Δημήτρης Σταμόπουλος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ο Δημήτρης Σταμόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2019). Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων στον ευρύτερο θεματικό χώρο της βιομηχανικής πολιτικής, των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανία και της αξιοποίησης πόρων και δυνατοτήτων. Παράλληλα, παρέχει επικουρική υποστήριξη στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκονται από την ομάδα του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας στην περιοχή της Ανάλυσης και Πρόβλεψης Τεχνολογικών Αλλαγών, με τίτλο διατριβής «Η Τεχνολογική Πρόβλεψη ως Στρατηγική Επιχειρηματικής και Βιομηχανικής Αναδιοργάνωσης: Η περίπτωση της Ελλάδας», για την εκπόνηση της οποίας έχει εξασφαλίσει χρηματική υποτροφία από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα Παγκόσμια Δίκτυα Ανταλλαγής Αξίας και Διάχυσης Γνώσης, τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία,  τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής και τη Βιομηχανική και Ενεργειακή Πολιτική, με σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους καθώς και πληθώρα συμμετοχών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια κατόπιν κρίσης. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη χρήση και ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων Στατιστικής, μοντελοποίησης μέσω υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών, ενώ συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή παραδοτέων και επιστημονικών μελετών.

Ευρωπαϊκά

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

Εθνικά έργα

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

Ανεξάρτητη συμμετοχή σε έργα

Συμμετοχή σε ανεξάρτητα έργα ως εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης

 • LIFE-IP AdaptInGR, Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, LIFE IPC/GR/000006 –  Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο (2019-2022)
 • Απογραφές εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας – Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο (2021)

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Kyriakopoulos, G.L., Sebos, I., Triantafyllou E., Stamopoulos, D., Dimas, P. “Benefits and Synergies in Addressing Climate Change via the Implementation of the Common Agricultural Policy in Greece”. Applied Sciences. 2023; 13(4):2216. https://doi.org/10.3390/app13042216
 • Kastelli, I., Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A. “Linking Digital Capacity to Innovation Performance: The Mediating Role of Absorptive Capacity”. Journal of the Knowledge Economy (2022). https://doi.org/10.1007/s13132-022-01092-w
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., & Tsakanikas, A. (2022). Intangibles and Participation in Global Value Chains in the EU: Evidence from the GLOBALINTO Input-Output Intangibles Database. Economic and Business Review, 24(3), 152-160. https://doi.org/10.15458/2335-4216.1303
 • Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A., Exploring the structural effects of the ICT sector in the Greek economy: A quantitative approach based on input-output and network analysis”, Telecommunications Policy, Volume 46, Issue 7, 2022, 102332, ISSN 0308-5961, https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102332.
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., Tsakanikas, A. and Vasileiadis, M., “GLOBALINTO Input-Output Intangibles Database: Industry-level data on intangibles for the EU-27 and the UK”, Data in Brief, 2022, 107932, ISSN 2352-3409, https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.107932.
 • Tsakanikas, A., Caloghirou Y., Dimas, P. and Stamopoulos, D., “Intangibles, innovation, and sector specialization in global value chains: A case study on the EU’s and the UK’s manufacturing industries”, Technological Forecasting and Social Change, Volume 177, 2022, 121488, ISSN 0040-1625, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121488.
 • Stamopoulos, D., Dimas, P., Sebos, I., and Tsakanikas, A., “Does Investing in Renewable Energy Sources Contribute to Growth? A Preliminary Study on Greece’s National Energy and Climate Plan”, Energies 2021, 14, 8537. https://doi.org/10.3390/en14248537

Διεθνείς Συλλογικοί Τόμοι

 • Tsakanikas, A., Dimas, P. and Stamopoulos, D. (2021), “The Greek ICT Sector and Its Contribution to Innovation and Economic Growth”, Vlachos, V., Bitzenis, A. and Sergi, B.S. (Ed.) Modeling Economic Growth in Contemporary Greece (Entrepreneurship and Global Economic Growth), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 281-300. https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211020

