Ανακοινώσεις

Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου «Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Εργοστασίου Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελιάς» από το ΕΒΕΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Εργοστασίου Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελιάς» από το ΕΒΕΟ. Το ερευνητικό έργο αφορούσε στην τεχνοοικονομική αποτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων υποδομών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και επιχειρησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς. Ειδικότερα, το έργο εστίασε στην ορθότερη, περιβαλλοντικά και οικονομικά, διαχείριση των παραπροϊόντων της διεργασίας, που πραγματοποιείται στο εργοστάσιο, καθώς και των παραγόμενων αποβλήτων τόσο κατά την έξοδο της γραμμής παραγωγής/ επεξεργασίας, όσο και μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Υπό το πρίσμα αυτό, πραγματοποιήθηκε, αρχικά, μελέτη σκοπιμότητας, όπου πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση του επιχειρησιακού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές, οικονομικές και τεχνικές πτυχές του έργου. Παράλληλα, εκπονήθηκε ανάλυση κόστους- οφέλους για την ορθολογική αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών σε τεχνοοικονομικό επίπεδο και την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών, ώστε να αντισταθμιστεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος και να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα επενδυθούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Τέλος, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, αναδείχθηκαν οι προϋποθέσεις επιτυχίας της συγκεκριμένης επένδυσης, τόσο από πλευράς σύλληψης και σχεδιασμού, όσο και από πλευράς εφαρμογής και λειτουργίας, συνδυάζοντας τη μείωση του τοπικού περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με την εξοικονόμηση πόρων.

Share this Post: