμενων μικροφυκών για τη λήψη ενός προϊόντος ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφής, βιοπλαστικών, κτλ. Η τεχνολογία που πρόκειται να εφαρμοστεί στο έργο είναι μία καινοτόμος ιδέα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ειδικά στη βιομηχανία μεταποίησης οπωροκηπευτικών, την επαναχρησιμοποίησή τους και την ανάκτηση πόρων προκειμένου για τη λήψη ενός υγρού ρεύματος υψηλής ποιότητας και επαναχρησιμοποιούμενου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι η καθηγήτρια Μ. Λοιζίδου από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας της τεχνολογίας και τη διερεύνηση του δυνητικού εμπορικού ενδιαφέροντος της τεχνολογίας και του παραγόμενου, προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ (& Τwitter)

LIFE ALGAECAN Avatar

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 02 Οκτώβριος 2017
Λήξη: 31 Δεκέμβριος 2020

Funded under: LIFE16 ENV/ES/000180

website: www.lifealgaecan.eu/

Co-ordination: Fundacin CARTIF (SP)

Συνεργάτες