Άλλα Κείμενα - Working Papers

Συνέδρια

Διεθνή
 1. Dimas, P., Kastelli, I., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Knowledge-based capital for industrial upgrading in global value chains: The case of the European Food sectors”, 34th Annual EAEPE Conference, Naples, Italy, 7-9 September 2022
 2. Stamopoulos, D., Siokas, E., Tsakanikas, A., and Caloghirou, Y.: “Participation of Greek organizations in EU-funded research ventures and creation of knowledge networks”, 34th Annual EAEPE Conference, Naples, Italy, 7-9 September 2022
 3. Kastelli, I., Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Linking digital and absorptive capacity to innovation performance: evidence from Greek manufacturing”, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, Athens, Greece, 17-18 June 2022
 4. Dimas, P., Stamopoulos, D., Kastelli, I., and Tsakanikas, A.: “Knowledge-based capital for industrial upgrading in global value chains: The case of the European food sectors”, DRUID22 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 13-15 June 2022
 5. Stamopoulos, D., Dimas, P.: “On the geography of the digital specialization of Greek regions”, International Conference on Research and Innovation Policies in Europe: Evolution, Scope and Perspectives, Bruges, Belgium, May 5-7, 2022
 6. Stamopoulos, D., Dimas, P., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.: “Exploring the link between digital capabilities and innovation performance in Greek enterprises: The mediating role of absorptive capacity” 3rd Digital, Innovation, Entrepreneurship & Financing Annual Conference, Lyon, 20-22 December 2021
 7. Stamopoulos, D., Dimas, P., Danias I. and Tsakanikas, A.: “ICT Systems and New I4.0 Technologies for Innovation and Export Performance of Greek Enterprises”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021
 8. Stamopoulos, D., Dimas, P., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.: “Innovation performance and digital transformation of Greek firms”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021
 9. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains”, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021
 10. Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y.: “Innovation Capacity of Firms, Economic Performance and Innovation Output: Evidence from the Greek Business Ecosystem”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica, 3-5 November 2021
 11. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “Smart Cities Economic Activity in Greece: An Input-Output Quantitative Approach”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021
 12. Dimas, P., Stamopoulos, D. and Tsakanikas, A., Caloghirou, Y.: “Tracking intangibles in the EU: The GLOBALINTO Input-Output Intangibles database”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021
 13. Triantafyllou, E., Sempos, I. and Stamopoulos, D.: “Benefits and synergies in tackling climate change from the implementation of the Common Agricultural Policy and other agricultural measures in Greece”, 2nd International Conference on Environmental Design, Athens, Greece 23-24 October 2021
 14. Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “A Quantitative Approach to the Contribution of the ICT Sector as an Enabler for Growth and Digital Transformation in the Greek Economy”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 15. Dimas, P., Stamopoulos, D., Danias I. and Tsakanikas, A.: “Industry 4.0 Technologies, Information and Management Systems as Driving Forces for the Innovation and Export Performance of Greek Businesses”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 16. Dimas, P., Stamopoulos, D., Tsakanikas, A. and Caloghirou, Y.: “EU’s Manufacturing Competitiveness in Global Value Chains: The Role of Intangibles and Innovation”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 17. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “Impact of the Smart City on the Greek Economy based on Input-Output Analysis”, 4th Euro-Mediterranean Conference on “VISIONING MED 2020+ / Mediterranean in Transition: Preserving the Past – Preparing for the Future, 9-10 October 2020, Athens, Greece
 18. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “The Economic Impact of the Smart City on the Greek National Economy based on Input-Output Analysis”, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020
 19. Stamopoulos, D., Siokas, G., and Tsakanikas, A.: “Absorption of Knowledge Flows in Greek Firms and its Determinants”, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020
 20. Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y.: “Measuring the Innovative Capacity of Greek Firms and Its Effect on Their Economic Performance and Innovation Output”, 31st Annual EAEPE Conference, Warsaw, 12-15 September 2019

Ελληνικά

 1. Stamopoulos, D.; Dimas, P.; Sempos, I.; Tsakanikas, A.: “Preliminary Study on the Contribution of Investments in Renewable Energy Sources Based on the Greek National Plan for the Energy and Climate”, 13th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Patras, 2-4 June 2022
 2. Stamopoulos, D.; Dimas, P.; Danias, I.; Tsakanikas, A.: “Exploring the Determinants of Innovation and Export Performance in the Greek Ecosystems”, 13th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Patras, 2-4 June 2022
 3. Stamopoulos, D.; Lymperopoulos, D.; Tsakanikas, A.: “The Entry of Electric Technologies and the Effects of the Related Subsidies in the Greek Car Market”, 13th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Patras, 2-4 June 2022
 4. Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y: The Innovative and Economic Performance of The Business Sector in The Greek Economy as a Function of The Determinant Factors of Its Innovative Potential, 12th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Athens, 27-29 May 2019

Φοιτητικά Συνέδρια

 1. Danias I. and Stamopoulos, D.: “Modern Management Systems and Information Systems in Industry 4.0: An Empirical Investigation”, 17th Annual Student Conference of the Department of AUEB Management Science and Technology, Athens, 18 May 2021
 2. Lymperopoulos, D. and Stamopoulos, D.: “Study and mapping of the Greek Vehicle Market: New Paradigms and the Introduction of Electric Propulsion Technologies”, 17th Annual Student Conference of the Department of AUEB Management Science and Technology, Athens, 18 May 2021

Workshops

Διεθνή

 1. Sembos, I., Stamopoulos, D., Dimas, P., and Assimacopoulos, D.: “A Preliminary Assessment Methodology for the economic impact of actions targeting climate resilience in Greece”, Sustainable Solutions in Times of Transition Int. symposium and Workshop, Nisyros, Greece, 17-17 July 2022
 2. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Knowledge creation and diffusion in production linkages: An empirical investigation on EU-based value chains”, 6th EAEPE Research Area [X] ‘Knowledge, Networks and Regions’ Workshop, Volos, Greece, 1-2 October 2021
 3. Ioanna Kastelli; Petros Dimas; Dimitrios Stamopoulos; Aggelos Tsakanikas: “Upgrading in Global Value Chains: The contribution of knowledge-based capital in the export sophistication of European Food Industries”, 6th EAEPE Research Area [X] ‘Knowledge, Networks and Regions’ Workshop, Volos, Greece, 1-2 October 2021

Συμμετοχή στην κατασκευή και δημοσίευση βάσεων δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων

 1. Dimas, P, Stamopoulos, D., Tsakanikas, A, and Vasileiadis, M. (2021), “GLOBALINTO Input-Output Intangibles Database”, Mendeley Data, V1, https://doi.org/10.17632/g9cdn9rmc2.1

Ερευνητικές Μελέτες, Εκθέσεις, Συγγράμματα και Παραδοτέα Έργων

Μελέτες & Μονογραφίες

 • Caloghirou, Y., Dimas, P., Panagiotopoulos, P., Protogerou, A., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A. (2022). “Linking investments in intangible assets and global value chain participation with firm export performance” Prepared as Deliverable 5.9 for the H2020 project: Capturing the value of intangible assets in micro data 3 to promote the EU’s growth and competitiveness, contract number 822259.
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: (2022). “Specialization of the Digital Strategy of the Ministry of Health”, Deliverable for the project “Specialization of the Digital Strategy of the country by Policy Sector” for GRNET SA
 • Tsakanikas, A., Dimas, P., Stamopoulos, D., Athanasiadis, A. (2021): “Digital Health and Real-World Data in Greece: The transformation of the health ecosystem and the structural effects on the economy”, Technical review study for MSD Hellas
 • Tsakanikas, A., Caloghirou, Y., Dimas, P., & Stamopoulos, D., (2020). Are innovation and intangible assets driver’s for EU’s manufacturing competitiveness in Global Value Chains?. Prepared as Deliverable 6.3 for the Horizon 2020 GLOBALINTO project: Capturing the value of intangible assets in micro data 3 to promote the EU’s growth and competitiveness, contract number 822259. Laboratory of Industrial and Energy Economics, National Technical University of Athens, Athens.
 • «Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Θεωρητικές και Εμπειρικές προσεγγίσεις» (2021 – σήμερα), ηλεκτρονικό σύγγραμμα για τη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος», Θεματική περιοχή: Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Τσακανίκας, Α., Δήμας, Π., Σταμόπουλος, Δ., & Παράσογλου, Κ. (2021). «Γνωμοδότηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ελλάδος σχετικά με το μοντέλο κοστολόγησης υπηρεσιών συντήρησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», γνωμοδότηση-τεχνική μελέτη για τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
 • Σέμπος, Ι. et al., (2021) «Έκθεση αναγκών επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνωστικών κενών σε εθνικό επίπεδο και ανά τομέα τρωτότητας», τεχνική μελέτη για το έργο: LIFE-IP AdaptInGR.
 • Δήμας, Π., Σταμόπουλος, Δ., & Τσακανίκας, Α., (2021). «Συνθήκες, εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στο Δήμο Πειραιά». Έργο: Επιστημονική Υποστήριξη Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά. ΕΒΕΟ-ΕΜΠ για τη κοινοπραξία ICAP Advisory ΑΕ – Grant Thornton Business Solution.

Δημόσιες Παρεμβάσεις

Αρθρα στον Τύπο
 1. “Mapping the digital divide of Greek regions”, Tsakanikas, P. Dimas, and D. Stamopoulos, Economic Review, Issue 1021, August 2022
 2. Digital capabilities in Greek industry during the 4th Industrial Revolution”, Tsakanikas, and D. Stamopoulos, Economic Review, May 2022
 3. “A roadmap for the use of digital health data”, Tsakanikas, P. Dimas and D. Stamopoulos, Business Daily, 1/3/2022
 4. Smart Industrial Parks in Greece”, Tsakanikas and D. Stamopoulos, Economic Review, 25/11/2021
 5. “‎Digitization and Use of 4th Industrial Revolution technologies in Times of the Pandemic‎”, Tsakanikas, D. Stamopoulos, and I. Danias, Business Daily, 2/2/2021
 6. “How Ready are Businesses for the Upcoming Digital Transformation?”, A. Tsakanikas and D. Stamopoulos, Economic Review, 25/11/2020
 7. “A first Evaluation of the “Move Electrically” Incentive”, Tsakanikas, D. Stamopoulos and D. Lymperopoulos, Business Daily, 2/11/2020
 8. “Electromobility – The Cost of an Opportunity”, A. Tsakanikas and D. Stamopoulos, Economic Review, 19/10/2020
 9. “The Bet of Electromobility”, Tsakanikas & D. Stamopoulos, Kathimerini, 26/9/2020

Ανακοινώσεις σε Ημερίδες/Εκδηλώσεις/Συνέδρια

 •  

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΕΜΠ

Δημήτρης Σταμόπουλος Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημήτρης Σταμόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 772 3257

Email: dstamopoulos@mail.ntua.gr 

Αναλυτικό βιογραφικό (GR): 

Academic CV (ENG):

Google Scholar